Zpět na stavby

Nová ikona centra Ostravy

1. prosince 2008
MgA. Jakub Srpa

V současnosti je nad ulicí Místeckou mezi nádražím Ostrava-střed a Kauflandem pěší lávka, která nevede v přímém směru na městské centrum. Bezpečnou cestu přes rušné komunikace v centru Ostravy nabídne nová lávka pro chodce, navržená londýnským architektonickým studiem EVA JIRICNA ARCHITECTS LIMITED. Lávka umožní propojení autobusového nádraží s nově budovaným Obchodnězábavním centrem (OZC) v lokalitě Karolina. Svým urbanistickým, architektonickým a stavebně technickým řešením se stane výrazným poznávacím prvkem nového centra.


Nová lávka prochází nad ulicí Porážkovou II, souběžným železničním koridorem, ulicí Frýdlantskou a ulicí Místeckou. Logicky tak navazuje na dvě stávající nástupní ramena, zbývající po odstranění původní lávky. Nová lávka na svém východním okraji navazuje na nově budované OZC v lokalitě Karolina. Lávka tak chodci nabízí novou bezpečnou cestu přes kapacitní komunikace a dotváří dálkovou trasu mezi historickým jádrem Ostravy přes území Karoliny a železniční nádraží dále na západ. Lávka je v části oboustranně zavěšená, v místě stávající lávky je uložena na ocelovém pilíři. U něho se nachází tubus se schodištěm a výtahem, který spojuje lávku s parterem. Pylon vytváří charakteristický orientační bod při příjezdu do centra po komunikaci Místecká. Je i poznávacím prvkem Nové Karoliny.

Nosné ocelové a betonové konstrukce
Lávku tvoří spojitá konstrukce kombinovaného statického sy- stému. V prvních třech polích se jedná o spojitý nosník, na který v dalších dvou polích navazuje oblouková konstrukce. Celková délka lávky je 240,505 m, volná šířka je 4,60 m. Mostovka má po celé délce lávky konstantní tvar. Tvoří ji spřažený dvoukomorový průřez, složený z ocelového koryta spřaženého s železobetonovou deskou. Šířka mostovky činí 6,10 m při celkové výšce v ose 1,205 m. Výška mostu dosahuje 12,80 m.
Podhled mostovky je zaoblený. Okrajové části průřezu jsou vyplněny betonem, který tvoří s železobetonovou pochozí deskou jeden celek. Tato úprava je navržena ze dvou důvodů: je zvýšena tuhost konstrukce v příčném směru, rovněž jsou vyloučeny problémy s budoucí údržbou lávky v místech, kam není možné s ohledem na minimální manipulační prostor zajistit přístup. Na obou okrajích mostovky jsou vytvořeny prostupy pro umístění inženýrských sítí a odvodňovací žlaby, na které navazuje zvýšený obrubník pro zakotvení zábradlí. V podhledu je vytvořeno průběžné vybrání pro uložení osvětlení lávky. Ocelové zábradlí lávky pozůstávající z polí o rozměrech 2x1,4 m tvoří sloupky z plného obdélníkového průřezu, které zároveň tvoří chráněný prostor pro svislé osvětlení mostovky. Madlo je kruhového průřezu Ø 40 mm, ve třech výškových úrovních (jako slepecká zarážka, ochrana pro pěší a invalidy a ochrana pro cyklisty). Výplň polí tvoří tahokov s okem 25x50 mm.
Povrch zábradlí má povrchovou úpravu žárovým zinkováním. V místě obchodního centra je mostovka na prvních dvou podporách uložena na ložiska prostřednictvím ocelových žeber vyložených mimo obrys mostovky, která navazují na příčná diafragmata uvnitř komorového průřezu. Třetí podporu tvoří ocelová konzola, která je pokračováním příčné výztuhy základního průřezu a je na pravé straně vetknutá do konstrukce budovy. Na oblouky je mostovka zavěšena pomocí ocelových táhel kruhového průřezu Ø 40-60 mm. Táhla jsou k mostovce připevněna v úrovni spřažené desky, prostřednictvím příčných výztuh prodloužených mimo obrys mostovky. Část mostovky uložená na budovu obchodního centra je oddilatována od zbývající části konstrukce lávky. Dilatační styk je navržen tak, aby zajistil spojitost konstrukce v příčném směru a přenos svislého zatížení a zároveň umožnil podélnou dilataci lávky bez dopadu na konstrukci obchodního centra. Mostovka je ukončena koncovým ocelobetonovým příčníkem. Každý oblouk tvoří dvojice skloněných, vzájemně se křížících ocelových trubek Ø 560 mm. V místě křížení jsou trubky spojeny. Ve vrcholu oblouku jsou obě trubky vzájemně propojeny soustavou prvků zajišťujících stabilitu oblouku a spolupůsobení obou trubek. V dolní části mezi základem a mostovkou jsou ocelové trubky vyplněny betonem. Oba oblouky se stýkají cca v polovině rozpětí lávky a jsou vetknuty do centrální podpěry, kterou představuje ocelový oblouk šikmo překračující mostovku. Boční plocha oblouku je do výšky cca 3,5 m nad úroveň mostovky vylehčena. Komorový průřez vnějších rozměrů 2x2 m v horní části oblouku tak přechází do dvojice komorových průřezů s vnějšími rozměry 1,50x0,80 m v patě oblouku. V dolní části je komorový průřez oblouku vyplněn betonem. V místě centrální podpěry je vytvořen pevný bod celé konstrukce lávky. Mostovka je připevněna k oblouku pomocí ocelových prvků tvořených uzavřeným komorovým průřezem.

