Zpět na stavby

Návštěvnické středisko Vodní dům

29. května 2017
Ing. arch. Pavel Ullmann

Jedete pomalu po panelové cestě malebnou krajinou začínající Českomoravské vrchoviny. Zaparkujete na malém parkovišti na okraji remízku. Jen co vaše děti otevřely dveře u auta, už slyší výskání a křik. Ani na vás nečekají a běží ke gabionovým zdem, které se vynořují z krajiny. Zdi z místního kamene skrývají návštěvnické středisko Vodní dům. Děti se tady vyřádí, třeba se i něco dozvědí, rodiče si odpočinou a rádi se sem vracejí.


Zadání
Zadáním investora bylo moderní návštěvnické centrum s interaktivní expozicí o vodě a všech jejích souvislostech pro všechny věkové kategorie. Místem stavby je volná krajina u obce Hulice v těsné blízkosti vodní nádrže Švihov (Želivka). Smyslem Vodního domu je představení vody ve dvou hlavních aspektech, jako životního prostředí vodních rostlin a živočichů a jako nezbytnou podmínku našeho života, fenoménu, kterého je třeba si vážit a chránit ho. Důležitým motivem zadání je maximálně autentická prezentace biotopu Želivky a vytvoření výchozího bodu pro exkurze na hráz vodního díla Švihov. Stejně důležitým faktorem zadání byl požadavek na šetrnost vůči životnímu prostředí a používání místních materiálů v maximální možné míře (např. místní kámen hadec pro gabionové stěny, místní dřevo pro palubu v atriu atd.).

Exteriér

Exteriér domu určují gabionové stěny rámující samotný objekt s atriem a gabionová hráz expoziční nádrže. Na gabionových fasádách se neuplatňují žádné detaily. Jediným detailem z vnějšku na Vodním domě je masivní vstupní brána, kterou tvoří jedno křídlo z ocelové příhradové konstrukce opláštěné ocelovým lisovaným roštem. Brána je otočná, usazená excentricky na trnu v ose řady fontán před vstupem. Aby byla brána vyvážená, je její část vyplněna kamenivem podobně jako gabiony. Použití lisovaného roštu navazuje na strukturu rastru gabionových košů. V exteriéru Vodního domu jsou navrženy minimalistické atypické lavice z hranolů lepeného dřeva. Přes expoziční vodní koryto jsou navrženy jednoduché dřevěné lávky se subtilním zábradlím z roštu. Tato zábradlí vytvářejí jedinečný optický efekt, kdy při kolmém pohledu nejsou téměř postřehnutelná. Na design lávek navazuje schodiště mezi atriem a naučnou stezkou. Schodiště je navrženo jako solitérní objekt vložený do atria, opláštěný z černých roštů.

V atriu jsou do dřevěné paluby integrována nerezová a betonová korýtka s nerezovými vodními herními prvky. Atriu dominuje nerezový břit vodopádu zapuštěného do zdi hráze. Úroveň hladiny vodopádu a expoziční nádrže jsou stejné, a přestože se jedná o oddělené okruhy, je navozen dojem, že voda z nádrže přepadává do vodních hrátek v atriu.

Výsadby a terénní modelace v okolí Vodního domu mají přírodní charakter a propojují areál s okolní krajinou.

Interiér
Interiér domu je v kontrastu k exteriéru bohatý a různorodý. Každá místnost má jinou náplň, a proto jiný charakter. Vstupní hala, prosvětlená lineárním střešním světlíkem, je prostorná a světlá, je v ní kruhový recepční pult a kruhové hmatové akvárium. Hale dominuje neobvyklý portál kruhového betonového tunelu vedoucího do hlavního sálu expozice. Expoziční sál je v kontrastu ke vstupní hale tmavý tak, aby se pozornost návštěvníků soustředila na jednotlivé expoziční prvky akcentované osvětlením. Akustický minerální podhled mezi pohledovými betonovými žebry je černý. Stěny zůstaly v pohledovém betonu. Podlaha je v části sálu epoxidová šedá a v části je z expozičních důvodů doplněna o dubový rošt. Expoziční sál vyplňuje organická struktura černých expozičních stěn, do kterých jsou integrovány niky s exponáty, nasvětlená akvária, posezení apod. Labyrint expozičních stěn vytváří nečekaná zákoutí a prostory pro expozici. Stěny jsou vytvořeny z ohýbaného sádrokartonu a jsou opatřeny epoxidovým černým nátěrem. Přednáškový sál je celý bílý kromě stěny s instalovanými freskami v rámech. Stěna za freskami je ponechána v pohledovém betonu a je tak vytvořen zajímavý kontrast mezi betonem a nástěnnou malbou. Dlažba, stěny a obklady v hygienických zařízeních jsou navrženy celé v jednom sytém odstínu zelené, tedy opět jako zajímavý kontrast po vstupu z decentní světlé haly.

