Zpět na materiály, výrobky, technologie

Na Stavebním veletrhu (mimo jiné)

4. června 2008
redakce

Stavební veletrhy v Brně měly tučný program doprovodných akcí. ?Zpravodajství? o některých z nich předchází články, zabývající se tématy těchto akcí v příštích číslech časopisu.

Autor:Diskuzní fórum SPS v ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR uspořádal diskuzní fórum na téma Výzkum, vývoj a transfer poznatků ve stavebnictví. Jednání, kterého se zúčastnili přední odborníci zabývající se touto problematikou v teoretické rovině i v praktických aplikacích, mělo formu diskuze, probíhající ve dvou tematických okruzích. První téma, které uvedl Ing. Milan Vacura, ředitel pro jakost a trvale udržitelný rozvoj společnosti Skanska Servis a.s. mělo název Životní cyklus staveb a životní prostředí.
Koreferáty pronesli profesor Ing. Petr Hájek, CSc., proděkan pro vědeckou činnost stavební fakulty ČVUT Praha, a Ing. Josef Richter, výrobní a technický ředitel společnosti Skanska DS a.s., který uvedl příklady konkrétních recyklací asfaltových a betonových povrchů vozovek.
Druhé téma, nazvané Výzkum a vývoj pro stavebnictví, uvedl profesor Ing. RNDr. Petr Štěpánek, děkan stavební fakulty VUT v Brně, koreferáty proslovili Ing. Ivan Hrdina, výrobně-technický ředitel společnosti Metrostav a.s., Praha, a Ing. Miloš Filip, ředitel a. s. Prefa Kompozity, Brno, který nastínil možnosti alternativních náhrad plastů za kovy a dřevo. Takovou možností jsou nekovové výztuhy do betonu nebo kompozitní poklopy, které řeší problémy s krádežemi, způsobovanými nelegálními sběrači kovů. Arnošt Marks, výkonný ředitel Central European Institute of Technology (CEITEC), hovořil o možnostech, které přináší jihomoravskému regionu a konkrétně městu Brnu program Výzkumný, vývojový a inovační potenciál. Program předpokládá vybudování Centra pokročilých materiálů a technologií a Výzkumného centra pro přírodní vědy v Brně nákladem 10 miliard Kč (z toho 7,5 mi- liardy na přístrojové vybavení a 2,5 miliardy Kč na výstavbu, která by měla být zahájena v roce 2010). Program, dotovaný z evropských fondů, by měl dále zvýšit počet vědeckých pracovníků a studentů, vytvořit exkluzivní podmínky pro základní i aplikovaný výzkum a umožnit i realizaci projektů výzkumných brněnských vysokých škol v oblasti nových stavebních mate- riálů a celé řady dalších výrobků a technologií. Do roku 2015 tak by měl být z Brna a Jihomoravského kraje vytvořen přední evropský region, který přiláká další vlnu investorů a nastartuje jeho další intenzivní rozvoj.

