Zpět na stavby

Kočičí oči mají cenu ECCS

9. října 2007
Ing. Vít Hoznour

Lávka Kočičí oči je součástí stavby D 8 - 0807/IA, Trmice - Knínice. Převádí přes dálnici D 8 cestu pro pěší, která spojuje Chlumec s Všebořicemi. Autoři lávky si v polovině září odvezli z hlavního města Lucemburska cenu European Steel Design Awards.


Dálnice je v místě mostu v levostranném oblouku, v podélném směru stoupá 1,81 %. Cesta pro pěší stoupá v podélném sklonu 2,6 % směrem do Všebořic, směrově je přímá a kolmá na dálnici.

Návrh lávky

Lávka překonává dálnici v místě zářezu hlubokého přibližně 14 m. Tato konfigurace vytváří dostatečný prostor pro jakoukoliv stavební výšku. Pro návrh tvaru konstrukce bylo z hlediska terénu a vedení obou komunikací omezující pouze vedení dálnice, které vylučovalo využití podpory ve středním dělicím pásu. Z architektonického hlediska bylo cílem navrhnout výraznější konstrukci. Architektonické hledisko však nebylo při návrhu lávky hlavním aspektem. Důležitější roli hrál statický návrh konstrukce, a to jak s ohledem na nemožnost použití střední stojky, tak zejména kvůli složitým geologickým poměrům. Území se nachází v místě důlních výsypek bývalého lomu Antonína Zápotockého. Stáří výsypek je přibližně třicet let. Jejich hloubka v místě stavby je 16 až 33 m. Výsypka je tvořena vysoce plastickými jíly a úlomky jílovců. Při návrhu bylo nutné uvažovat s dlouhodobým nerovnoměrným sedáním, a to při jakékoliv úpravě podloží. I přes značnou hloubku zářezu nebylo možné uvažovat o konstrukci s většími vodorovnými účinky do podpor.
Jednoznačně nejvhodnější by tedy byla konstrukce z prostých polí. Bez možnosti použití střední stojky bylo potřeba překonat cca 40 m. Proto byla konstrukce navržena jako dvojice oboustranných konzol s kloubovým propojením ve středu rozpětí. Proměnná tuhost konstrukce zmírňuje účinky nerovnoměrného sedání. Konstrukce lávky byla posouzena programem SAP 2000 prostřednictvím prutového prostorového modelu, doplněného deskostěnovými prvky.

Příčný řez mostem
¤ Příčný řez mostem

Podélný řez mostem
¤ Podélný řez mostem

Půdorys mostu
¤ Půdorys mostu

Popis konstrukce

Most je založen plošně na patkách. V rámci založení bylo provedeno zlepšení deformačních vlastností podloží pod základy opěr a pilířů pomocí vibrovaných štěrkových pilířů. Cílem této úpravy bylo zlepšit původní modul deformace asi 2,5x. Zároveň musely být splněny požadavky na mezní deformace, stanovené projektantem na celkovou svislou deformaci, nerovnoměrné sedání sousedních podpor a naklonění pilířů v podélném i příčném směru. Celková stabilita opěry a svahu zářezu je zajištěna odlehčením, které je provedeno zásypem krabicových opěr z lehkého kameniva Liapor. Opěry jsou železobetonové krabicové. Jsou otevřené směrem do svahu a kvůli stabilitě svahu jsou odlehčeny pomocí lehkého zásypu.
Pilíře jsou členěné železobetonové monolitické. Jsou rozkročené v příčném směru kvůli zvýšení stability podepření. Pilíř je tvořen dvěma stěnami tloušťky 0,4 m s proměnnou délkou. Příčník tvoří zároveň úložný práh. Na opěrách i pilířích je prostor pro případné osazení zdvihacích lisů.
Nosnou konstrukcí lávky je příhradová konstrukce proměnné výšky. Hlavním nosným prvkem je čtveřice trub o průměru 406 mm, které mají maximální statickou výšku v místě pilířů a sbíhají se v místě opěr. Tyto trouby mají po délce proměnnou tloušťku od 14 mm do 20 mm. Svislice a příčné ztužení je z trubek o průměru 194 mm. Nad pilířem je mezi příhrady vložen nadpodporový příčník o průměru 406 mm, umožňující zdvihání konstrukce na lisech. Nosnou konstrukci tvoří celosvařovaná ocelová konstrukce se dvěma hlavními nosníky a ortotropní mostovkou (podélné výztuhy jsou korýtkového průřezu). Hlavní nosníky jsou ve vzájemné osové vzdálenosti 4,0 m. Konstrukčně jde o Vierendeelův trám, tj. příhradová konstrukce bez diagonál. Jedná se o třípolovou konstrukci. Ve druhém poli je tvarem konstrukce snížena tuhost a je tak vytvořen pružný kloub. Teoretické rozpětí hlavních nosníků je 24,75 + 43,50 + 24,75 m. Statická výška trámu se pohybuje od 0,4 m nad opěrami a ve středu centrálního pole až do 5,4 m nad pilíři. Hlavní nosná konstrukce mostu je z oceli (podle ČSN EN 10210-1) S235J0H, pouze příčníky a trouby u podpor jsou z oceli S355J0H.

