Zpět na materiály, výrobky, technologie

Inženýrský den 2008

7. ledna 2009
Ing. Hana Dušková

V polovině listopadu se v původně renesanční budově Rožmberského paláce na Pražském hradě konal 14. Inženýrský den, tentokrát na téma Evropa bez bariér.


Inženýrský den zahájil Ing. Svatopluk Zídek, prezident Českého svazu stavebních inženýrů. ?K naší stavbařské profesi patří kromě budování také bourání. Právě k odstraňování evropských bariér bychom jako stavební inženýři rádi přispěli,? řekl ve svém úvodním projevu. České inženýrské organizace od zahájení své činnosti věnují nemalou pozornost mezinárodní spolupráci s inženýrskými organizacemi sousedních zemí. První mezinárodní smlouvu o spolupráci uzavřela Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů s Bavorskou inženýrskou komorou již v roce 1994. Poté následovalo uzavření dalších mezinárodních smluv - se Saskou inženýrskou komorou, Rakouskou inženýrskou komorou, za významné je považováno rovněž uzavření smlouvy s VBI Deutschland - Svazem poradních inženýrů Německa. Neméně důležitá je i spolupráce inženýrských organizací zemí Visegrádské čtyřky. ?I když se jedná v tomto případě o vztah se zeměmi s podobným historickým osudem, je i zde co bourat,? konstatoval Svatopluk Zídek. Jako příklad uvedl skutečnost, že uznávání autorizace mezi Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Slovenskou komorou stavebních inženýrů, které bylo s ohledem na jazykovou příbuznost uplatňováno bez jakýchkoli problémů od roku 1998 a bylo na základě zákonů obou zemí svěřeno výhradně do pravomocí obou komor, bylo jednostranně novelou zákona Slovenské republiky v roce 2007 znemožněno.
Závěrem svého projevu prezident ČSSI předal jako vyjádření uznání činnosti inženýrských organizací zemí Visegrádské čtyřky z rozhodnutí prezidia Českého svazu stavebních inženýrů medaile ČSSI, spojené s titulem Čestný člen ČSSI představitelům zahraničních inženýrských organizací. Diplom a medaili z rukou Svatopluka Zídka postupně převzali Ing. Holló Csaba, viceprezident Maďarské inženýrské komory, prezident Polské inženýrské komory Dr.-Ing. Zygmunt Rawicki a Ing. Ján Kyseľ, prezident Asociace civilních inženýrů Slovenska.

Inženýrský den se konal v nedávno obnoveném Rožmberském paláci na Pražském hradě.
¤ Inženýrský den se konal v nedávno obnoveném Rožmberském paláci na Pražském hradě. Velmi zajímavá byla i prohlídka kaple Nejsvětější Trojice a Neposkvrněného početí Panny Marie (viz fotografie), která byla před zahájením obnovy zcela skryta pod přestavbami z 20. století.

Zahraniční příspěvky

Se zájmem byla očekávána také vystoupení zahraničních hostů - viceprezidenta Spolkové inženýrské komory Německa, prezidenta Bavorské inženýrské komory, viceprezidenta Rakouské spolkové komory inženýrů a architektů i prezidenta Polské inženýrské komory, která se týkala odbourání bariér pro vstup stavebních inženýrů na trh těchto sousedních zemí.
?Jsme dnes členy velké evropské rodiny inženýrů, kteří jsou si vědomi svého poslání a sdílejí vizi úspěšné spolupráce mnohých našich členů, autorizovaných inženýrů, na společném evropském trhu inženýrských služeb,? uvedl svůj projev viceprezident Spolkové inženýrské komory Německo Dipl. Ing. Hans Ullrich Kammeyer. ?Stále více inženýrů pracuje v mezinárodním prostředí, a musejí proto být schopni porozumět kultuře, tradicím a jazykům těchto zemí. Tyto úkoly představují nové nároky a požadavky na technické inženýrské vzdělávání a inženýrskou profesi jako takovou.? Ve svém vystoupení Hans Ullrich Kammeyer seznámil přítomné především s požadavky německých inženýrských komor na kvalifikaci inženýrů. V roce 1989 byla v Německu založena Spolková komora inženýrů se sídlem v Berlíně, jako zastřešující organizace, která zastupuje všechny inženýry s cílem chránit jejich zájmy na národní i mezinárodní úrovni. Spolková komora inženýrů zastřešuje základní společenské, vzdělávací a profesní zájmy svých 16 inženýrských komor spolkových zemí Německa u spolkové vlády, dolní komory i horní komory Parlamentu a zároveň u Evropské komise a Evropského parlamentu, u jiných institucí a vůči veřejnosti. Za účelem zajištění souladu s evropskou směrnicí o odborné kvalifikaci založí Komora spolkový rejstřík inženýrů, ve kterém budou uvedeny obory jejich specializace a autorizace. Inženýři ze zemí EU mají možnost poskytovat příležitostně a dočasně přes- hraniční služby za předpokladu splnění následujících kritérií:

 • státní příslušnost země EU;
 • oprávnění k působení v pozici autorizovaného inženýra udělené v členské zemi EU a trvalé působiště v zemi EU;
 • formální odborná kvalifikace.

