Zpět na informační servis

Městské inženýrství Karlovarsko 2022

24. listopadu 2022
Text redakce

Letošní, již 26. ročník mezinárodní konference, pořádané ČKAIT a ČSSI 7. října 2022 po třech letech opět v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech, měl ­aktuální téma Město a průmysl.

Konference, která je součástí Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2022, opět potvrdila své nezastupitelné místo v řešení naléhavých problémů důležitého oboru stavebnictví. Problematika, řešená rovněž v okolních státech, zaručila zájem autorizovaných osob zejména v oboru městské inženýrství, pracovníků státní správy, zástupců samosprávy, studujících stavebních fakult vysokých škol, projektantů i dodavatelů. Konference, nad kterou převzali záštitu členové vlády ČR (ministr kultury, ministr pro místní rozvoj, ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu), hejtman Karlovarského kraje a primátorka Karlových Varů, byla pořádána ve spolupráci s partnerskými organizacemi Bayerische Ingenieurkammer-Bau, Ingenieurkammer Thüringen, Ingenieurkammer Sachsen, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Českou společností městského inženýrství ČSSI, Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava a Fakultou stavební VUT v Brně.

Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., předseda vědecké rady konference MI Karlovarsko, přivítal hosty z ČR, jmenovitě Ing. Eduarda Muřického, náměstka ministra, sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví; Ing. Petra Serafína, ředitele odboru stavebnictví MPO; Ing. Žanet Hadžić, ředitelku odboru stavebního řádu MMR, a rovněž hosty ze SRN a ze Slovenska, dále zástupce vedení ČKAIT, ČSSI, zástupce vysokých škol i zástupce středních odborných škol. Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI, seznámil účastníky konference s důvodem nepřítomnosti Ing. Svatopluka Zídka, předsedy výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary a hlavního organizátora všech dosavadních ročníků, který onemocněl, nemohl se proto setkání bohužel zúčastnit. Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, a Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., ředitel Kanceláře Komory, potom předali pamětní medaile k 30. výročí ČKAIT významným členům ČKAIT, zástupcům partnerských organizací i členům zahraničních delegací. Za moderování Ing. Adama Vokurky, Ph.D., přednesli vystupující své referáty.

 • Z pohledu MPO řešilo především tematiku konverze průmyslových objektů v ČR vystoupení Ing. Eduarda Muřického, který poukázal na jejich úspěšnou transformaci i nové trendy ve využití brownfieldů například v areálu Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě.
 • Vystoupení Ing. Žanet Hadžić se soustředilo zejména na legislativní změny, které vyžaduje současná mezinárodní situace (například změny umožňující stavby dočasných objektů pro uprchlíky, problematiku energií – zjednodušení instalace slunečních panelů), nové prováděcí a právní předpisy (rovněž ve spolupráci s ČKAIT).
 • Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D., z Ústavu architektury FAST VUT v Brně, charakterizoval roli městského inženýra v rámci soudobé praxe v ČR. Tato profese získává na vážnosti, neboť je na ni kladen stále větší důraz a tlak ze strany měst, investorů i právního rámce.
 • Město Chemnitz v procesu transformace představil v referátu proneseném za nepřítomného prof. Dr. Sc. techn. Reinharda Erfurtha pan Sören Uhle ze Saské inženýrské komory. Historické město s převahou strojírenského, automobilového a textilního průmyslu utrpělo za 2. světové války zničením centra města i zestátněním průmyslu v dalších letech. V současné době prožívá region rozvoj v oblasti průmyslu, ale i vzdělávání, výzkumu a kultury, jako hlavní město kultury Chemnitz 2025.
 • Transformace bývalého východoněmeckého velkosídliště (Suhl-Nord) v trvale udržitelnou průmyslovou a podnikatelskou zónu do roku 2040 byla obsahem referátu Dipl.-Ing. Arch. Thomase Zilla z Durynské inženýrské komory. Obytné území pro cca 15 000 obyvatel v Durynském lese, vybudované v osmdesátých letech 20. století v bezprostřední blízkosti letiště, má v současnosti cca 2 000 obyvatel. Území se stává místem s maximální podnikatelskou podporou, předpokládaným rozvojem výroby fotovoltaiky, dřevozpracujícího průmyslu, oblastí výzkumu a vzdělávání.
 • Doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., z SKSI, poukázal na vliv, který má výstavba velkých industriálních parků budovaných v blízkém kontaktu s urbanizovanou krajinou (v daném případě Jaguar Land Rover v Nitře) na mobilitu obyvatel z různých aspektů, např. i na budování cyklistických tras s přímým napojením na výrobní areál.
 • Město a průmysl ve studentských pracích představil Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.,
  z VUT v Brně, včetně posterů s pracemi studentů.
 • S konverzí pražských průmyslových areálů „Zličín“ a „Pragovka“ na plochy k bydlení, pro výrobu a služby seznámil přítomné Ing. Josef Filip, Ph.D. Při řešení přeměny obou lokalit se předpokládá důležitost spolupráce všech projektantů v území: architekta, urbanisty, dopravního a městského inženýra, specialisty na technickou infrastrukturu i krajinářského architekta.
 • Vývoj Plzně jako průmyslového města především pod vlivem Škodových závodů představila Ing. Irena Vostracká z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Privatizace po roce 1989 a změna trhů vedla k restrukturalizaci průmyslové základny. Hlavním nástrojem pro řešení situace se stal Městský industriální park Plzeň – Borská pole, kde vznikla nová průmyslová zóna a nové stavby infrastruktury města.
 • Vliv i dopad průmyslové činnosti a její architektury na obraz měst i sídel Karlovarského kraje byl tématem příspěvku, který přednesl Dipl.-Ing. Petr Kropp.
 • Začleněním opuštěných průmyslových areálů do života města se zabývalo vystoupení Ing. Marka Teichmanna, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava). Příspěvek poskytl základní přehled teoretických poznatků v oblasti revitalizace a začlenění nevy­užívaných průmyslových areálů.

O úspěšném průběhu konference, zařazené do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, svědčí hodnocení a závěry, kterým doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., setkání zakončil, když ocenil vynikající organizační zajištění konference i fundovaný přístup přednášejících a popřál oboru městské inženýrství další růst odborné úrovně, pracovních výkonů i všeobecné prestiže.

 

AUTOR: Petr Zázvorka
FOTO: Jan Borecký