Zpět na materiály, výrobky, technologie

Negativní účinky azbestu v rámci navrhování staveb, současný stav

10. dubna 2008
Petr Balvín

I když jsou negativní účinky azbestu známy už velmi dlouho, počet výrobků se zastoupením tohoto materiálu ve druhé polovině 20. století stále rostl. Zejména v 70. letech se azbest pro své fyzikální vlastnosti a vysokou odolnost vůči účinkům tepla využíval převážně ve stavebnictví. Ve většině evropských zemí a především Spojených státech amerických docházelo k postupnému zákazu výroby azbestových vláken po prokazatelném zjištění jejich zdravotní závadnosti. Česká republika zařadila azbest mezi karcinogenní látky v roce 1984, ale výroba azbestových materiálů byla zakázána až v roce 1997.

Autor:Evropská komise rozhodla o postupném odstranění veškerého využívání azbestu a zákazu všech jeho typů v roce 1999. Navzdory tomu je však v mnoha zemích světa i nadále těžen a využíván k další výrobě.

Proč azbest ovlivňuje proces navrhování staveb

Podle současných platných právních předpisů (Vyhláška 499/2006, Příloha č. 1 ? Rozsah a obsah projektové dokumentace) je při navrhování jakékoliv rekonstrukce nutno v rámci dané stavby průzkum výskytu azbestu provést. I když více než rok platnosti této vyhlášky přinesl v tomto směru mnohé úspěchy ? zejména stavební úřady, resp. hygienické stanice tyto průzkumy po investorech čím dál tím více požadují, mnohé z nich nejsou provedeny odborníky a bohužel nedostatky v českých právních předpisech tuto anomálii umožňují. Provést podrobný průzkum stavby na přítomnost azbestu vyžaduje nejen patřičnou zkušenost akreditované laboratoře s určováním přítomnosti azbestu ve stavebních a jiných materiálech, znalost historie užívání azbestových materiálů v České republice, ale zejména pak garanci, že odebrané vzorky materiálů, které jsou podezřelé z přítomnosti azbestu, jsou v dostatečném referenčním počtu, aby se dal jeho výskyt jednoznačně potvrdit a lokalizovat. Rizikem, které na nesprávně provedený azbestový průzkum navazuje, je především přímé poškození zdraví pracovníků na stavbě a možnost následného zatřídění azbestových materiálů mezi demoliční odpady, které pak v mnoha případech končí na recyklačních linkách a mohou být vráceny do nových staveb. V ostatních případech jsou odváženy na skládky, kde pozdější manipulací v prostoru tělesa skládky dochází k významnému uvolňování azbestových vláken do okolního prostředí. Z pohledu investora je zřejmé, že odstranění azbestu v případě jeho výskytu na stavbě zvýší předpokládané náklady. V zahraničí je tak zcela běžné, že součástí studie proveditelnosti, respektive environmentálních posudků je, složka výskytu azbestu, která může poten- ciální investory varovat před vícenáklady, případně je možné v rámci projednávání kupní ceny požadovat její snížení o částku nutnou na případnou sanaci dopadů výskytu azbestu. Obdobný postup také využívá většina zahraničních společností při realizaci svých investičních záměrů v České republice. Je jen otázkou času, kdy investor bude po projektantech za vzniklé vícenáklady za odstranění azbestu v případě nekvalitně provedeného azbestového průzkumu požadovat finanční náhradu. Tato úvaha je zcela legitimní a je s podivem, že mnoho investorů ji ještě neumí využívat a snaží se raději problém s azbestem bagatelizovat či v horším případě skrýt. Mnoho majitelů staveb si také neuvědomuje, že ani odborně provedená sanace proti uvolňování azbestových vláken ponechaných ve stavbě nezvyšuje její cenu. Azbest, který zůstává ve stavbě po provedené rekonstrukci, je vždy jejímu majiteli na obtíž. Jednak musí v pravidelných intervalech kontrolovat funkčnost krycích nátěrů, respektive provedeného opatření proti uvolňování azbestových vláken, dále musí v případě dispozičních změn počítat se zásahem do azbestových konstrukcí, a tím i prodražení pozdějších stavebních úprav. Cena průzkumu výskytu azbestových materiálů se ve většině případů dá srovnávat s cenou běžného stavebně technického průzkumu, a v celkových nákladech na projektovou dokumentaci tak není určující částkou. V případě, že průzkum výskytu azbestu není proveden a dojde k jeho objevení ve stavbě až v průběhu prováděných prací, je velice pravděpodobné, že náklady na jeho odstranění budou neúměrně vyšší než původní předpokládané náklady. Důvodem pro opomíjení tohoto průzkumu bývá především prodloužení doby výstavby o důsledné zmapování situace a korektní výběrové řízení na dodavatele sanačních prací ? podle českých předpisů je nutné provádění sanačních prací ohlásit příslušné hygienické stanici 30 dnů před jejich zahájením. Tato podmínka v mnoha případech ovlivňuje plynulost a dodržení příslušných harmonogramů výstavby.

