Zpět na informační servis

Konference Havárie konstrukcí 2022 / Rizikové konstrukce průmyslových hal

19. srpna 2022
Text redakce

Problematika koroze předpínací výztuže je velmi diskutovaným tématem především z důvodu existence náhlých kolapsů stavebních konstrukcí, které jsou v mnoha případech nepředvídatelné a nekontrolovatelné. Společnost Pulary Group ve spolupráci s generálním partnerem akce Rada Building s.r.o. se rozhodla uspořádat na toto téma celostátní konferenci, která proběhne 13. 10. 2022 v hotelu Akademie Naháč.

Ambicí organizátorů je zahájení tradice konferencí, které se budou v dalším pokračování zabývat problematickým stavem konstrukcí z důvodů chyb v projektu, realizaci, ale také vlivem nedostatečné údržby. Dalším oborem bude problematika staveb poškozených povodněmi, ohněm nebo orkánem.

Tato tradice odstartuje 13. 10. 2022 v hotelu Akademie Naháč tématem, které organizátoři považují za celospolečensky závažné jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska ekonomiky výroby a náročnosti investic na nápravu stavu. Pod potencionálně nebezpečnými konstrukcemi dodatečně předpjatých vazníků pracují tisíce lidí a reálně je ohrožen majetek za miliardy korun. 

Cílem konference není jen poukázat na existující stav a problémy, které s sebou nese, ale hlavně to, že existuje komplexní, spolehlivý a objektivně podložený postup, jak problémy těchto průmyslových hal postupně řešit s ohledem na odpovídající zajištění bezpečnosti osob a ochranu majetku, a také s ohledem na možné plánování investice a řešení systémových změn v údržbě těchto objektů. Komplexní řešení tohoto problému významně prodlouží životnost hal a nastolí systém odpovídající péče o tyto nemovitosti. 

Okruhy otázek a přednášející:

1. Současné normy ve vztahu ke konstrukcím ZIPP systému a dodatečně předpjatým vazníkům, vyhodnocení konstrukce ve vztahu k normám v době výstavby, spolehlivost konstrukcí. Vyhodnocení různých zátěžových faktorů ve vztahu k platným normám.

Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., Kloknerův ústav

Ing. Vladislav Bureš, Ph.D., Rada Building s.r.o.

 

2 Komplexní řešení diagnostiky konstrukcí a výsledky endoskopie vazníků

Ing. Petr Mynarčík, Ph.D., Vysoká škola báňská Ostrava

 

3. Modely vazníků vytvořené v programech Midas a IdeaStatica

Ing. Barbora Bartecká, Ph.D., Rada Building s.r.o.

Ing. Petr Pospišil, IWE

 

4. Popis komplexního řešení a jednotlivé fáze řešení problému – principy třídění vazníků, konstrukční řešení oporové konstrukce dodatečného předpjetí

Ing. Cejnar Jaroslav, Rada Building s.r.o.

Mimo tyto základní přednášky bude součástí představení postupů spolupracujících firem, a to IdeaStatica, PUR Izolace, Izostav, Hrdlička.

 

Na úvod konference vystoupí zástupce Ministerstva pro místní rozvoj a ČKAIT.

Základní informace k programu lze získat na stránkách konference.

Konference má zájem oslovit vlastníky objektů, autorizované osoby, pracovníky stavebních úřadů, ale také chceme s problematikou seznámit studenty vysokých škol a položit základ spolupráci s odbornými orgány a vysokými školami na Slovensku, kde byly tyto konstrukce od počátku vyráběny a musí tuto problematiku také řešit. Konference se lze zúčastnit prezenční nebo online formou.

Organizátoři konference
info@havariekonstrukci.cz