Zpět na informační servis

Návrh SIA ČR na úpravu kompetencí Ústředního orgánu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu

16. dubna 2010
Text redakce

Sdružení nevládních organizací činných ve výstavbě SIA ČR ? Rada výstavby se dlouho snaží o zlepšení komunikace stavebního odvětví se státní správou. Jedním z výsledků této činnosti je návrh kompetencí pro nový ústřední orgán pro výstavbu, stavebnictví a architekturu.

SIA ČR sleduje tímto návrhem zejména zahájení diskuze o nezbytnosti takovéto integrace a racionalizace řízení, přináší návrh možného řešení na vytvoření nového orgánu a deklaruje svůj záměr stát se jeho trvalým partnerem, který se aktivně účastní na jeho vzniku.

Navrhované kompetence pro nový ústřední orgán pro výstavbu, stavebnictví a architekturu

 • Ústřední orgán pro výstavbu, stavebnictví a architekturu bude mít v čele místopředsedu vlády, který se bude opírat o Radu výstavby, stavitelství a architektury, v jejímž čele bude stát.
 • Ústřední orgán bude:
  a) Působit ve věcech územního plánování, stavebního řádu, veřejného investování, technické normalizace ve výstavbě, stavební výrobě, produkce stavebních výrobků, materiálů a stavebních hmot, politice bydlení a rozvoje bytového fondu, investiční politice a při koordinaci, přijímání a uplatňování technických předpisů ES pro oblast stavebnictví a směrování vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti ve výstavbě. Postupně budou do tohoto ústředního orgánu integrovány působnosti spojené s výstavbou jako posuzování záměrů staveb na životní prostředí (dosud MŽP ČR), bezpečnosti práce (dosud MPSV) a technických požadavků na požární ochranu staveb (dosud MV).
  b) Koordinovat činnost ústředních orgánů v přípravě souvisejících předpisů dotýkajících se výstavby, stavebnictví a architektury např. na úseku životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, kulturních památek a dalších předpisů, včetně technických předpisů pro výstavbu a koordinovat politiku architektury.
  c) Usměrňovat činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů a dalších správních úřadů ve veřejných zakázkách, týkajících se projektů a stavebních prací;
  d) Spravovat finanční prostředky určené k zabezpečení politiky bydlení.
  e) Usměrňovat a koordinovat návrhy programů státních fondů zaměřených na výstavbu a stavebnictví a podpory a pobídky uplatňované v investiční výstavbě včetně podpor inovací, výzkumu a vývoje v této oblasti.
 • Ústřední orgán bude řídit v oblasti vědeckovýzkumné základny existující Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně a zřídí multidisciplinární Stavebně technický ústav se sídlem v Praze. Bude vytvářet podmínky pro volný přístup k informačním zdrojům a pro přenos vědeckovýzkumných poznatků do praxe.
 • Ústřední orgán bude zastupovat ČR a hájí zájmy ČR ve Stálém výboru pro stavebnictví při EK, kterému za ČR předkládá konsolidovaná stanoviska, zajišťovat zastoupení ČR v odborných orgánech EU, zabývajících se stavebnictvím (vč. stavebních výrobků), politikou architektury a vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost na trhu v rámci EU i na ostatních trzích.

Komentář k začlenění nového orgánu do ústředních orgánů státní správy

 • Při úvahách o možnostech postavení ústředního orgánu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu byl vyhodnocen jako optimální samostatný ústřední orgán se širokou mezirezortní působností a definovanými ?nadresortními? pravomocemi. Významná role při jeho řízení bude svěřena Radě pro výstavbu, stavebnictví a architekturu. Rada bude složena z ústavních činitelů ministerstev mající v působnosti v té či oné míře otázky výstavby a budou v ní též odborníci, zástupci nevládních organizací ve výstavbě, stavebnictví a architektuře sdružených převážně v SIA ČR ? Radě výstavby. Nový ústřední orgán bude zabezpečovat aparát pro Radu. Význam této Rady jako kolektivního orgánu tkví v tom, že zkoordinuje a v převážné míře odstraní rozdílné rezortní postoje a věcné zájmy v zásadních otázkách před zasedáním vlády. Přitom se pracuje s hypotézou, že v duchu politických náznaků dojde po volbách k novému uspořádání ministerstev a základ působnosti ústředního orgánu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu vznikne především sloučením dosavadních kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj ve věcech politiky bydlení, územního plánování a stavebního řádu, jakož i investiční politiky (§ 14 kompetenčního zákona) a kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu ve věcech výroby stavebních hmot, stavební výroby a technické normalizace a státního zkušebnictví ve výstavbě (v § 13 kompetenčního zákona). Sloučení agend uvedených ministerstev ve výstavbě respektuje i skutečnost, že Ministerstvo pro místní rozvoj v současnosti připravuje legislativní návrhy ve věcech veřejných zakázek a Ministerstvo průmyslu a obchodu plní úkoly spojené s členstvím ČR v EU ve stavebnictví. Uvedený ústřední správní úřad by měl nově zejména vytvářet koncepci a prognózy urbanizmu, výstavby a stavebnictví a koordinovat přípravu politiky architektury. Dále nový orgán bude zajišťovat ve své činnosti audemars piguet replica ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, navrhovat obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby a dávat podněty na úpravy technických norem a certifikaci stavebních výrobků nebo podněty k jiným stavebnětechnickým opatření, koordinovat součinnost obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů při výkonu státní správy, prosazovat a usměrňovat proces udržitelného stavění, zejména pak snižování energetické náročnosti budov a škodlivých emisí se zaměřením na novou výstavbu i rekonstrukci existující zástavby.
 • Další varianty uspořádání ústředního orgánu byly potlačeny pro menší výhodnost.Například včlenit kompetence výstavby stavebnictví a architektury do jiného ministerstva, které by vykonávalo působnost ještě v odlišných otázkách (například životní prostředí) by pravděpodobně vedlo k vnitřním kompetenčním konfliktům, vyplývajícím ze snahy frank muller replica získat pro druhou část působností převahu. Také činnost kolektivního orgánu ?Rady? pro koordinaci je v takto smíšeném orgánu diskutabilní.
 • Bylo také uvažováno řešit řízení výstavby cestou ?dalšího? ústředního orgánu (§ 2 kompetenčního zákona) jako jsou dnes Český báňský úřad nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost. V tomto případě bylo by však zřízení koordinačního ?Rady? na potřebné úrovni zřejmě vyloučeno a předseda úřadu by byl zastupován ve vládě příslušným ministrem, což by tento orgán výstavby nijak neposílilo.