Zpět na informační servis

Návrh SIA ČR na úpravu kompetencí Ústředního orgánu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu

16. dubna 2010
Text redakce

Sdružení nevládních organizací činných ve výstavbě SIA ČR ? Rada výstavby se dlouho snaží o zlepšení komunikace stavebního odvětví se státní správou. Jedním z výsledků této činnosti je návrh kompetencí pro nový ústřední orgán pro výstavbu, stavebnictví a architekturu.

SIA ČR sleduje tímto návrhem zejména zahájení diskuze o nezbytnosti takovéto integrace a racionalizace řízení, přináší návrh možného řešení na vytvoření nového orgánu a deklaruje svůj záměr stát se jeho trvalým partnerem, který se aktivně účastní na jeho vzniku.

Navrhované kompetence pro nový ústřední orgán pro výstavbu, stavebnictví a architekturu

 • Ústřední orgán pro výstavbu, stavebnictví a architekturu bude mít v čele místopředsedu vlády, který se bude opírat o Radu výstavby, stavitelství a architektury, v jejímž čele bude stát.
 • Ústřední orgán bude:
  a) Působit ve věcech územního plánování, stavebního řádu, veřejného investování, technické normalizace ve výstavbě, stavební výrobě, produkce stavebních výrobků, materiálů a stavebních hmot, politice bydlení a rozvoje bytového fondu, investiční politice a při koordinaci, přijímání a uplatňování technických předpisů ES pro oblast stavebnictví a směrování vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti ve výstavbě. Postupně budou do tohoto ústředního orgánu integrovány působnosti spojené s výstavbou jako posuzování záměrů staveb na životní prostředí (dosud MŽP ČR), bezpečnosti práce (dosud MPSV) a technických požadavků na požární ochranu staveb (dosud MV).
  b) Koordinovat činnost ústředních orgánů v přípravě souvisejících předpisů dotýkajících se výstavby, stavebnictví a architektury např. na úseku životního prostředí, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, kulturních památek a dalších předpisů, včetně technických předpisů pro výstavbu a koordinovat politiku architektury.
  c) Usměrňovat činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů a dalších správních úřadů ve veřejných zakázkách, týkajících se projektů a stavebních prací;
  d) Spravovat finanční prostředky určené k zabezpečení politiky bydlení.
  e) Usměrňovat a koordinovat návrhy programů státních fondů zaměřených na výstavbu a stavebnictví a podpory a pobídky uplatňované v investiční výstavbě včetně podpor inovací, výzkumu a vývoje v této oblasti.
 • Ústřední orgán bude řídit v oblasti vědeckovýzkumné základny existující Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně a zřídí multidisciplinární Stavebně technický ústav se sídlem v Praze. Bude vytvářet podmínky pro volný přístup k informačním zdrojům a pro přenos vědeckovýzkumných poznatků do praxe.
 • Ústřední orgán bude zastupovat ČR a hájí zájmy ČR ve Stálém výboru pro stavebnictví při EK, kterému za ČR předkládá konsolidovaná stanoviska, zajišťovat zastoupení ČR v odborných orgánech EU, zabývajících se stavebnictvím (vč. stavebních výrobků), politikou architektury a vytvářet podmínky pro konkurenceschopnost na trhu v rámci EU i na ostatních trzích.

Komentář k začlenění nového orgánu do ústředních orgánů státní správy

 • Při úvahách o možnostech postavení ústředního orgánu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu byl vyhodnocen jako optimální samostatný ústřední orgán se širokou mezirezortní působností a definovanými ?nadresortními? pravomocemi. Významná role při jeho řízení bude svěřena Radě pro výstavbu, stavebnictví a architekturu. Rada bude složena z ústavních činitelů ministerstev mající v působnosti v té či oné míře otázky výstavby a budou v ní též odborníci, zástupci nevládních organizací ve výstavbě, stavebnictví a architektuře sdružených převážně v SIA ČR ? Radě výstavby. Nový ústřední orgán bude zabezpečovat aparát pro Radu. Význam této Rady jako kolektivního orgánu tkví v tom, že zkoordinuje a v převážné míře odstraní rozdílné rezortní postoje a věcné zájmy v zásadních otázkách před zasedáním vlády. Přitom se pracuje s hypotézou, že v duchu politických náznaků dojde po volbách k novému uspořádání ministerstev a základ působnosti ústředního orgánu pro výstavbu, stavebnictví a architekturu vznikne především sloučením dosavadních kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj ve věcech politiky bydlení, územního plánování a stavebního řádu, jakož i investiční politiky (§ 14 kompetenčního zákona) a kompetencí Ministerstva průmyslu a obchodu ve věcech výroby stavebních hmot, stavební výroby a technické normalizace a státního zkušebnictví ve výstavbě (v § 13 kompetenčního zákona). Sloučení agend uvedených ministerstev ve výstavbě respektuje i skutečnost, že Ministerstvo pro místní rozvoj v současnosti připravuje legislativní návrhy ve věcech veřejných zakázek a Ministerstvo průmyslu a obchodu plní úkoly spojené s členstvím ČR v EU ve stavebnictví. Uvedený ústřední správní úřad by měl nově zejména vytvářet koncepci a prognózy urbanizmu, výstavby a stavebnictví a koordinovat přípravu politiky architektury. Dále nový orgán bude zajišťovat ve své činnosti audemars piguet replica ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, navrhovat obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby a dávat podněty na úpravy technických norem a certifikaci stavebních výrobků nebo podněty k jiným stavebnětechnickým opatření, koordinovat součinnost obecných, speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů při výkonu státní správy, prosazovat a usměrňovat proces udržitelného stavění, zejména pak snižování energetické náročnosti budov a škodlivých emisí se zaměřením na novou výstavbu i rekonstrukci existující zástavby.
 • Další varianty uspořádání ústředního orgánu byly potlačeny pro menší výhodnost.Například včlenit kompetence výstavby stavebnictví a architektury do jiného ministerstva, které by vykonávalo působnost ještě v odlišných otázkách (například životní prostředí) by pravděpodobně vedlo k vnitřním kompetenčním konfliktům, vyplývajícím ze snahy frank muller replica získat pro druhou část působností převahu. Také činnost kolektivního orgánu ?Rady? pro koordinaci je v takto smíšeném orgánu diskutabilní.
 • Bylo také uvažováno řešit řízení výstavby cestou ?dalšího? ústředního orgánu (§ 2 kompetenčního zákona) jako jsou dnes Český báňský úřad nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost. V tomto případě bylo by však zřízení koordinačního ?Rady? na potřebné úrovni zřejmě vyloučeno a předseda úřadu by byl zastupován ve vládě příslušným ministrem, což by tento orgán výstavby nijak neposílilo.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 07:59
Tracy is unable to log error.