Zpět na stavby

Most rychlostní silnice R6 z lehkého betonu

3. dubna 2011
Ing. Michala Hubertová, Ph.D.

Most rychlostní silnice R6 přes silnici III/2124 a potok Tisová v délce 406 m byl navržen jako monolitický dvoutrámový most z předpjatého betonu o sedmi polích.

Autor:


Absolventka Fakulty stavební VUT v Brně, obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství. Specializuje se na technologii výroby a aplikace lehkého kameniva i lehkého betonu.

Během zpracování realizační dokumentace stavby [2] byl proveden doplňkový inženýrsko-geologický průzkum do hloubky 30 m a statické zatěžovací zkoušky pilot. Geologické poměry v místě mostního objektu se ukázaly jako složité, hladina podzemní vody byla odhalena v hloubce 0,2 m pod terénem. Přípustné síly pro zatížení pilot stanovené zpracovatelem dokumentace tak byly výrazně nižší než hodnoty stanovené standardním výpočtem pilot předběžného i doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu. Bylo tedy nutné posílit založení objektu.
Vypracovaly se varianty řešení s cílem minimalizovat nárůst stavebních nákladů a bylo rozhodnuto, že mostní konstrukce bude dále projektována z lehkého betonu s kamenivem Liapor [1]. Samotné realizaci předcházelo několik experimentálních betonáží ve spolupráci s firmou SMP CZ, a.s., a Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., které měly za cíl stanovení fyzikálně mechanických hodnot in-situ v reálných podmínkách (doprava, ukládání, stanovení hydratačního tepla, způsobu úpravy povrchu čerstvého betonu).
Výstavba mostu byla v listopadu 2010 dokončena. Ve střední Evropě se jedná o ojedinělou konstrukci, neboť mosty z konstrukčního lehkého betonu byly a jsou převážně budovány v severských zemích (např. Grenland Bridge, Nordhordland Bridge a New Eidsvoll Bridge v Norsku). Nosná konstrukce je navržena jako spojitý nosník o sedmi polích. V příčném směru se jedná o dvoutrámový monolitický most z dodatečně předpjatého betonu LC 35/38 D2,0 XF2. Z hlediska nosné konstrukce platí obecný požadavek ČSN 736207 na předpínání po dosažení 80% pevnosti dané třídy, tj. 34 MPa kontrolní krychelné pevnosti, což beton LC 35/38 D2,0 XF2 bez problémů po třech dnech splnil.

Spodní pohled na mostovku
¤ Spodní pohled na mostovku

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).