Závěr

Z mého pohledu je v problematice azbestu třeba vnímat nejvíce tyto skutečnosti:

  • azbest je zdraví škodlivý, nebezpečný karcinogenní materiál, kterého bychom se na našich stavbách měli vyvarovat;
  • je třeba doplnit právní podmínky tak, aby byla nastavená pravidla jednoznačná. Mám na mysli především jednoznačné stanovení požadavků na odbornost a odpovědnost těch, kteří provádějí azbestové průzkumy v rámci projektování staveb. Je třeba si uvědomit, že dnes veškerou odpovědnost nese projektant, pakliže nemá subdodavatele, na které může tyto povinnosti převést;
  • využití zahraničních zkušeností v případě pozitivního výsledku výskytu azbestových materiálů ve stavbě při následné přípravě jejich odstranění je nepostradatelnou pomocí, protože české právní předpisy neupravují konkrétní postupy při likvidaci. Velice často se tak stává, že i když je azbest ve stavbě identifikován, je samotné odstranění provedeno neodborně.

Před třemi lety jsem v odborném textu uvedl, že věřím, že se v problematice azbestu v České republice bude blýskat na lepší časy. Po letech musím konstatovat, že se občas blýskne, ale bez většího záblesku. Je otázkou, zda na rozdíl od okolních států většinu azbestu nezabudujeme v rekonstruovaných stavbách a nezanecháme tuto environmentální zátěž pozdějším generacím.

Budova mateřské školy s obvodovým pláštěm z desek obsahujících azbestová vlákna
¤ Budova mateřské školy s obvodovým pláštěm z desek obsahujících azbestová vlákna

Ventilátorové chladicí věže s opláštěním z azbestocementových desek
¤ Ventilátorové chladicí věže s opláštěním z azbestocementových desek a vnitřní chladicí desky z materiálu obsahujícího taktéž azbestová vlákna

Budova s opláštěním z azbestocementových desek
¤ Budova s opláštěním z azbestocementových desek

Protipožární nástřiky a podladní desky kabelů v kolektorech, kabelových lávkách a dopravních tunelech
¤ Protipožární nástřiky a podladní desky kabelů v kolektorech, kabelových lávkách a dopravních tunelech

Klasická dočasná stavba. Azbest se nachází v obvodových i vnitřních stěnách a podhledech.
¤ Klasická dočasná stavba. Azbest se nachází v obvodových i vnitřních stěnách a podhledech.

Bourání stavby za použití těžké techniky bez jakýchkoliv opatření zamězujících uvolňování azbestových vláken
¤ Bourání stavby za použití těžké techniky bez jakýchkoliv opatření zamězujících uvolňování azbestových vláken do okolního prostředí

replica rolex datejust