Zpět na materiály, výrobky, technologie

Pěnobeton jako náhrada cementopopílkové suspenze PSu (CPS)

9. dubna 2021
PR článek

Pro výrobu betonu a cementopopílkových suspenzí se používá velké množství popílku, který vzniká spalováním fosilních paliv. Popílek používaný v provozovnách betonáren musí splňovat kritéria, které určuje norma ČSN EN 450. V důsledku přechodu k alternativním zdrojům energie ovšem začíná být tohoto popílku nedostatek.


V běžném betonu lze popílek nahradit složkami používanými na betonárnách, ale situace je jiná v případě cementopopílkových suspenzí Psu. Nahrazení obrovského množství popílku jakýmkoliv vyhovujícím materiálem by vedlo ke značnému nárustu výrobní, ale i prodejní ceny. Místo suspenzí lze použít pěnobeton Poroflow, který svými vlastnostmi nahrazuje cementopopílkovou suspenzi.

Co je to pěnobeton?
Pěnobetony se řadí do kategorie stavebních materiálů jako lehčené betony. Vyznačují se nízkou objemovou hmotností od 300 do 900 kg/m3, dobrými tepelněizolačními vlastnosti a vysokou odolností vůči zmrazovacím cyklům. Složením je pěnobeton směsí pojiva, plniva a vody. Pojivo může tvořit většina druhů cementu, mleté strusky a jiné vhodné příměsi, jako plnivo pak slouží speciální technická pěna. Výsledkem je porézní cementová struktura, tvořená uzavřenými vzduchovými póry. Mezi důležité vlastnosti pěnobetonu patří nehořlavost, vodopropustnost, tvarová stálost a dobrá tepelněizolační schopnost. Pěnobetony jsou nerozbřídavé a nebobtnající. Navíc je možné je čerpat běžnými šnekovými čerpadly, a to do vzdálenosti 150 m a výšky 40 m.

Cementopopílková suspenze, pěnobeton Poroflow a jejich použití
Cementopopílková suspenze se používá při likvidaci (zalití) starých inženýrských sítí, septiků, jímek, sklepů a podobných prostor. Právě proto je u ní vyžadována dostatečná tekutost, dobrá čerpatelnost a relativně nízká pevnost, která se zpravidla pohybuje od 1 do 5 MPa. Tyto vlastnosti pěnobeton Poroflow VP splňuje. Běžně tak nahrazuje cementopopílkovou suspenzi při stabilizaci jímek, potrubí a šachet ve výkopu a také při jejich plnění. Pěnobeton Poroflow nachází využití i při v některých případech likvidace důlní činnosti. Nemůže ale nahradit cementopopílkovou suspenzi vpravovanou vibrováním do vrstvy kameniva.

Pěnobeton je naopak vhodným řešením v geologicky nestabilních podložích, kde je potřebné prostor vyplnit, ale nezatížit. Jeho objemová hmotnost může být již 300 kg/m3, kdežto cementopopílkové suspenze jsou výrazně těžší s objemovou hmotností více než 1 500 kg/m3. Pěnobeton se hodí i v případech, kdy je potřebné stabilizovat polohu potrubí a zároveň zajistit tepelnou ochranu proti nežádoucímu zamrznutí přepravovaného obsahu (například mělce uložená kanalizace nebo vodovod). Tento problém se dá řešit například pěnobetonem Poroflow CF o objemové hmotnosti 400 kg/m3 v suchém stavu, který má součinitel tepelné vodivosti λ = 0,09 W/(m·K).

Výhody a nevýhody použití alternativního materiálu Poroflow
Nespornou výhodou použití pěnobetonu je rychlost dodávek, která běžně dosahuje až 30–50 m3/hod. Namíchání 8 m3 cementopopílkové suspenze proti tomu trvá přibližně 40 minut, což při velkých požadovaných objemech představuje značnou časovou náročnost. Naopak jako menší nevýhoda použití pěnobetonu může být chápána aplikace speciálních postupů a pravidel, která jsou nutná pro úspěšnou realizaci. Ta jsou však dobře pochopitelná a proveditelná.

Praktické ukázky nahrazení cementopopílkové suspenze pěnobetonem Poroflow
Asi největší aplikací, při které byl použit pěnobeton jako náhrada cementopopílkové suspenze, bylo vyplnění protileteckého krytu civilní ochrany v Ostravě v lokalitě Karolina. Tento kryt byl zlikvidován bezvýkopovou technologií, tzn. zaplněn materiálem s dostatečnou pevností v tlaku a tekutostí. Celkem bylo použito 1 200 m3 pěnobetonu s deklarovanou pevností v tlaku 3 MPa. Pěnobeton našel uplatnění rovněž při stabilizaci kanalizačního potrubí pod třídou Tomáše Bati ve Zlíně, kde bylo nutné vyplnit prostor mezi potrubím vtaženým protlakem (DN1000) a kanalizačním potrubím. Materiál Poroflow byl použit také při přeložce vodovodního řadu mezi Otrokovicemi a Tlumačovem a na mnoha jiných stavbách.

Vylévání pěnobetonu bez použití čerpadla
Vylévání pěnobetonu bez použití čerpadla
Vyplnění prostoru mezi potrubími
Vyplnění prostoru mezi potrubími
text Bronislav Sedlář, foto CEMEX Czech Republic s.r.o.