Vnitřní expozice
Vnitřní expozice je prostoupena celým Vodním domem. Hlavní záměrem při návrhu expozice na relativně malé ploše bylo vytvořit ji jako interaktivní pro všechny věkové kategorie, kde si lze věci osahat, vyzkoušet, ochutnat, slyšet a zažít. Ve vstupní hale s recepcí čeká na návštěvníky hmatové akvárium. Neobvyklý průchod tunelem do hlavního expozičního sálu je doplněn kapající a tekoucí vodou po stěnách tunelu a jejím náležitým akustickým doprovodem. Expozice integrovaná do organicky tvarovaných expozičních stěn je rozdělena do pěti částí. V první části nazvané Vodní mikrosvět návštěvník vidí zvětšené modely mikroorganizmů a preparáty pod mikroskopem. Ve druhé části nesoucí název Pod vodní hladinou jsou prezentovány vodní rostliny a zvířata, do sluchátek zní zvuky vody, na strop je promítána vodní hladina a vrcholem je pohled oknem pod hladinu expoziční nádrže. Třetí část - Mokřadní život - nabízí pohled do dioramatu prezentujícího břeh Želivky s poslechem zvuků ptáků a žab. V části nazvané Nekonečná cesta vody je prezentována voda jako důležitý zdroj pro člověka, lze ochutnat její různé druhy, vyrobit vlastní mrak a zjistit, kolik vody tvoří lidské tělo. Poslední část - Výlet do historie -
je umístěna v přednáškovém sále, kde jsou kromě promítání tematických filmů instalovány originály nástěnných maleb z doby Karla IV., které byly zachráněny při demolici kostela v Dolních Královicích před tím, než bylo městečko zatopeno přehradou. V rámci instalace expozice se na hygienických zařízeních návštěvník dozví, kolik spotřebuje vody při splachování a kolik ušetří při použití vodovodních baterií s perlátorem, které si může vyzkoušet.

Konstrukce a technologie

Celá stavba je železobetonová. Hráz navazující na budovu je z vodostavebného betonu. Plášť domu, vymezení atria a hráz tvoří gabiony nebo gabionový obklad vyplněný místním hadcem. Plochá střecha je osázena extenzivní zelení. Venkovní expozici tvoří dva vodní okruhy, okruh v atriu a okruh kolem naučné stezky. Hlavními prvky okruhu kolem stezky jsou expoziční nádrž a mokřad, ve kterém probíhá přírodní čištění vody. Voda v tomto okruhu cirkuluje a pohání ji čerpadlo v akumulační podzemní nádrži. Do venkovní nádrže je průhled oknem z vnitřní expozice v domě. V atriu domu se nachází okruh s vodními hrátkami, vodopádem, korýtky a fontánami. Čištění vody v tomto okruhu je zajištěno přes filtry pomocí koagulace v podzemní úpravně pod atriem. Voda je v okruhu poháněna rovněž čerpadlem. Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla.

Vodní okruh kolem naučné stezky - návrh
V tomto okruhu je na základě hydrologického a hydrogeologického průzkumu navrženo zachycování dešťových a podzemních vod (drenáže) do podzemní akumulační nádrže (60 m3) před Vodním domem. Akumulační nádrž slouží jako hlavní zdroj vody pro expoziční nádrž (1760 m3) a zároveň jako požární nádrž. V akumulační jímce je dvojice čerpadel, jedno pro čerpání vody do expoziční nádrže (5 l/s) druhé pro odčerpání nadbilančních vod mimo okruh.

