Zpět na stavby

Obnova mostu v zámecké zahradě a lávky v parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou

26. července 2023
arch. Miloslav Hanzl

Zámek v západomoravských Jaroměřicích nad Rokytnou (okres Třebíč) byl v minulosti významným regionálním kulturním centrem. Zahrada u barokního zámku nese stopy několika slohových období. Vznikla již koncem 16. století. Jednalo se o zahradu renesanční a ležela na zámeckém opevnění u řeky Rokytné.

Autor:


Památkový architekt. Působil ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Od roku 2013 pracuje samostatně. Aktuální realizace staveb: např. obnova a restaurování středověké věže zámku na Vranově nad Dyjí či obnova gotické věže hradu Bauska v Lotyšsku. Člen České komory architektů a Českého národního komitétu ICOMOS.

V roce 1623 koupili jaroměřické panství Questenberkové. Roku 1715 byla zahrada upravena na reprezentativní barokní park podle návrhu Jeana Treheta s množstvím soch, fontánou, okrasnou zelení a štěpnicí, která však byla v 19. století přeměněna na přírodně krajinářský park a následně pak upravena v letech 1956–1965. V současnosti je průběžně restaurována do někdejší barokní podoby. Zámecký park a zahradu protíná říčka Rokytná, přes kterou vedl do nedávna, mimo hlavní osu zahrady, dřevěný most zbudovaný v roce 1982. Jak je však patrné ze starší dokumentace, z mapy pozemkového katastru i podle projektu z roku 1715, stál most dále po proudu, na úrovni hlavní osy parku, zámecké zahrady a zámku. Zcela nový most, jako náhrada za havarijní novodobou konstrukci, je koncipován i s ohledem na postupnou obnovu zahrady do této jeho původní polohy.

Dvě lávky v zámeckém parku tvořily nedílnou součást koncepčního řešení zahrady jako celku, zaznamenaného již v původním projektu. Na hlavní osu zahrady s mostem navazovaly na obě strany šikmé komunikace. Jejich součástí se staly lávky na pravé i levé straně, kde procházejí boční vodoteče k říčce Rokytná.Vpravo od hlavní osy zahrady směrem od zámku byla v nedávné době v místě historické lávky osazena druhotná ocelová konstrukce. Náhrada za toto provizorium byla řešena současně s hlavním mostem a nepůvodní prvek nahradila konstrukce zcela nová.Podkladem pro tvarové řešení nového mostu se stala jediná nalezená historická fotografie, pravděpodobně z počátku 20. století, s dílčím zobrazením mostu, u lávky v zámeckém parku pak detail vázané tesařské konstrukce.V přípravné fázi bylo třeba zohlednit tvarové a materiálové požadavky státní památkové péče (zámek Jaroměřice nad Rokytnou je národní kulturní památkou) a současně provozní nároky správy zámku, tj. dbát na dostatečné šířky mostových komunikací a nosnost 60 kN s ohledem na využívání mostů pro přejezd techniky údržby zahrady a parku, včetně pojezdu automobilů v době konání zahradních akcí. Dále bylo nezbytné splnit podmínku správy Povodí Moravy a upravit výškové parametry zabezpečující dostatečný průtok pod mostem pro padesátiletou vodu Q50 + 50 cm.

Obr. 07 Pohled na uložení dřevěné mostovky na ocelovou konstrukci lávky, 2019

Obnova lávky v zámeckém parku

Obnova lávky byla zahájena odstraněním druhotné ocelové mostovky. Stávající zděné šikmé nábřežní opěry z lomového zdiva byly již zcela rozvolněny, spáry byly bez zdicích malt, jednotlivé kameny již nedržely původní formu.Opěry, kde původní tvar a skladba materiálu byly ještě dobře patrné na místě stavby, byly nahrazeny novými, formou kopie v ­plném rozsahu. Nadzemní část na nových základových pasech z konstrukčního betonu tvoří kamenicky vázaná hmota z původního rozebraného lícového žulového materiálu, doplněná o výplň z konstrukčního betonu.Novou nosnou konstrukci mostovky tvoří ocelový svařenec ze dvou HEA profilů, vzájemně spojených příčníky, a uložena je kloubově na krajních opěrách s jednostranně umožněným posuvem. Ložiska jsou desková, s vložkou. Rozpon hlavních nosníků činí 11,5 m, světlá šířka lávky je 2,30 m. Horní dřevěnou, tesařsky vázanou část s mostovkou tvoří částečně samonosná masivní dubová trámová konstrukce. Zábradlí na průběžných oboustranných okopových trámcích mezi sloupky, které jsou kotveny do příčníků a stabilizovány příčnými vzpěrami a křížovou trámovou výplní, je ukončeno madlem s krycím prkenným profilem. Pro návrh byla použita historická fotografie, kde jsou dostatečně jasně patrné původní dřevěné spoje včetně detailního zpracování. Prvky jsou opatřeny preventivním nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Po vyzrání dřeva na povětrnosti bude povrch doplněn o olejový nátěr.