Pro řidiče i pěší je most nepřehlédnutelný
¤ Pro řidiče i pěší je most nepřehlédnutelný

Nosná konstrukce je uložena na pilířích a na opěrách. Na pilířích je konstrukce uložena na elastomerových ložiskách - na P2 na pevných, na P3 na podélně posuvných. Na opěrách je provedeno kluzné uložení na bázi kolejnicového systému, umožňující přenesení případných tahových reakcí.
Vzhledem k tomu, že bylo třeba při návrhu minimalizovat hmotnost konstrukce, byla mostovka navržena jako celosvařovaná ocelová ortotropní mostovka. Mostovka vytváří prostor pro pěší provoz a zajišťuje primární přenos zatížení do hlavních nosníků.
Deska mostovky je po stranách ukončena okapovým plechem, k němuž je připojeno zábradlí. V plechu jsou půlkruhové otvory pro odvod vody do odvodňovacích žlabů podél obou okrajů mostovky.
Plech mostovky je na obou koncích mostu zakončen kapsou pro kobercové mostní závěry.
Ocelové zábradlí je výšky 1100 mm. Madlo zábradlí je součástí nosné konstrukce a je připojeno k příčným vazbám nosníků. Výplň zábradlí se skládá z obvodového rámu z páskové oceli tloušťky 5 mm. V tomto rámu je osazen tahokov. Panely zábradlí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Konstrukce působí velmi dynamicky
¤ Konstrukce působí velmi dynamicky

Realizace

Pro výrobu všech ocelových konstrukcí byly zpracovány výrobní výkresy a technologické postupy výroby. Byly vyrobeny tři montážní díly T1, T2, T3 (?1. oko?, ?2. oko?, srdcovka - kloub). Nosná konstrukce byla smontována na montážní plošině na ploše dálnice kolmo ke své definitivní poloze. Díly T2 a T3 byly svařeny a osazeny na podpěry s využitím montážní podpěry, následně byl osazen díl T1 a celá lávka byla spojena.
Velmi náročným a dlouhodobým procesem prošla tato netradiční konstrukce lávky v době projektové přípravy. Prosazení této lávky nebylo jednoduchou záležitostí. To, že se podařilo tuto konstrukci dovést k úspěšné realizaci, je výsledkem mnoha diskuzí a řady kompromisů, ale především velmi kvalitní práce všech zúčastněných firem i jednotlivců. Toto úsilí bylo ohodnoceno odborníky z Evropské asociace ocelových konstrukcí (ECCS) a v září 2007 byla lávka oceněna prestižní cenou European Steel Design Awards.

Základní údaje o stavbě
Investor:
ŘSD ČR
Generální projektant: VPÚ DECO Praha a. s.
Autoři projektu: Ing. Václav Mach, Ing. Vít Hoznour, Ing. arch. Iveta Torkoniaková
Zhotovitel stavby 0807/IA: SSŽ, a.s., OZ3
Zhotovitel objektu SO A 260: JHP spol. s r.o.
Dodavatel ocelové konstrukce: Firesta, a.s.
Zpracovatel VTD: Ing. Antonín Pechal, CSc., PIS