Vizualizace návrhu nové lávky v Ostravě
¤ Vizualizace návrhu nové lávky v Ostravě

Pochozí vrstva mostovky
Spřažená železobetonová deska mostovky bude opatřena polyuretanovou stěrkovou pružnou izolační trhliny překlenující podlahovinou COMFLOOR® PM EP K (EP Kh), která je tvořena:

  • epoxidovou penetrační stěrkovou vrstvou zajišťující dokonalé spojení s podkladem;
  • trvale vysoce pružnou polyuretanovou ?plovoucí? mezivrstvou;
  • finálními trvale elastickými stěrkovými vrstvami s křemenným plnivem s hrubším protiskluzným povrchem s vysokou mechanickou odolností.

Schopnost překlenutí statických a dynamických trhlin podkladu do 0,30 mm je doložena atestem po- dle EN 1602-7 (předpis OS 11a). Podlahovina je dobře čistitelná, chemicky odolná a hygienicky nezávadná.

Nová lávka v Ostravě - půdorys
¤ Nová lávka v Ostravě - půdorys

Založení lávky
S ohledem na inženýrsko- geologický průzkum (který bude doplněn a upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace) a vzhledem k charakteru konstrukce lávky, je navrženo založení na velkoprůměrových pilotách, nad kterými se provedou patky pro ukotvení centrálního (7,80x4 m) a podélných oblouků (4,50x3,50 m).

Nová lávka v Ostravě - podélný řez
¤ Nová lávka v Ostravě - podélný řez

Materiál ocelové konstrukce
Prvky nosné konstrukce mostovky a oblouků jsou navrženy z oceli S 355J2G2. Závěsy a táhla budou z tyčí Macalloy S460 (nerezová ocel). Spřahovací trny budou z materiálu St 37-3K, montážní ztužidla a další pomocné konstrukce z materiálu S 235. Realizace ocelové konstrukce, na kterou bude vypsáno výběrové řízení, by se mohla stát výzvou pro firmy z moravskoslezského regionu.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
LÁVKA PRO PĚŠÍ - NOVÁ KAROLINA OSTRAVA
Investor:
Multi Development Czech Republic a.s.
Ing. Jan Kočí
Ing. Jan Šrámek
Generální projektant:
EVA JIRICNA ARCHITECTS LIMITED,
Ing. arch. Eva Jiřičná Duncan Webster,
RIBA MgA. Jakub Srpa
Hlavní inženýr projektu:
AED Project a.s.,
Ing. Zbyněk Ransdorf
Ing. Alexandra Roháčová
Ing. Petra Klimčuková
Statická část:
Link projekt s.r.o.,
Ing. Vilém Jüttner
Ing. Petr Čihák
Ing. Jan Pozdisek
Dynamický výpočet:
Link projekt s.r.o.,
Ing. Vlastislav Salajka
Ing. Petr Hradil
Ing. Vilém Jüttner
Inženýring:
INKOS a.s.
Ing. Šárka Pojerová
Zdravotní technika:
AED Project a.s.,
Ing. Jan Homolka
Elektro silnoproud, technologické elektroinstalace, veřejné osvětlení:
AED Project a.s.,
Ing. Pavel Doležil
Doprava, komunikace:
PROMIKA, a.s.
Ing. Jaroslav Míka
Ing. Vít Křepinský
Ing. Václav Pivoňka