Zpět na materiály, výrobky, technologie

Obnova fasády prodlužuje její celkovou životnost

Fasáda může trpět působením např. mechanických nečistot (prach, pyl) nebo mastnoty (saze, smog), ale často bývá také napadena řasami a plísněmi, což určuje následný způsob její obnovy. Zcela specifickou oblastí jsou drobná poškození fasády vlivem menších trhlin. V úvahu je potřeba brát také konstrukci fasády, tedy zda se jedná o zateplovací systém ETICS, nebo o těžkou vápenocementovou omítku.


V případě mechanicky znečištěné fasády se zateplením ETICS je potřeba dodržet předepsaný postup pro její obnovu. Systémové řešení Baumit doporučuje nejprve důsledné omytí vodou, např. za použití tlakové myčky s maximálním tlakem 200 barů a teplotou vody do 35 °C. Do oplachové vody je nutné aplikovat v předepsaném poměru (podle intenzity znečištění až 1 : 10) speciální čisticí prostředek Baumit ReClean. Během aplikace přípravku je možné zbavit fasádu zbytků mechanických nečistot také pomocí tvrdého kartáče. Po uplynutí 12hodinové technologické pauzy je zcela suchý povrch připraven pro dva nátěry fasádní barvou, ve většině případů výrobkem Baumit StarColor. Tento silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí charakterizuje mimo jiné vysoká paropropustnost a extrémní vodoodpudivost. První nátěr se nanáší zředěný s 10–15 % vody, následně druhý nátěr se aplikuje nezředěný po uplynutí min. 4 hodin. Alternativně lze použít i fasádní barvu Baumit SilikonColor. Pro nanášení fasádní barvy je možné zvolit mimo jiné i technologii stříkání Airless, která zaručuje rovnoměrné nanášení nátěru v krátké době i na velké ucelené plochy.

Jinou formou znečištění fasády je biologické napadení jejího povrchu řasami a plísněmi. I zde existuje ucelené řešení. Nejprve se doporučuje povrch fasády omýt čistou tlakovou vodou a zbavit ji tak hrubých biologických nečistot. Po oschnutí je v druhém kroku nutné aplikovat na znečištěné plochy vodou ředitelný sanační nátěr Baumit FungoFluid. K nanesení poslouží váleček, popř. malířská štětka. Minimálně 12hodinové působení tohoto sanačního nátěru zamezí úniku mikroorganismů do nejbližšího okolí či do jiných míst fasády. Následný oplach vodou a použití kartáče fasádu dokonale vyčistí. Po vyschnutí se povrch opatří dalším nátěrem Baumit FungoFluid, který vytvoří ochrannou vrstvu před dvěma nátěry silikonovou fasádní barvou. Tou může být například Baumit StarColor nebo její alternativa v podobě voděodolné a paropropustné silikonové barvy Baumit SilikonColor.

Poměrně častým výsledkem kontroly fasády domu s vápenocementovou omítkou je zjištění drobných povrchových trhlin. O závažnosti takového poškození a následné obnově rozhoduje šířka trhlin zjištěná speciálním měřítkem. Limitní hodnotou je v tomto případě 0,5 mm. Trhliny o šířce do 0,5 mm jsou odborně hodnoceny jako drobné poškození. V technologickém postupu obnovy fasády poté sehrává zásadní roli správná aplikace univerzálního základního nátěru se zpevňujícími vlákny Baumit FillPrimer. Tento penetrační nátěr (ředění max. 5 % vody) se nanáší na podklad válečkem nebo štětcem, a to rovnoměrně a bez přerušení. Po jeho zaschnutí (24 hodin) je povrch připraven na dvě vrstvy výrobcem doporučené silikonové fasádní barvy Baumit StarColor. Druhým řešením drobných trhlin je použití penetračního nátěru Baumit MultiPrimer a následná aplikace dvou vrstev fasádní barvy Baumit FlexaColor. Předností této barvy s obsaženým organickým pojivem a silikonovou pryskyřicí je vysoká míra flexibility obou vrstev nátěru umožňující kvalitní přemostění drobných trhlin. Mezi vhodné podklady pro použití této barvy patří mimo jiné vyzrálé vápenocementové, cementové či minerální omítky a také betonový podklad.

text Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.
grafické podklady BAUMIT, spol. s r.o.