Zpět na materiály, výrobky, technologie

Názor z praxe: Zelená úsporám napodruhé

7. října 2009
Ing. Karel Vaverka

Málokterý dotační titul byl v minulosti očekáván s tak velkými nadějemi. Majitelé bytových nemovitostí věřili, že jim bude přispěno na opravu jejich chátrajících domů a na úsporu drahých energií.


Dodavatelé, projektanti a úředníci očekávali, že jim práce opět začne přibývat. Také novináři a zpravodajové se jistě těšili na konečně pozitivní téma v publicistice a v neposlední řadě také politici, kteří potřebovali a stále potřebují prezentovat své nápady před nekonečnými volbami, v tomto případě prezentovat však nápady pozitivní a veskrze dobré.
Přišel konec letošního dubna a program Zelená úsporám byl na světě. Než jsem si stačil stáhnout z webových stránek základní materiály a alespoň je prolistovat, ozval se první telefon a přišla první návštěva. Scénář této návštěvy a všech dalších byl jednotný: mediálně zmasírovaný zákazník se dožadoval okamžité služby s cílem v maximálně krátké době získat nabízené prostředky. Myslím si, že jsem velmi zklamal většinu těchto zákazníků, když jsem se jim pokusil vysvětlit pravděpodobný postup realizace dotovaných opatření, potřebu posudků a formulářů žádostí, systém databáze dodavatelů a výrobků. Vzápětí se ukázal další problém: bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, obce a města se dožadovaly vysvětlení, co to je nepanelový bytový dům a co to je typový bytový dům. Definice bytového domu byla poněkud nečitelná, a proto majitelé vzápětí ztráceli o program zájem. Tento obrovský boom však během dvou měsíců ochabl z mnoha důvodů. Mnohé zarazila komplikovanost řízení, někteří se podivovali nad tím, že projektová příprava nebude zadarmo, velkým blokem bylo také finanční omezení ? úhrada max. 50 % nákladů; nebylo také jasné, o které náklady se jedná, zdali o rozpočtové, smluvní nebo fakturační. Srpnová revize programu Zelená úsporám přišla včas. Reagovala na mnohé z nejasností, odstranila většinu rozporů, zreálnila výši podpory, zahrnula do programu panelové domy, čímž odstranila jeden z velkých rozporů ? definici nepanelových bytových domů. Rovněž dotace na projektovou a expertní přípravu je velmi vhodná. Tato příprava je náročná, ve srovnání s jinými dotačními tituly však velmi rozumná a přiměřená.
Nemyslím si, že několikaměsíční zkušební provoz projektu je ztráta času. Pro srovnání: podobný program Panel se po svém vyhlášení rozbíhal mnohem delší dobu a začal fungovat po cca dvou až třech letech. Nyní je velmi důležité rychle připravit na modifikaci programu Zelená úsporám odbornou veřejnost, projektanty, stavební úřady, pověřené banky a v neposlední řadě terénní pracovníky SFŽP. Nejpozději v září by měla proběhnout v každém kraji společná jednání těchto subjektů ? pouze na společném jednání si ujasní své názory a dohady pracovník stavebního úřadu, SFŽP, projektant a dodavatel.

Náměty pro další úpravy programu 
Odpovědnost zpracovatele posudku je veliká. Chybným propočtem součinitele prostupu tepla konstrukcí, podlahové plochy a následně měrné spotřeby tepla může způsobit velkou škodu tím, že poskytne majiteli domu podklady pro neoprávněně získanou dotaci. Bylo by proto dobré zveřejnit vzorový posudek, s nímž budou seznámeni projektanti a hodnotitelé a který poslouží jako etalon metodiky. Je poměrně obtížné získat seriózní podklady o stavebních materiálech a konstrukcích stávajících domů, stejně jako o technických parametrech již provedených opatření. Je však jasné, že tyto výchozí údaje jsou podstatné pro výpočet kriteriálních hodnot, a proto je nutné věnovat této fázi zásadní pozornost.
Odpovědnost zpracovatele projektu je neméně vysoká. Zateplením domu se mění odstupové vzdálenosti mezi domy, které mohou zasáhnout na cizí pozemky nebo dokonce do okolních budov. Zateplení má také zcela zásadní vliv na parametry únikových cest. Provedením zateplení se také změní vzdálenost sousedních budov, která může být potom menší než minimální vzdálenost ze zákona. Zakrývají se trhliny, které signalizují možné statické poruchy. Mnohdy, zejména v případě bytových domů, se zasahuje na cizí pozemky. Zde je nutný minimálně souhlas majitele tohoto pozemku. Z těchto výše uvedených důvodů se domnívám, že je zásadní pro tyto změny stavby realizovat stavební řízení tak, aby se tyto nové skutečnosti formalizovaly, projednaly a rozhodly.
Seznam výrobků a dodavatelů na www.zelenausporam.cz je velmi dobrým vodítkem pro projektanty a stavebníky. Je však potřeba jej veřejně prohlásit za závazný a všechny údaje o materiálech a dodavatelích za použitelné v projektové dokumentaci bez dalšího kontrolování. Všechna odpovědnost za pravdivé údaje musí být na bedrech vkladatelů. To musí zajistit jejich čestné prohlášení a tyto údaje musí být nezpochybnitelné.
Zatím nejméně diskutovanou částí dotačního titulu Zelená úsporám je vyhodnocení dokončeného projektu, vypracování konečného protokolu a vydání souhlasu s proplacením dotace. Zbývá zodpovědět otázku, kdo bude provádět kontroly a vydávat protokoly. Prováděním kontrol by měl být pověřen nezávislý subjekt s celostátní působností, jehož pracovníci jsou odborně a profesně na potřebné výši. S touto otázkou také souvisí další nevyjasněné propozice: kdo bude odpovědný v případě nekvalitně provedené práce nebo v případě rozporů s dokumentací, jaké budou sankce a kdo je bude případně hradit.

Co by bylo dobré v krátké době učinit:

  • celorepublikově sjednotit proceduru stavebních povolení na stavebních úřadech;
  • upřesnit metodiku hodnocení měrné spotřeby tepla a vyloučit variantní způsoby;
  • definovat standard projektové dokumentace a energetické přílohy;
  • uspořádat společný seminář pro projektanty, stavební úřady a hodnotitele SFŽP, na kterém by se sjednotily projektové a hodnotící postupy včetně stavebních procedur;
  • vypracovat vzorové smlouvy o dílo s dodavateli;
  • dořešit symbiózu s programem Nový panel a uspořádat školení pro poradenská střediska. Upravit definici nepanelového bytového domu v příloze č. I/1 Programu.

Program Zelená úsporám je velmi dobrý počin, který výrazně sníží spotřebu energií na vytápění rodinných domků a bytových domů, zkvalitní vzhled měst a obcí a pomůže snížit dopady hospodářské krize ve stavebnictví. Teze, že nejlevnější energie je energie uspořená, je s maximální mírou naplněna. Tento program má však také další pozitivní vedlejší efekty. Například na tomto programu se velmi zřetelně projevují některé nedostatky stavebně právních předpisů, což je příležitostí na ně poukázat a odstranit je před přijetím velké novely stavebního zákona. Dalším dobrým vedlejším počinem je vytvoření kvalitní databáze výrobků a dodavatelů, která poslouží k vyhledání výrobku či dodavatele i v jiných případech.

Autor: Ing. Karel Vaverka
Autorizovaný inženýr a inspektor

replica rolex