Zpět na materiály, výrobky, technologie

Léto plné paragrafů

24. června 2008
redakce

Národní stavební centrum, dceřiná společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře, které budou probíhat v průběhu letních měsíců, tématicky zaměřené na aktuální zákony, předpisy, normy, novely.

Autor:Certifikace výrobků, posuzování shody stav. výrobků, technické požadavky na výrobky při zabudování do staveb v ČR
Přednáší:
Ing. Jan Handl, ředitel odboru posuzování shody Qualiform,a.s.
Anotace: Legislativní rámec Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění po vstupu do EU, Prováděcí předpisy zákona č. 22/1997 Sb. pro stavební výrobky v regulované sféře
Národní systém prokazování shody - NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, Evropský systém prokazování shody - NV č. 190/2002 Sb. v platném znění, Povinnosti pro provádění stavby, Dokladování jakosti výrobků pro kolaudaci staveb, Revize nového přístupu a směrnice pro stavební výrobky
Datum konání: 3.7.2008, 10 - 13 hod, registrace 30 min před začátkem semináře
On-line přihláška: http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare /seznam-seminaru-nsc/?semkod=814

Obchodní závazkové vztahy. Obchodní smlouvy (kupní smlouva, smlouva o dílo)
Přednáší:
doc. JUDr. Karel Marek CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Anotace: Právní úpravy obchodních závazků. Obchodní závazkové vztahy. Uzavírání smluv ( kupní smlouva, smlouva o dílo,...), v návaznosti na příslušné zákony. Zánik závazku splněním, zánik nesplněného závazku, zajištění závazku, započtení pohledávek. Zázazkové vztahy v mezinárodním obchodě. Uzavírání smluv. Odpovědnost za vady a za prodlení. Odpovědnost za škodu způsobenou porušením závazku.
Datum konání: 15.7.2008, 9 - 13 hod, registrace 30 min před začátkem semináře
On-line přihláška: http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare /seznam-seminaru-nsc/?semkod=827

Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Přednáší:
JUDr. Alena Kliková, PhD., Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Anotace: Aktuální novela stavebního zákona, která má napravit či odstranit některé chyby vzniklé v novém stavebním zákonu platném od ledna 2006
Datum konání: 23.7.2008, 9 - 13 hod, registrace 30 min před začátkem semináře
On-line přihláška: http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare /seznam-seminaru-nsc/?semkod=869

DPH ve stavebnictví - výklad vybraných problematických částí zákona
Přednáší:
Ing. Vladimír Zábojník, Finanční ředitelství Brno
Anotace: vymezení základních pojmů (stavební a montážní práce, bytový dům, rodinný dům, byt; uplatňování daně u stavebních a montážních prací na stávajících nemovitostech; uplatňování daně u nové výstavby; uplatňování daně u sociálního bydlení, vč. pravidel pro jeho vymezení| - místo plnění při poskytování služeb na nemovitostech a při převodu nemovitostí; okamžik uskutečnění zdanitelného plnění při poskytování služeb na nemovitostech a při převodu nemovitostí; nárok na odpočet na DPH (úplný, krácený, bez nároku na odpočet) ve vztahu k nemovitostem; technické zhodnocení a úprava nároku na odpočet DPH; metodické výklady MF ČR z období roku 2007 a 2008 k uplatňování DPH ve výstavbě; diskuze
Datum konání: 6.8.2008, 9 - 13 hod, registrace 30 min před začátkem semináře
On-line přihláška: http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare /seznam-seminaru-nsc/?semkod=762

Oceňování nemovitostí, odhady cen pozemků, cenové mapy
Přednáší:
Ing. Pavel Klika, Ústav soudního inženýrství Brno
Anotace: Zákon o oceňování majetku, prováděcí vyhlášky.Stanovení ceny administrativní, ceny obecné.Ceny nemovitostí, vývoj posledních let. Případové studie, zajímavosti z praxe.Seminář se bude věnovat celkovému průřezu oceňováním nemovitostí, a to od roku 1897 až do současnosti. V první části přednášek bude zmíněno základní názvosloví a některé definice týkající se tématu oceňování a pro jaký případ jakým způsobem nemovitost oceňujeme. Ve zkrácené formě budou pak probrány tzv. ?předchozí oceňovací předpisy? tedy předpisy platné do roku 1994 (pouze metodika ocenění v jednotlivých oceňovacích obdobích). Další částí přednášky bude téma oceňování podle současných cenových předpisů. Zde se zejména zaměřím na ocenění podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb. a č. 640/2004 Sb. Závěrem semináře bude zaměřen na stanovení ceny obvyklé a pomocné metody pro její stanovení.
Datum konání: 12.8.2008, 9 - 13 hod, registrace 30 min před začátkem semináře
On-line přihláška: http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare /seznam-seminaru-nsc/?semkod=811

Odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (podle zákona č. 82/1998 Sb., po novelizaci provedené zákonem č. 160/2006 Sb.)
Přednáší: Doc. JUDr. Soňa Skulová, PhD.
Anotace: ústavní základ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci; principy zákona o odpovědnosti za škodu; pojem rozhodnutí a pojem nesprávný úřední postup; odpovědnost státu za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem; odpovědnost územních samosprávných celků (obce, kraje) za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem; rozsah a způsob náhrady škody; uplatňování nároku; náhrada nemateriální újmy; regresní úhrada
Datum konání: srpen 2008 (přesný termín bude upřesněn na www.stavebnicentrum.cz), 9 - 13 hod, registrace 30 min před začátkem semináře
On-line přihláška: http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare /seznam-seminaru-nsc/?semkod=870

Novela živnostenského zákona účinná od 1.7.2008
Garant:
JUDr. Dobromila Macháčková, Živnostenský úřad města Brna
Anotace: Aktuální znění novely Živnostenského zákona v návaznosti na stavebnictví.
Živnostenský zákon je od 1. 7. 2008 dotčen řadou systémových změn, které zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, snižují administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady; novela dále snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost; průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku; zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských úřadů). Jde o největší změnu živnostenského zákona od roku 1991.
Datum konání: srpen 2008 (přesný termín bude upřesněn na www.stavebnicentrum.cz), 9 - 13 hod, registrace 30 min před začátkem semináře
On-line přihláška: http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby/vzdelavani-a-odborne-seminare /seznam-seminaru-nsc/?semkod=874

Místo konání: Brno, areál brněnského výstaviště, (mezi branami 9A a 9B), Bauerova 10
Organizační garant: Ing. Jana Chládková, tel.: 541 152 787, mail: chladkova@stavebnicentrum.cz
Seznam aktuálních seminářů vč. podrobných anotací: http://www.stavebnicentrum.cz/nsc-sluzby /vzdelavani-a-odborne-seminare/seznam-seminaru-nsc/
Přihláška: ke stažení ve formátu PDF zde (nebo on-line na www.stavebnicentrum.cz)
Cena/1 seminář/osobu: 990,- Kč, při přihlášení na 3 a více kurzů sleva 20%, slevy se nesčítají
Uzávěrka přihlášek: vždy jeden den před konáním akce
Platba: na bankovní účet u UniCredit Bank, č. 1002590790/2700 (VS=číslo semináře) nebo v hotovosti před začátkem semináře
Přihlášku lze zaslat mailem na chladkova@stavebnicentrum.cz, nebo faxem na 541 159 484.