Den Francie

Skupina francouzských specialistů představila odborné veřejnosti komplexní programy, zabývající se problematikou environmentu a výstavby. Zkušenosti francouzských institucí se systémem udržitelného stavění přednesl Jean-Paul Blais, vedoucí odboru Území a jeho plánování a vedoucí programu Městská obnova z Generálního ředitelství pro urbanistiku, bydlení a stavebnictví. Program Grenell dostal jméno podle pařížské ulice, sídla ministerstva práce, kde byla v roce 1968 vyjednána dohoda mezi vládou, odbory a zaměstnavatelskými organizacemi v souvislosti s tehdejší sociální bouří. Tam vznikl i zárodek myšlení, charakterizovaný jako trvale udržitelný rozvoj, s podtextem ?myslet globálně a jednat lokálně?. Cílem programu, jehož pilotní úlohu zajišťuje vláda, charakterizuje boj proti klimatickým změnám a zvládnutí poptávky po energiích, zachování biodiverzity a přírodních zdrojů, dosažení životního prostředí příznivého pro zdraví, zavedení trvale udržitelných způsobů výroby a spotřeby, vybudování ekologické demokracie, propagování ekologického rozvoje napomáhajícího zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Tyto cíle jsou dosahovány prostřednictvím pracovních skupin odborníků ve čtyřech fázích, zakončených realizací, v několika operačních okruzích. Patří sem zavedení trvale udržitelné dopravy, kde je cílem snížit do roku 2020 emise CO2 v oblasti dopravy o 20 %, modernizace bydlení, nové nasměrování urbanistiky, kde se předpokládá obecně rozšířit do roku 2012 byty s nízkou energetickou náročností a do roku 2020 přejít na závazné normy pro stavbu nových budov s pasivní nebo dokonce pozitivní energetickou bilancí. V rámci modernizace stanovuje program renovaci tepelné izolace starých budov v počtu 400 000 bytů ročně, veškeré veřejné budovy takto vybavit do 5 let. Jednou z forem programu je rovněž vytváření ekologických čtvrtí měst, více než 20 % energie přitom do roku 2020 má být ve finální energetické spotřebě hrazeno z obnovitelných zdrojů. Součástí prezentace byly rovněž zkušenosti francouzských institucí a užívaných systémů (PUCA - Plán urbanistika, stavění, architektura), zahrnujících rovněž právní rámec a technologii při rehabilitaci a rekonstrukci městských sídel. O tom, že nejde pouze o teorii, svědčí informace, že k 1. dubnu 2008 projednala Národní agentura pro městskou obnovu (ANRU) na celostátní úrovni 321 projektů v různých regionech Francie. ?Státních dotací v takzvaných sociálních bytech využívá na 16 milionů obyvatel,? sdělil další z přednášejících, člen francouzské delegace Damian Robert.
Pokračováním Dne Francie byla konference nazvaná Francouzské zkušenosti s učňovským školstvím. Tato země, kterou stejně jako celou Evropu trápí nedostatek kvalifikovaných řemeslných pracovníků, je považována v mnoha ohledech za průkopnickou v práci s mládeží.
Ve Francii odchází v současnosti masivně do důchodu populace narozená po válce, proto je třeba asi 100 000 lidí ročně získat do stavebních oborů. Ve Francii je dobře nastaven systém získávání peněz pro vzdělávání pracovníků. Každý podnik má povinnost odevzdat na vzdělávání 2,28 % mzdových prostředků. Z celkové odevzdané částky plyne na celoživotní vzdělávání zaměstnanců v podnicích 1,3 %, na učňovské školství 0,3 % a na další učňovské vzdělávání 0,5 %. ?Díky těmto příspěvkům jsme mohli rozvinout kvalitní učňovské školství,? řekl francouzský odborník na školství Jean Michelin. Francie má ve stavebnictví čtyři způsoby vzdělávání - statut žáka, statut stážisty, statut zaměstnance a statut učně. Výuka učňů v podniku a učilištích je ve Francii řízena regiony, profesními organizacemi a státem, kteří se řídí poptávkou trhu. Dělníci jsou rozděleni do tří kategorií - kvalifikovaný, s vyšší odborností s výučním listem a dělník s vyšší odborností s maturitou. Jejich zaměstnavatelé jsou osvobozeni od nákladů na sociální zabezpečení, mají daňové úlevy a pobídkové prémie na proškolování. Školský systém je založen na různých výhodách, mzdové minimum pro učně je dáno celostátně. První rok pobírá učeň do 18 let celkem 40 % mzdového minima, druhý rok 50 % a třetí 60 %. Do dvaceti let je to každoročně o 10 % více. Současná minimální mzda ve Francii činí 1280 eur. Zajímavé je, že učni v této zemi mají stejná práva a výhody jako zaměstnanci.
?Jde o příspěvky na jídlo a dopravu, placenou dovolenou i pracovní lékařskou péči. Mohou využívat podnikových rekreačních zařízení, a má-li firma dostatečné zdroje, učni dostávají stavebnický příplatek. Dále mohou získat půjčku na nákup vozidla, firmy jim pomáhají při získávání bytů a platí jim doplňkové zdravotní pojištění,? dodal Jean Michelin.

Zlaté medaile za nejlepší exponáty
¤ Zlaté medaile za nejlepší exponáty předávali ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek a preziden SPS v ČR Václav Matyáš

Zlaté medaile a Dřevěný dům 2008

V den zahájení veletrhu byly tradičně uděleny Zlaté medaile IBF 2008 pro nejlepší exponáty veletrhu (ocenění viz tabulka). Den po předání Zlatých medailí se v rotundě pavilonu A vyhlašovaly výsledky druhého ročníku soutěže Dřevěný dům. Celkem bylo oceněno třináct návrhů dřevostaveb v kategorii rodinný dům a tři návrhy v kategorii Bytový dům. Velká část odměněných prací byla zpracována studenty či absolventy brněnské fakulty architektury, kde se výuce této oblasti architektury léta věnují. Vítězem v kategorii rodinný dům se stal návrh autorů Josefa Chybíka a Ondřeje Chybíka, který soutěžní porota ohodnotila jako architektonicky brilantní a zároveň integrující všechny předpoklady kvalitního nízkoenergetického domu, který také respektuje regionální tvarosloví. Porotu také zaujala přehledná racionální dispozice s rozvrhem v několika podlažích se zajímavými průhledy. U bytových domů nebyla udělena první ani druhá cena - tyto projekty jsou daleko náročnější a u nás také méně obvyklé. Byly uděleny dvě třetí ceny. První z nich získali Štěpán Děnge, Jakub Děnge a Jana Stopková. Návrhy rodinných domů byly v obecné rovině daleko lépe zvládnuty než bytové domy. Soutěž Dřevěný dům 2008 byla otevřena pro architekty, stavební inženýry i studenty, vyhlásila ji Nadace dřevo pro život společně s Ministerstvem zemědělství ČR a Českou komorou architektů. Jejím cílem je podpořit vznik moderních dřevostaveb a také vytvoření databáze kvalitních projektů nízkoenergetických domů, včetně rozšíření informovanosti stavebníků a investorů o dobrých vlastnostech dřevostaveb. Záštitu soutěži poskytly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo místního rozvoje ČR, Asociace krajů ČR a další.

