Zpět na stavby

Modelování a simulace exploze při mimořádných událostech

18. února 2011
Petra Suchardová

Článek zaměřený na oblast managementu rizik prezentuje možnosti modelování mimořádných situací, například vzniku požáru a výbuchu vlivem úniku chemických látek. Součástí příspěvku je také konkrétní případová studie úniku vodíku z potrubí a potenciálních dopadů na osoby a stavební konstrukce.

Autor:


Spoluautoři:
Aleš Bernatík

V průmyslových oblastech se můžeme setkat s celou řadou látek, které jsou nezbytné pro výrobu, ale zároveň jsou potenciálním zdrojem havárie, např. exploze. Typickým regionem s vysokou koncentrací průmyslu (zejména chemický, stavební, hutní i strojírenský) je například Moravskoslezský kraj.
Mezi nejrozšířenější nebezpečné průmyslové látky z pohledu požáru a výbuchu, které se používají při průmyslové výrobě, jsou plyny jako např. kyslík, vodík, zemní plyn, acetylén. Dalším nebezpečným zdrojem mohou být odpadní plyny jako např. vysokopecní plyn vznikající při výrobě železa.
Základní požadavky na opatření pro eliminaci rizik spojených s havárií stanovují právní předpisy, které stanovují opatření, nejčastěji vymezení ochranných zón, implementace opatření do havarijních plánů, krizových plánů apod. Pro získání parametrů exploze se využívá modelování exploze jako součásti analýzy rizik zahrnující pravděpodobné scénáře explozí [5].
Základní typy modelů exploze lze rozdělit do následujících skupin:

  • nomogramy;
  • aplikace analogicky odvozených zjednodušených teoretických modelů;
  • počítačové simulace;
  • simulace výbuchu v reálných podmínkách pomocí předem připravených postupů.

Modelování explozí
¤ Modelování explozí

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).