Zpět na stavby

Koordinace protipovodňových patření s Městským okruhem v Praze

Srpnová povodeň roku 2002 významně zasáhla celou Prahu, a tedy i trojskou kotlinu. Zde zůstaly v podvědomí čtenářů především zprávy týkající se záchrany zvířat pražské ZOO. V současné době v tomto území existuje protipovodňová hráz, vedoucí od mostu Barikádníků až k trojskému jezu (ke sportovnímu kanálu Univerzity Karlovy). Stávající stavba však, mimo redukce rozsahu aktivní průtočné zóny, neplní svoji funkci z důvodu absence odpovídající návaznosti.


Pohled na předmětné území při povodni v 08. 2002
Pohled na předmětné území při povodni v 08. 2002

Nově navrhovaná protipovodňová opatření (PPO) - Etapa 0007 - Troja, část 14 Troja - Městský okruh, stavba č. 0012 zahrnují úpravy stávající protipovodňové hráze a vytvoření hráze nové, navazující na původní stavbu a jdoucí západním směrem až k výše zmiňované ZOO. Protože je část těchto opatření v přímém styku se stavbou Městského okruhu (MO) č. 0079 Špejchar - Pelc - Tyrolka, bylo nutné zajistit jejich vzájemnou koordinaci tak, aby byla umožněna nezávislá realizace a aby přitom došlo k minimalizaci finančních prostředků potřebných pro jejich výstavbu.

Výstavba MO a PPO - Etapa 0007 Troja

Při návrhu protipovodňových opatření se tedy hledalo vhodné technické řešení, které by realizaci obou výše uvedených staveb umožňovalo. V době, kdy se na základě změny územního plánu hlavního města Prahy č. 720 začala zpracovávat sloučená dokumentace DUR + DSP protipovodňových opatření (září 2004), měla již stavba MO platné územní rozhodnutí a projednával se Dodatek č. 1 dokumentace pro stavební povolení, který zahrnoval změny spojené s ochranou stavby MO na hladinu Q08.2002 + 30 cm. Bylo tedy rozhodnuto, že předmětná protipovodňová opatření budou navržena tak, aby došlo k minimalizaci zásahů do staveb MO.

Příčný řez km 7,316
Příčný řez km 7,316

Výsledné technické řešení výstavby

Na stávající protipovodňové hrázi bude vybudována architektonicky pojednaná protipovodňová zídka výšky cca 1,2 m, zajišťující rozdíl mezi požadovanou hradicí výškou a úrovní koruny stávající protipovodňové hráze. Varianta navýšení hráze byla zamítnuta, protože vedla k likvidaci vzrostlé zeleně. Při podrobném geotechnickém průzkumu pro PPO byla stávající hráz z hlediska těsnicích parametrů shledána jako nevyhovující, a proto byla výše uvedená železobetonová zídka doplněna clonami ze směrové tryskové injektáže provedené na bázi cementu. Realizací nedojde k likvidaci stávající zeleně.
Na západním konci stávající hráze je u objektu Loděnice UK FTVS navržena nová hráz, jdoucí západním směrem podél Vltavy. V místě portálu ražených tunelů MO tato hráz opouští Vltavu a pokračuje severním směrem až k prodloužení ulice Povltavská, odkud jde opět západním směrem až k ZOO. Celková délka nově navrhované stavby je 665 m.
Na svém začátku je výška nové hráze totožná s výškou hráze stávající, postupně dochází k jejímu navyšování až na požadovanou hradicí výšku. Vzniklý rozdíl je i zde zajišťován architektonicky pojednanou železobetonovou zídkou tl. 200 mm, která se vzrůstající výškou hráze pomalu klesá, až zcela zmizí.
Pro potřeby zajištění dopravní obsluhy okolí je na hrázi navržena místní obslužná komunikace MO 7,0/50 s jednostranným chodníkem, která zajišťuje propojení stávající ulice Povltavská s pobřežím Vltavy a stavbou Loděnice UK FTVS. Celková délka této komunikace je 1103 m. Ve zpracované urbanistické studii pro Velké rozvojové území Troja se předpokládá prodloužení této komunikace až k ZOO. Výstavba protipovodňových opatření si mimo jiné vyžádá i provedení několika opěrných zdí (zejména z důvodu minimalizace zásahů do soukromých pozemků) a přeložek inženýrských sítí.
Ve snaze minimalizovat potřebné finanční prostředky, a umožnit tak výstavbu MO, bude v předstihu provedeno cca 600 m podzemních stěn šířky 800, resp. 600 mm, které budou následně prodlouženy o železobetonovou zeď tl. 600 mm tvořící dočasnou oporu nově budované protipovodňové hráze. Při hloubení jam MO budou tyto podzemní stěny využity jako pažicí konstrukce. Po ukončení výstavby a opětovném zasypání hloubených tunelů bude protipovodňová hráz dovršena na pravidelný lichoběžníkový tvar, aby lépe architektonicky zapadala do krajiny.
Pro zajištění stability ve všech fázích výstavby PPO i MO je železobetonová stěna v úrovni cca 1,0 m nad stávajícím terénem kotvena šestipramencovými kotvami délky 16 m. Maximální hloubka jámy od koruny hráze bude 26 m.
Původní předpoklad, že popisovaná protipovodňová opatření budou provedena v předstihu před realizací stavby MO nebyl splněn. Problémy při projednávání projektové dokumentace (zejména s vlastníky pozemků) způsobily zdržení, které vedlo k úpravě harmonogramu stavebních prací obou staveb. Z tohoto důvodu budou nejprve provedeny podzemní stěny s kotvenými železobetonovými stěnami (tvořící opěru hráze) a následně budou realizovány stavební jámy a hloubené tunely MO. Hráz samotná bude provedena až po dořešení majetkových vztahů k dotčeným pozemkům.

Půdorys vedení protipovodňových hrází
Půdorys vedení protipovodňových hrází

Závěr

Jednotlivé kroky, které ve svém výsledku povedou k realizaci plnohodnotné protipovodňové ochrany oblasti Troja a okrajově i Libně, jsou koordinovány tak, aby i v průběhu realizace uvedených staveb byly případné škody z průchodu velkých vod minimalizovány. Podle posledních předpokladů dojde k dokončení předmětných protipovodňových opatření během roku 2008.