Zpět na materiály, výrobky, technologie

Nový software pro statiku ŽB a předpjatých prefabrikátů

Nová generace statického softwaru RIBtec FERMO reaguje na růst nároků na kvalitu, rychlost a hospodárný návrh konstrukčních prvků a významně zkracuje proces jejich optimalizace. Obsažené výpočty a návrhy pokrývají celou historii životnosti prvku – od jeho dílenské výroby, přes transport, montáž, případnou dobetonávku a užívání objektu. Vedle norem řady ČSN EN usnadňují spolupráci na zahraničních zakázkách i obsažené národní normy EN a přepínání jazyků (CZ, UK, DE).


Nové  FERMO  nahrazuje starší programy RIB – RIBtec RTfermo a abacus FETT a komplexně řeší grafické zadání betonového prvku včetně jeho zatížení, vyztužení a předpětí, lineární a nelineární výpočty FEM vnitřních účinků a deformací, kombinace, časově závislou  redistribuci  napětí. Dálepak kompletní návrhy a posudky prvku na MSÚ, MSP a MS únavy se zohledněním časových vlivů dotvarování, smršťování a relaxace. Dokumentace zadání a výsledky se zobrazují ve strukturovaném protokolu; vše s vizuální kontrolou a jasnou odezvou. Typicky se jedná např. o řešení následujících úloh:
■ statika prefabrikovaných nosníků, deskových panelů a filigránů a mostních trámů s převládajícím ohybovým namáháním;
■ optimalizace poměru vyztužení betonářskou a předpjatou výztuží;
■ návrhy a posudky na MSÚ, MSP a MS únavy pro celou historii výroby a užívání, včetně návrhů ozubů, příčných prostupů a kotevních oblastí;
■ běžné ŽB prefabrikáty, předpjaté prefabrikáty ve výrobně a/nebo dodatečně na stavbě, popř. kombinace obou předpětí;
■  posouzení stability na klopení velmi štíhlých, imperfektních nosníků nelineárním výpočtem ve 3D.

Ergonomické prostředí obsluhy

Grafické prostředí je konfigurovatelné s možností víceobrazovkového režimu. Přehlednou a rychlou obsluhu podporuje rozsah nabízených funkcí pouze v kontextu zvoleného základního typu úlohy, jako např. s nebo bez dobetonávky apod. Nové projekty lze snadno vytvářet v dialogu Pomocníka zadání nebo výběrem některé z dodávaných, popř. vytvořených vlastních šablon, popř. změnou parametrů starších projektů. Úpravy řešeného prvku, časové změny ve statickém systému, jeho zatížení, vyztužení měkkou a předpjatou výztuží aj. se zobrazují okamžitě.

Geometrie řešených prvků a časová osa

Principiálním statickým schématem je prostý nosník s konzolami nebo deskový panel, namáhaný na rovinný ohyb s normálovou silou a kroucením. Parametrická schémata průřezů a jejich uspořádání v podélném směru prefabrikátu umožňují řešení všech běžných případů:
■  obdélníkový / deskový průřez, průvlak „T“ s horní nebo dolní stojinou a průřez „I“ s náběhy pásnic a stojiny a průřez „V“;
■  spřažené průřezy z odlišných betonů a časem aktivace;
■ nesymetrické průřezy, např. „L“;
■ trámy s konstantním průřezem, pultové nosníky;
■ symetrické a asymetrické sedlové vazníky;
■ nosníky s náběhy a se skokovými změnami v průřezu (např. zesílení u podpor);
■ oslabení průřezů ozuby u podpor a příčnými prostupy stojinou;
■  deskové panely, filigrány;
■  změny polohy podpor: výroba, transport, montáž s excentrici- tou a úhlem závěsů, pomocné stojky pro dobetonávku, provozní stav.

Časová osa vyplývá implicitně ze skladby průřezů, aktivních typů statických schémat, zatížení a předpětí. Každý  čas  změny je současně začátkem nového intervalu dotvarování.

Materiály, zatížení, návrhové kombinace

Databanka materiálů obsahuje všechny běžné a vysokopevnostní betony, betonářské výztuže a vybrané vysokopevnostní a nekovové výztuže. Formou databanky jsou k dispozici parametry obvyklých předpínacích systémů. Individuálně lze upravit a zadat vlastní materiály. Důležitým parametrem je tlaková pevnost betonu v okamžiku aktivace předpětí. Normy EN uvádějí výpočetní vztah pro časový náběh pevnosti v intervalu 0 až 28 dnů. Zrání betonu předpjatých prefabrikátů se zpravidla technologicky urychluje. Proto program FERMO umožnuje i přímé zadání změřených časových hodnot namísto jejich zadání formou „fiktivních časů“.

Zatížení vlastní tíhou lze generovat automaticky. Možné je zadání všech běžných typů osamělých a spojitých zatížení, včetně teplotních a poklesů podpor. Předdefinovány jsou všechny druhy stálých a proměnných zatěžovacích stavů s příslušnými kombinačními součiniteli dle nastavené národní normy, což zaručuje plně  automatizované a kompletní sestavení a výpočet všech potřebných obálek min/ max návrhových kombinací pro navazující návrhy a posouzení. FERMO je vybaveno, stejně jako ostatní příbuzné programy RIBtec, centrálním nástrojem datového přenosu zatížení (reakcí) ve stykových uzlech řešené nosné konstrukce.

Celý článek naleznete v archivu čísel 11/2018.