Zpět na materiály, výrobky, technologie

Petice adresovaná petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Věc veřejná - zhoršující se stav mostních objektů na území ČR

10. září 2007
redakce

Autor:Účastníci 10. mezinárodního sympozia MOSTY 2005 (Brno, 20.-22. 4. 2005)
Účastníci semináře ?Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací? (Znojmo, 3.-4. 5. 2005)

My, níže podepsaní účastníci uvedených odborných akcí, důrazně upozorňujeme na stále se zhoršující stav mostních objektů, sloužících veřejné dopravě v České republice.
Vynakládané finanční prostředky na údržbu a opravy stávajících mostů (především mostů staršího data, postavených před rokem 1989), jejichž stavebně-technický stav se podle ověřených statistických údajů prokazatelně neustále radikálně zhoršuje, jsou dlouhodobě nedostatečné.
S ohledem na zachování bezpečnosti provozu na mostech pozemních a drážních komunikací požadujeme, aby bylo dostatečnou a účinnou údržbou a stavebními zásahy (opravami, zesílením, přestavbami) zabráněno jejich stále progresivnější postupující devastaci. Tento požadavek je splnitelný pouze za předpokladu zvýšení toku finančních prostředků do této oblasti. Upozorňujeme na skutečnost, že v opačném případě při současném trendu vývoje trvale se zhoršujícího stavu mostů bude nutné kvůli riziku přímého ohrožení uživatelů komunikací omezit na mnoha mostech provoz. Některé mosty bude nutno úplně uzavřít.
Podpisy odborníků - mostařů i dalších účastníků uvedených odborných akcí, které jsou přiloženy k této ?Petici? a jsou její nedílnou součástí, svědčí o naléhavé potřebě řešení uvedeného a již desítky let odkládaného problému. Cílem nás všech podepsaných je zajistit zlepšení stavů mostů v ČR. Dlouhodobé zanedbávání a podhodnocení popsaného problému - tj. oprav mostů - bude znamenat podstatné a neúměrné zvýšení finančních nákladů.
Pokládáme za nutné vyhodnotit zodpovědně celou problematiku a přijmout bezodkladně taková okamžitá rozpočtová opatření, která si vyžaduje výše popsaná vážnost situace v oboru mostního stavitelství na celém území České republiky.

Související článek: