Zpět na materiály, výrobky, technologie

Posouzení vlivu seizmické zátěže dopravy na vybrané stavební objekty

25. května 2012
Ing. Miroslav Najdekr

V říjnu roku 2011 došlo ke zřícení části domu v ulici 8. května, situované v centru Olomouce. Zřícenou část stavby tvořilo obvodové zdivo nejvyššího podlaží domu.


Důsledkem této destrukce nosné části stavby byl úraz, který skončil úmrtím. Znalecký posudek, jenž byl v době události zpracováván pro potřeby vyšetřovacího orgánu policie, označil, jak uvedla MF Dnes 2. února 2012, za hlavní viníky neštěstí otřesy od tramvají, pnutí od jejich troleje, která byla uchycena ve zdi domu, a také pláty železa, jež od 19. století zeď, která později spadla, držely.
Technické služby města Olomouce jsou správcem tramvajové tratě a tím odpovídají za její provozní a technický stav se všemi souvisejícími náležitostmi, tedy včetně trolejí a příslušejících kotevních prvků. Z tohoto důvodu muselo město Olomouc provést ověření závěrů uvedeného znaleckého posudku, neboť v případě potvrzení uvedených závěrů by bylo přímo odpovědným subjektem, jenž nešťastnou událost zavinil. Město objednalo u renomované kanceláře Ecological Consulting, a.s., Olomouc, která se obecně zabývá problémy souvisejícími s vibracemi ve vztahu k lidskému zdraví a s měřením vibrací má dlouholeté zkušenosti, provedení kontroly závěrů znaleckého posudku. Firma navrhla postup řešení daného problému podle zásad ČSN 73 00 40 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva [1]. Stanovuje jako hodnoticí kriterium rychlost kmitání dynamické odezvy vyšetřovaného objektu a naměřenou rychlost vyhodnocuje ve vztahu k možnému vzniku poruch na stavebních konstrukcích. Získané výsledky měření a jejich v hodnocení byly předloženy objednateli, tj. městu.

Obr. 1. Přehledná situace zájmové lokality - ulice 8. května, Olomouc

Obr. 1. Přehledná situace zájmové lokality - ulice 8. května, Olomouc

Obr. 2. Posuzovaný úsek tramvajové tratě na ulici 8. května, Olomouc s vyznačením lokalizace míst měření

Obr. 2. Posuzovaný úsek tramvajové tratě na ulici 8. května, Olomouc s vyznačením lokalizace míst měření