Dr.-Ing. Heinrich Schroeter, prezident Bavorské inženýrské komory, ve své přednášce seznámil přítomné s možnostmi zahraničních inženýrů v Bavorsku. Pro činnosti v oblasti působnosti bavorského stavebního řádu je potřebný zápis do příslušného seznamu, který je vázán pouze na odborné předpoklady. Znalosti zákonů a jazyka se neprověřují. Příčinou této velmi liberální úpravy je zásada bavorské legislativy přenechat co nejvíce odpovědnosti občanovi - pokud předloží z důvodu nedostatečných znalostí zákona chybnou projektovou dokumentaci, ručí svému objednateli za všechny škody, které tím vzniknou. Navíc inženýr, který neovládá německý jazyk, získá zakázku jen ve vzácných replica watches případech. V ostatních spolkových zemích jsou v některých podrobnostech stanoveny odlišné podmínky. Do konce roku 2009 se očekává z důvodu evropské harmonizace určité změny.
Dipl. Ing. Josef Robl, viceprezident Rakouské spolkové komory inženýrů a architektů, ve svém příspěvku hovořil o přístupu k výkonu povolání ?civilní inženýr? v Rakousku (dělí se na architekty a inženýry-konzultanty a je upraveno spolkovým zákonem o civilních inženýrech, (Ziviltechnikergesetz - ZTG). Pro činnost civilních inženýrů je vyžadována tato kvalifikace:

 • ukončené univerzitní (magisterské nebo inženýrské) nebo vysokoškolské (magisterské nebo inženýrské) studium se zaměřením na techniku, přírodní vědy, hornictví nebo zemědělství;
 • praxe v oboru minimálně tři roky;
 • profesní zkouška.

Přístup k výkonu tohoto povolání je pro státní příslušníky Evropské unie volný. Žádost o předvolání k profesní zkoušce se podává spolu s potřebnými doklady u Komory architektů a inženýrů-konzultantů, v jejíž působnosti má žadatel bydliště. Komora k této žádosti připojí dobrozdání a do osmi týdnů ji předloží spolkovému ministru hospodářství a práce, který o předvolání ke zkoušce rozhodne a nařídí o přidělení k určité zkušební komisi. Pokud kandidát zkoušku nesloží, má možnost druhého a třetího pokusu. Mezi předměty, ze kterých se provádějí zkoušky, patří:

 • rakouské správní právo;
 • nauka o ekonomice podniku (všeobecné zásady, kalkulace, organizace podniku);
 • právní a odborné předpisy platné pro daný obor;
 • profesní a stavovské právo.

Pro různé obory existují různá oprávnění, která uděluje spolkový ministr hospodářství a práce.Inženýři-konzultanti mohou mít oprávnění pro obor techniky, přírodních věd, hornictví, ekologii nebo zemědělství.
Civilní inženýři jsou oprávněni provádět v oboru, pro který jim bylo oprávnění vydáno, plánování, kontroly, dozor, poradenství, koordinaci, funkci zástupců nebo správců, zejména pak provádět měření, vypracovávat posudky, zastupovat objednatele při jednání s úřady a veřejnoprávními organizacemi, zajišťovat organizační a komerční realizaci projektů, přebírat úkoly souhrnného plánování, pokud důležité části prací náleží k oboru civilního inženýra.
Civilní inženýři nejsou oprávněni provádět realizaci. Rakouští civilní inženýři mohou svou činnost vykonávat pouze v rámci svobodného povolání nebo pracovat pro společnost civilních inženýrů, jsou-li jejími partnery nebo podílníky.
Inženýři-konzultanti z EU smějí poskytovat přeshraniční služby, pokud splňují tato kritéria:

 • příslušník státu EU;
 • bydliště, resp. sídlo firmy v některém členském státě EU a oprávnění k výkonu svobodného povolání architekta nebo inženýra-konzultanta v oborech rovnocenných s obory uvedenými v § 3 zákona o civilních technicích;
 • odborná způsobilost;
 • výkon svobodného povolání architekta nebo inženýra-konzultanta v některém z oborů rovnocenných s obory uvedenými v § 3 zákona o civilních technicích po dobu nejméně dvou let během minulých deseti let, pokud toto povolání není v zemi bydliště či sídla firmy poskytovatele služeb právně upraveno.

Registrace u Komory není potřebná, inženýr-konzultant je však povinen před poskytnutím služby informovat svého zákazníka o těchto skutečnostech:

 • rejstřík, v němž je zapsán, číslo zápisu nebo rovnocenné identifikační údaje z rejstříku;
 • jméno a adresa příslušného úřadu pro dohled v zemi, kde má inženýr-konzultant bydliště nebo sídlo firmy, profesní komory nebo srovnatelné organizace, jichž je inženýr-konzultant členem;
 • sdělit označení profese nebo předložit doklad o způsobilosti;
 • daňové identifikační číslo podle článku 22 odst. 1 ABl. L 145 ze dne 13. 6. 1977 ve znění směrnice 2004/66/ES, ABl. L 168 ze dne 1. 5. 2004;
 • podrobnosti o své rolex replica pojistné ochraně, pokud jde o pojištění odpovědnosti za škody.

Inženýrský den byl po krátké audienci ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ukončen projevem předsedy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Pavlem Křečkem, který závěrem přítomné odborníky a hosty pozval na prohlídku kaple zasvěcené Panně Marii, obnovené do původní podoby z roku 1755.

Rožmberský palác byl více než důstojným prostředím pro konání Inženýrského dne
¤ Rožmberský palác byl více než důstojným prostředím pro konání Inženýrského dne

Rožmberský palác byl více než důstojným prostředím pro konání Inženýrského dne

Rožmberský palác byl více než důstojným prostředím pro konání Inženýrského dne

Rožmberský palác byl více než důstojným prostředím pro konání Inženýrského dne

Rožmberský palác byl více než důstojným prostředím pro konání Inženýrského dne

Rožmberský palác byl více než důstojným prostředím pro konání Inženýrského dne