Zpět na stavby

Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích

4. ledna 2008
prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc.

V červnu 2006 byla otevřena lávka pro pěší přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích, kterou tvoří jednostranný skloněný oblouk. Ačkoliv jde o poměrně subtilní stavbu, získala již řadu ocenění, naposledy prestižní cenu Stavba roku 2007.


Most je součástí nově budované cyklistické stezky, která se staví na levém břehu Vltavy v úseku Litvínovický most-zahrádky Litvínovická. Lávka spojuje nově budované cyklistické stezky se stezkami situovanými na pravém břehu. Lávka navazuje na ulici E. Pittery, kterou spojuje s budoucím obytným komplexem, navrženým na levém břehu.
Výsledné architektonické a konstrukční řešení vyšlo z řady va- riant, mezi nimiž byly porovnávány konstrukce tvořené vzpěradlovým rámem a plochým obloukovým rámem s konstrukcemi obloukovými, zavěšenými a visutými. Po dohodě s projektantem cyklostezky a navazujícího obytného souboru - Ateliérem 8000 - byla vybrána oblouková konstrukce, která technicky a architektonicky navazuje na stávající budějovické obloukové mosty. Snahou však bylo navrhnout moderní dynamickou stavbu.
Konstrukce spojuje oba břehy bez mezilehlé podpěry a tvoří úsporný systém, který přenáší obloukovou sílu tahovou únosností ocelobetonové mostovky. Nosná konstrukce je lehká a transparentní, všechny konstrukční prvky mají čistý jednoduchý tvar a jejich rozměry odpovídají lidskému měřítku. Ačkoliv stavba vytváří výraznou dominantu, nepřehlušuje krásnou vltavskou krajinu, ale doplňuje ji.
S ohledem na malou šířku lávky bylo možno situovat oblouk jen na jedné straně mostovky, a dát tak konstrukci jednoduchý a čistý řád. Konstrukce lávky úmyslně navázala na řadu moderních obloukových konstrukcí [1], u kterých je hlavní nosný prvek situován jen na jedné straně mostovky. Stavba tak získává nejen zajímavý nesymetrický tvar, ale - oproti konstrukcím s nosným prvkem situovaným po obou stranách - otvírá pohled z lávky.

Konstrukční řešení

Lávku tvoří skloněný oblouk, vetknutý do ocelobetonové mostovky. Sklonění oblouku a hmotnost mostovky jsou navrženy tak, aby od zatížení stálého nebyla konstrukce kroucena. Rozpětí oblouku je 53,2 m, vzepětí je 8 m. Oblouk je tvořen ocelovou rourou průměru 355,6 mm; mostovka pak dvěma okrajovými ocelovými rourami průměru 508 mm a 355,6 mm, které jsou vzájemně spojeny rovinnou příhradou. Diagonály příhrady mají I průřez. Ocelové roury a horní pásnice diagonál jsou spřaženy s mostovkou z vysokopevnostního betonu [2]. Torzní tuhost mostovky je tak dána nejen tuhostí obou rour, ale celým systémem tvořeným rourami, spojenými spodními pásnicemi diagonál a betonovou mostovkovou deskou.
Závěsy situované po třech metrech jsou tvořeny I profily proměnné výšky. I profily jsou spojeny s obloukem a rourou mostovky jen v pásnicích, stojina je u rour odlehčena eliptickým otvorem. Na spodním povrchu oblouku a na horní části silnější okrajové roury mostovky jsou navařeny [ profily, ve kterých jsou umístěny kabely osvětlení lávky. V místě napojení oblouku na krajní rouru přecházejí tyto profily do eliptického náběhu, který je odlehčen kruhovým otvorem.
Ocelová konstrukce je vetknuta do náběhů krajních opěr, založených na vrtaných pilotách. Vytváří se tak integrovaný systém bez ložisek a dilatačních závěrů, vyžadující minimální údržbu. Piloty jsou v horní části zeslabeny tak, aby jejich ohybová tuhost umožnila volné pohyby konstrukce od teplotních změn a aby současně měla konstrukce dostatečnou tuhost omezující vodorovné pohyby lávky vyvolané chodci.
Zábradlí je tvořeno skloněnými sloupky s výplní z tahokovu. Sloupky jsou situovány v místě závěsů a uprostřed mezi nimi. Osvětlení lávky je situováno u závěsů jak u oblouku, tak i u roury mostovky.

Lávka v Českých Budějovicích - podélný řez
¤ Lávka v Českých Budějovicích - podélný řez

Lávka v Českých Budějovicích - půdorys
¤ Lávka v Českých Budějovicích - půdorys

Statické řešení

Konstrukce lávky byla navržena na základě podrobné statické a dynamické analýzy, provedené programovým systémem ANSYS. Cílem analýzy bylo nejen prokázat, že konstrukce má požadovanou bezpečnost, ale také, že její odezva na pohyby chodců a účinky větru je v přijatelných mezích. Protože vlastní frekvence lávky jsou blízko frekvenci lidských kroků, byla provedena podrobná analýza její odezvy na vynucené kmitání vyvolané chodci. Důležité bylo také prokázat, že se u konstrukce - podobně jako u mostu Millenium v Londýně - nevyskytne takzvaný lock-in-effect, který se vyznačuje zvýšeným kmitáním konstrukce ve vodorovném směru. Analýza prokázala, že odezva konstrukce je v mezích doporučených mezinárodními předpisy. Po postavení lávky byly teoretické předpoklady potvrzeny dynamickou zkouškou, kterou vedl profesor Miloš Pirner z Akademie věd.

Lávka v Českých Budějovicích - konstrukční detaily
Lávka v Českých Budějovicích - konstrukční detaily
Lávka v Českých Budějovicích - konstrukční detaily
Lávka v Českých Budějovicích - konstrukční detaily

¤ Lávka v Českých Budějovicích - konstrukční detaily

Postup stavby

Ocelová konstrukce byla vyrobena a smontována na montážních podpěrách na podzim 2005. Po svaření jednotlivých dílů byla ocelová konstrukce uložena na krajní opěry a montážní podpěry v řece byly odstraněny. S ohledem na předloňskou dlouhou zimu byla betonáž spřažené desky provedena až v dubnu 2006. Potom následovala montáž zábradlí a osvětlení. Lávka byla otevřena 22. června téhož roku a dosud získala tyto ceny:

  • Cena ČKAIT 2006;
  • Presta - prestižní stavba Jižních Čech 2004-2006;
  • Stavba roku 2007.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu v ulici E. Pittery
Místo: České Budějovice, ulice E. Pittery
Investor: Statutární město České Budějovice
Autoři: Jiří Stráský, Jaroslav Baron, Stráský, Hustý a Partneři, s. r. o., Brno
Projektant cyklostezky: Ateliér 8000
Projektant lávky: Stráský, Hustý a Partneři, s. r. o., Brno
Dodavatel: JHP, spol. s r. o.

Použitá literatura
[1] Pearce, M., Jobson, R.: Bridge Builders. ISBN 047149786 X Wiley-Academy. John Wiley & Sons, Chichester, UK 2002
[2] Terzijski, I.: Identifikace konstrukčně významných charakteristik vysokopevnostního betonu, studie možnosti jejich zlepšení, část 3c. Etapová zpráva projektu FI-IM/185 ?Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu?. Brno, VUT-FAST, prosinec 2005

Související článek
Stavba roku 2007 má své vítěze