Zpět na materiály, výrobky, technologie

Memorandum z mezinárodní konference Průmysl a formy bytové výstavby

6. ledna 2010
redakce

Konference proběhla koncem října loňského roku s podporou Fakulty stavební ČVUT v Praze, Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě, Rakouské akademie věd, České společnosti pro rozvoj bydlení, Svazu českomoravských bytových družstev, společnosti BAUMIT, spol. s r.o. a se záštitou ředitele Státního fondu rozvoje bydlení.

Autor:Cílem konference bylo shrnout vývoj a výsledky průmyslové výstavby bytových souborů, zhodnotit zkušenosti z regenerace bytových domů postavených v druhé polovině dvacátého století a přinést informace o současných tendencích v bytové výstavbě i o její perspektivě aktuálně ovlivňované hospodářskou recesí.
Historie dokumentuje tradici od Baťových domů přes soubory ze 40. a 50. let až po panelová sídliště, jejichž regenerace je stále středem zájmu. O tom svědčil i zájem o samostatnou sekci konference věnovanou konkrétním projektům vycházejícím z programu NOVÝ PANEL a programu Zelená úsporám. Zástupci developerských firem však upozornili, že nová bytová výstavba současnosti je realizována z cca 70 % v Praze a okolí a že nejnovější developerské projekty jsou s ohledem na ekonomickou slabost ostatních regionů zahajovány téměř pouze v této lokalitě. Významným tématem diskuze byla proto otázka regionální koupěschopnosti obyvatelstva při výstavbě nájemních bytů, způsobů její podpory a způsob výchovy uživatelů bytů k roli spotřebitelů. Budované developerské projekty jsou často dispozičně nedobře navržené, nepoučený zákazník je ale nepřipravený a je zprvu nekritický jak ke kvalitě, užitným parametrům, tak i k ceně.
Samostatným fenoménem je proces suburbanizace, který v důsledku ztráty autority územního plánování a minimalizace primárních investičních nákladů na jeden byt, vytvořil zejména v okolí Prahy a některých dalších velkých měst velmi nesourodou a značně nekvalitní strukturu s velkým investičním dluhem, s narůstajícími nároky na dopravu a s latentními sociálními problémy. To vše za cenu záboru často té nejkvalitnější zemědělské půdy. Mezikrok, který vedl k suburbanizaci v minulých dvaceti letech, není řešením novým, ani řešením dlouhodobě udržitelným.
Účastníci z Rakouska přinesli řadu poznatků z oblasti hospodaření se sociálním bydlením a byty ve vlastnictví obcí (Vídně). Zejména příspěvky doktorky V. Kapeller a doktora W. Amanna, vycházející z rozsáhlé vědecké studie těchto procesů a výzkumu, který u nás v současnosti chybí a vzbudily velkou pozornost.
V řadě příspěvků zazněl zřejmě nejaktuálnější imperativ: snížení energetické náročnosti budov. Živě byly diskutovány otázky ekonomiky energetických opatření, programů Nový panel a Zelená úsporám. Stávající konstrukční systémy užívané v závěru minulého století se vyčerpaly jak svým sociálním poselstvím, tak jejich technickou komponentou. Prodloužení nebo nalezení nových řešení není a nebude snadnou záležitostí. Účastníci konference se shodli, že úkoly, které si nová výstavba bytových, ale i občanských staveb klade, lze řešit pouze na novém základě chápání konstrukce a vnitřního prostředí domu a bytu. Podpořili ve svých vystoupeních potřebu změny ve způsobu hledání nových řešení a realizaci nových progresivních projektů.
Závěrem účastníci považují za povinnost upozornit, že problematika nájemního bydlení určeného pro většinového obyvatele není v České republice uspokojivě řešena. Chybí příprava v teoretické oblasti a nastavení nástrojů státní bytové politiky. Ekonomická situace soukromé developery nemotivuje v této oblasti významně podnikat. Ani používané stavební konstrukce a architektonická řešení bytových domů nenabízejí nová koncepční řešení. Absenci této formy výstavby do jisté míry stále saturují postupně rekonstruované panelové domy. Zvýšený tlak na kvalitu nových domů a prostředí, do kterého jsou stavěny, potřeba nově řešit řadu sociálních vazeb zvýrazněných probíhající krizí, nové ekonomické podmínky pro vlastní bytový dům, ale i celou obytnou část města jsou otázky pro příští ročník této mezinárodní konference.