Vítězná stavba soutěže Dřevěný dům 2008
¤ Vítězná stavba soutěže Dřevěný dům 2008

Exponát

Výrobce

Vystavovatel

Elektricky ovládané střešní okno Integra, 66L Integra, 66u Integra

VELUX

VELUX Česká republika, s.r.o.

FIBRE C - Sklocementové exteriérové a interiérové desky

RIEDER FASERBETON-ELEMENTE GmbH

Rieder Beton, spol. s r.o.

Geomříže TENSAR TRIAX

TENSAR INTERNATIONAL Ltd.

GEOMAT s.r.o.

Kolový nakladač LIEBHERR L 586 2plus2

LIEBHERR - WERK BISCHOFSHOFEN GmbH

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.

Válec AV 130 X

Amman Czech Republic a.s.

Amman Czech Republic a.s.

¤ Seznam exponátů oceněných Zlatou medailí IBF 2008

Exponát

Výrobce

Vystavovatel

KORATHERM

KORADO, a.s.

KORADO, a.s.

VITODENS 222-W

VIESSMAN WERKE GmbH

Viessman, spol. s r.o.

Komplet Swim Spa XL & Combi Spa včetně nové konstrukce termokrytu se zvedákem

USSPA, s.r.o.

USSPA, s.r.o.

¤ Seznam exponátů oceněných Zlatou medailí SHK Brno 2008

Text o soutěži Dřevěný dům vznikl s využitím podkladů Hany Vinšové.

Renovace TZB bytového fondu z hlediska uživatele

Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Fakultou stavební, VUT v Brně připravila v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů konferenci pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Tentokrát prezentovali odborníci z technických univerzit České republiky a Slovenska přednášky zaměřené na téma Renovace technických zařízení budov bytového fondu z hlediska uživatele. Cílem bylo upozornit na nové trendy, zásady a možnosti renovace zdravotně technických, vytápěcích a vzduchotechnických instalací a systémů v bytové výstavbě. Významnou součástí byla také informace o požadavcích na energetickou certifikaci budov v souladu se zákony České republiky a zemí Evropské unie.
Jeden z příspěvků byl zaměřen na renovaci zdravotně technických instalací ve zděných domech stavěných před druhou světovou válkou a domech stavěných panelovou technologií. Při rozhodování o renovaci je vhodné posoudit více hledisek, zejména stávající koncepci zásobování domů vodou, plynem a odvádění odpadních vod - pokud tato koncepce nevyhovuje současným potřebám, musí být nahrazena modernějším řešením. Následující přednáška byla zaměřena na oblast renovace vytápění v bytových domech - změnou způsobu a systémů vytápění v návaznosti na odlišné potřeby tepla související s tepelně technickými vlastnostmi budov. Jednotlivé stavby mají podle lokalit jiné možnosti zdrojů, jsou jinak stavebně a technicky řešeny, a nelze tak konkrétní řešení unifikovat.
Další zajímavé informace přineslo shrnutí problematiky možnosti využití obnovitelné tepelné energie z biomasy. 40 % území Slovenska je zalesněno a intenzivnější využívání biomasy by mělo přispět k odbourání závislosti na dovozu primárních energetických zdrojů a zvýšení podílu využívání obnovitelných energií při zabezpečení potřeb tepla a energie pro soustavy centralizovaného zásobování tepla. Téma využití obnovitelných zdrojů energie pro bytové domy bylo také tématem předposledního příspěvku, který seznamoval s typy zařízení pracujících s obnovitelnými zdroji a jejich základními specifiky.
S velkým zájmem zúčastněných se setkala i závěrečná přednáška popisující princip a obecný rámec stanovení energetické náročnosti budov a zařazení budov do tříd energetické náročnosti.

Stavebních veletrhů v Brně se zúčastnil i časopis Stavebnictví
¤ Stavebních veletrhů v Brně se zúčastnil i časopis Stavebnictví