Voda z expoziční nádrže je gravitačně převedena přes umělý mokřad (140 m3) pod hrází v místě stávajícího přírodního mokřadu. Ten byl upraven do podoby kořenové čistírny se štěrkovým filtračním ložem a rostlinami. Vyčištěné vody z mokřadu pomáhají udržet vyrovnanou kvalitu vod tohoto okruhu. Expoziční nádrž je vybavena bezpečnostním přepadem pro případ přednostního odvedení případných nadbilančních vod do zasakovacího suchého poldru (510 m3). Cílem je vytvoření rovnovážné vodohospodářské soustavy.

Vodní okruh v atriu - návrh
Jedná se o uzavřený cirkulační okruh s podzemní technologickou úpravnou vody na principu koagulační filtrace. Upravená voda je rozvedena do vodních atrakcí v atriu, gravitačně protéká korýtky z plochy pod vodopádem do nádrže s fontánami. Systém je dotován z vodovodní přípojky. V rámci úpravny je navržena akumulační nádrž (4 m3), kam přitéká voda z atrakcí. Koagulační filtrace probíhá dávkováním koagulačního činidla, které ve vodě vytváří vločky absorbující nečistoty. Činidlo je dávkováno na výtlaku čerpadel před laminátové vertikální filtry (2x filtr průměru 600 mm).

Vločky a zachycené nečistoty jsou z vody odstraněny tlakovou filtrací. Po dosažení tlakové ztráty na filtrech dochází k automatickému praní filtrů vodou z akumulační jímky. Prací voda je odvedena do kanalizace. Pro zajištění hygienických požadavků a náležitého pH vody je do výtlaku za filtry dávkován dávkovacími čerpadly z PE nádrží roztok chlornanu sodného a roztok kyseliny sírové. Hodnoty pH, Cl2 a Redox potenciálu jsou sledovány sondami na výtlaku a podle naměřených hodnot je spouštěno dávkování chemikálií. Výkon úpravny je navržen na 3,5 l/s.

Upravená voda je čerpána do horní vodní plochy pod vodopádem, odkud gravitačně odtéká do navazujících atrakcí. Nad plochou je navržen vodopád o šířce 4 m, který tvoří nerezová konstrukce. Na dně bazénku pod vodopádem je prohloubený prostor sloužící jako čerpací jímka, odkud ponorné čerpadlo skryté pod roštem zajišťuje cirkulaci vody přes hranu vodopádu (8 l/s). Z bazénku pod vodopádem voda gravitačně protéká korýtky do spodní vodní plochy, kde jsou umístěny ručně ovládané fontány. Z této plochy voda gravitačně dále pokračuje do čerpací jímky pro řadu fontán v pochozí ploše před vstupní branou. Princip chodu fontán je stejný jako u vodopádu, ponorné čerpadlo zajišťuje cirkulaci vody a rozvod k jednotlivým tryskám skrytým pod pochozím nerezovým roštem. Z prostoru pod tryskami se voda vrací zpět do úpravny.

Závěr
Vodní dům je koncipován jako aktivní zábavné centrum s vnitřní naučnou expozicí a venkovním vodním hřištěm. Projekt vychází z tradice ateliéru AND, kde je vztah architektury a krajiny podrobně studován a znovu promýšlen. To dokládají i další ojedinělé realizace návštěvnických center, pavilonů zoologických zahrad a v poslední době například obnova zahrad v areálu hospitalu Kuks.

Identifikační údaje o stavbě
Investor: Český svaz ochránců přírody Vlašim
Návrh: Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Ondřej Smolík,
Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. arch. Radovan Kupka
Námět a libreto expozice: Ing. Pavel Pešout, Mgr. Kateřina Červenková, Ing. Karel Kříž
Projektant: AND, spol. s r.o.
Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace:
Stavební část: Ing. Šmejkal, Ing. Šmejkalová
Statika: Ing. Martin Beneš
ÚT: Ing. Petr Vacek
VZT: Ing. Martin Lučanský
Zdravotní technika, vodní prvky:
Ing. Martin Valečka, Ing. Jakub Vít
Přípojka elektro a trafostanice:
Ing. Jan Kukačka
Elektroinstalace silnoproudu:
Ing. Predrag Laketić
PBŘS: Ing. Jiří Procházka
Komunikace, doprava v klidu:
Ing. Roman Tichovský
Sadovnické úpravy: Ing. Lukáš Kaprál
Návrh: 01/2010-10/2013
Realizace: 10/2014-03/2016
Zastavěná plocha: 600 m2
Podlahová plocha: 500 m2
Obestavěný prostor: 3000 m3