Zpět na informační servis

Návštěva expertů FIDIC v Praze 14. až 16. září 2017

16. listopadu 2017
Text redakce

Ve dnech 14.-16. září proběhla na pozvání CACE návštěva expertů FIDIC a jednání o problematice užívání vzorových smluv v rezortu Ministerstva dopravy ČR (dále MD ČR). Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (francouzsky: Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils - FIDIC - www.fidic.org) sídlí v Ženevě. Cílem federace je společné prosazování profesních zájmů konzultačních inženýrů a šíření relevantních informací svým členům ve 102 zemích, dotčeným institucím i veřejnosti. Velmi je rozšířeno užívání smluvních vzorů (Contract Conditions) pro různé typy postupů výstavby, od roku 2002 také u nás.

Česká asociace konzultačních inženýrů (Czech Association of Consulting Engineers - CACE - www.cace.cz) založená v roce 1991 má kolem 50 členů, zejména projekčních firem i samostatných inženýrů. CACE zastupuje profesi konzultačních inženýrů a je vedle komory ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) partnerem státních orgánů i dalších institucí. CACE je členem FIDIC a Evropské asociace inženýrů EFCA.
FIDIC při jednání zastupoval Managing Director pan Enrico Vink a další expert paní Giorgiana Tecuci. Po setkání s prezidiem CACE, kde proběhlo seznámení se situací kolem užívání vzorů FIDIC v ČR následovala přednáška pana Vinka pro pracovníky a doktorandy na Stavební fakultě ČVUT Praha, připravená Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

Jednání na Ministerstvu dopravy ČR
Nejvýznamnější jednání proběhlo na MD ČR. Svolal je pan Ing. Luděk Sosna, ředitel odboru strategie MD ČR, na podnět CACE. Cílem jednání bylo pomoci při vytváření kvalitních, dlouhodobě použitelných a přínosných Zvláštních obchodních podmínek pro Bílou knihu FIDIC (Vzorové smluvní podmínky pro smlouvu Klient/Dodavatel služeb) ve variantách podle dodávaných služeb. MD ČR zastupovali Ing. Tomáš Čoček, státní tajemník, a Ing. Luděk Sosna, a dále se zúčastnil zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Ing. Ivo Vykydal a představitelé všech významných investorů dopravní infrastruktury jako Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelství vodních cest (ŘVC) ad. Za FIDIC pak oba experti pan Enrico Vink a paní Georgiana Tecuci. CACE zastupoval prezident Ing. Martin Zuštík a oba viceprezidenti Ing. Milan Kalný a Ing. Radovan Hrnčíř.

Pan Vink zejména upozornil na nutnost respektování hlavních principů, na kterých stojí vzory smluv FIDIC, tedy tzv. ?Golden Principles?. Smlouvy FIDIC musí být vždy ?fair and reasonable?, což lze volně popsat jako ?spravedlivé?, ?rozumné? a ?vyvážené? s rozdělením rizik mezi strany tak, že riziko nese ta strana, která je může lépe zvládat. Pokud při lokalizaci do místních podmínek jsou porušeny tyto zásady, není možné dále spojovat takové jednostranné a nevyvážené smlouvy se jménem FIDIC. To se již stalo (Rumunsko, Polsko) a FIDIC byl nucen proti takovému zneužívání svého jména zakročit. Bylo dohodnuto, že zástupci CACE budou nadále součástí pracovní skupiny pro přípravu Zvláštních obchodních podmínek. Jednání přispělo k vyjasnění stanovisek všech zúčastněných stran.