Obr. 08 Lávka v zámeckém parku po dokončení, 2020

Obnova mostu v zámecké zahradě

Původní konstrukce mostu ani ­stopy po zděných nábřežních opěrách se nedochovaly. Pro základní tvarový návrh byla použita pouze menší historická fotografie. Nový most o dvou stejných polích dělených středovou podpěrou působí vzhledově jako dřevěný (z dubového dřeva). Dřevěná konstrukce je však osazena na nosný ocelový rošt. Krajní nábřežní opěry na nových základových pasech z konstrukčního monolitického betonu jsou v lícové nadzemní části opatřeny kamenicky vázaným obkladem z žulových bloků. Ve středu je konstrukce osazena na dvojici železobetonových pilot. Vzhledem k umístění v korytu vodoteče, a tedy k nutnosti zakládání pod hladinou vody, se využilo pro podpěry „speciální zakládání“ ve formě dvojice pilot provedených do ocelových výpažnic průměru 530 mm a délky 7 100 mm, opřených o skalní podklad. Jako další komplikace se projevila silná agresivita vody působící na ocel. Vzhledem k nemožnosti provedení ochranných nátěrů (u výpažnic) byla realizována dodatečná ochrana hlav pilot osazením „trubkového návleku“, jehož povrch byl ošetřen proti korozi zinkováním a opatřen finálním nátěrem. Piloty, provedené v osové vzdálenosti 2 m, jsou v koruně opatřeny kováním (návleky) a spojeny tuhým příčníkem ze svařence 2 × U, na kterém jsou uloženy čtyři hlavní ocelové nosné trámy mostu.

Nosnou konstrukcí mostovky je ocelový rošt, složený ze čtyř válcovaných nosníků HEA, tvořící spojitý nosník o dvou polích. Ložiska uložená kluzně na středové a krajní podpory jsou desková. Rozpětí mostu činí 2 × 10,5 m. Světlá šířka je 3,80 m. Horní pohledovou dřevěnou část mostu tvoří opět tesařsky vázaná, částečně samonosná dubová konstrukce z masivních trámů. Zábradlí je tvořeno svislými profilovanými sloupky, kotvenými k hlavním průběžným trámům ocelovými svorníky (současně tvoří propojení horního trámu a dolních šikmých vzpěr) s vodorovnou laťovou výplní osazenou na koso, a je ukončeno profilovaným madlem. Dřevěné prvky jsou jako u lávky opatřeny preventivním nátěrem proti dřevokazným houbám i hmyzu a po vyzrání dřeva bude povrch ještě doplněn o olejový nátěr.

Obr. 11 Pohled na uložení nosné ocelové konstrukce mostu, 2019

Závěr

Cílem obnovy mostu s lávkou v zahradě a parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou bylo zrealizovat nové komunikační spojky přes vodoteč, které budou nejen vyhovovat provozním nárokům, ale zejména doplní při postupné obnově areál zahrady a parku do barokní podoby o nezbytné architektonické prvky.

FOTO: arch. Miloslav Hanzl, archiv zámku Jaroměřice nad Rokytnou

Základní údaje

Stavba: Obnova mostu v zámecké zahradě a lávky v parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou
Stavebník: NPÚ České Budějovice
Návrh: arch. Miloslav Hanzl
Návrh ocelové konstrukce: Ing. Miloš Svoboda, Praha
Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.
Doba realizace: 03/2019–11/2019
Zkušební provoz: 2020

Základní údaje

Stavba: Obnova mostu v zámecké zahradě a lávky v parku zámku Jaroměřice nad Rokytnou
Stavebník: NPÚ České Budějovice
Návrh: arch. Miloslav Hanzl
Návrh ocelové konstrukce: Ing. Miloš Svoboda, Praha
Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.
Doba realizace: 03/2019–11/2019
Zkušební provoz: 2020