Zpět na materiály, výrobky, technologie

Kurzy pořádané katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT Praha v rámci programu celoživotního vzdělávání

5. srpna 2008
redakce

Autor:Manažer stavby
Kurz je určen především pro stavbyvedoucí a mistry, dále přípraváře, kalkulanty, ekonomy, a ostatní pracovníky, jejichž pozice vyžaduje znalost dané problematiky.
V průběhu studia si posluchači obnoví a rozšíří vybrané okruhy znalostí z oblasti právních předpisů, ekonomického managementu, řízení stavby a manažerských dovedností. Studijní plán obsahuje 61 výukových hodin, z toho 56 hodin přednášek, seminářů a tréninku. Na závěr studia vypracují účastníci závěrečnou práci, po jejíž obhajobě obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Manažer stavby.

Kurz bude zahájen 2. října 2008 a ukončen 2. prosince 2008, termín odevzdání závěrečné práce je 16. ledna 2009, obhajoba závěrečné práce se bude konat ve dnech 11. a 13. března 2009 a termín předání osvědčení je 22. dubna 2009.
Cena kurzu je 22 800 Kč za jednoho účastníka včetně DPH. V ceně jsou zahrnuty učební texty a drobné občerstvení.

Manažer stavebního projektu
Kurz umožní posluchačům obnovit a zvládnout vybrané okruhy znalostí z oblasti projektového řízení, právních předpisů, systému řízení projektů, managementu zakázky, manažerských dovedností a připravit se na možnost získání certifikátu manažera projektu podle standardů IPMA, který vystavuje Společnost pro projektové řízení podle svých postupů.
Studijní plán obsahuje 126 výukových hodin přednášek, seminářů a tréninku, 6 hodin konzultací závěrečného projektu a 4 hodiny testů.
Studium bude ukončeno vypracováním a obhajobou závěrečného projektu. Po jeho úspěšném obhájení účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu. Zájemci o získání certifikátu manažera projektu podle standardů IPMA mají možnost se přihlásit u Společnosti pro projektové řízení.

Kurz bude zahájen 13. října 2008 a ukončen 24. února 2009, termín odevzdání projektu je 31. března 2009, obhajoba závěrečného projektu se bude konat 29. a 30. dubna 2009 a termín předání osvědčení je 28. května 2009.
Cena 42 800 Kč včetně DPH za jednoho účastníka. V ceně jsou zahrnuty učební texty v rozsahu cca 200 stran a drobné občerstvení. Nejsou zahrnuty poplatky za certifikaci.

Řízení projektů EU
Kurz je určen především pro zaměstnance úřadů regionálních Rad regionů soudržnosti, zaměstnance státní správy a samosprávy, podnikatelské subjekty, poradenské organizace, neziskový sektor a profesní sdružení a komory.
Ve třinácti tématech si posluchači osvojí teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti zpracování projektů pro získání finanční dotace v rámci fondů EU, v oblasti prezentování, projednávání a obhajování projektů a dalších dokumentů souvisejících s problematikou fondů EU, budou připraveni k možnosti získat certifikát projektový manažer Společnosti pro projektové řízení podle standardů IPMA.
Studium je zakončeno vypracováním závěrečného projektu. Po jeho kladném posouzení dvěma odbornými lektory obdrží účastníci osvědčení o absolvování programu celoživotního vzd ělávání Řízení projektů EU.

Kurz je akreditován jako vzdělávací program pro Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT.
Studijní plán obsahuje 83 výukových hodin, z toho 80 hodin přednášek, seminářů a tréninku.
Kurz bude zahájen 17. září 2008 a ukončen 4. prosince 2008, odevzdáním závěrečného projektu.Termín předání osvědčení je 26. března 2009.
Cena kurzu je 33 300 Kč za jednoho účastníka včetně DPH. Pro čtvrtého a dalšího účastníka téže organizace cena činí 28 300 Kč včetně DPH za pracovníka. Je možné přihlásit se i na jednotlivá témata. Cena jednoho dne/tématu je 3500 Kč včetně DPH.

Informace:
Podrobné informace zájemcům podá a závazné přihlášky přijímá garant programu a kontaktní pracovník katedry doc. Ing. Václav Jelen, CSc., tel.: 224 354 531, fax 224 355 439, e-mail: jelen@fsv.cvut.cz.