Zpět na materiály, výrobky, technologie

Inženýrský den 2007

8. ledna 2008
Ing. Hana Dušková

Tématem letošního Inženýrského dne, který se konal v úterý 20. listopadu v krásném prostředí nově zrekonstruované budovy Českého muzea hudby v Praze na Malé Straně, byla Příprava inženýrů a techniků na stavební praxi. Příspěvky jednotlivých níže citovaných odborníků inspirovaly k polemice a dokumentovaly mnohdy rozdílný přístup k dané problematice ze strany pedagogů, odborníků z realizační sféry i inženýrů projektantů.


Inženýrský den zahájil doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., prorektor pro výstavbu a investiční činnost ČVUT Praha. Úvodem připomenul jednotlivá, tradičně každým rokem konaná předchozí setkání a jejich hlavní témata, od prvního společného Inženýrského dne, pořádaného ČSSI a ČKAIT v roce 1995 v Lichtenštejnském paláci v Praze.
K uvedení zvoleného tématu letošního Inženýrského dne doc. Pavlík zmínil některá historická fakta ovlivňující následně diskutovanou problematiku. Připomněl setkání ministrů školství třiceti evropských zemí, které se konalo roku 1999 v italské Boloni, s cílem stanovit kritéria a principy konvergence evropských vysokých škol. Následný dokument, známý jako Boloňská deklarace, podepsala také Česká republika a na jeho základě byl na českých vysokých školách před čtyřmi roky přijat model strukturovaného studia.
V průběhu dalšího programu jednání mohli přítomní zástupci inženýrské obce působící v oblasti výstavby a architektury společně vyslechnout názory a požadavky odborníků z oblasti profesní praxe na praktickou připravenost nově nastupujících inženýrů a techniků - a to jak ve sféře realizační, tak projektové - a konfrontovat je se zkušenostmi představitelů akademické půdy a s návrhy možných úprav stávajících studijních programů, ve smyslu jejich přizpůsobení se zmíněným požadavkům stavební praxe.

Ing. Pavel Křeček, prezident nevládní organizace SIA ČR - Rady výstavby, ve svém projevu zhodnotil průběh letošního Dne stavitelství a architektury, od něhož stavební odborníci očekávali především zvýšení prestiže oboru i možnost upozornit státní a politickou správu na současné problémy ve stavebnictví. Při výčtu aktivit, které se v rámci Dne stavitelství a architektury uskutečnily, Ing. Pavel Křeček ocenil dobrou spolupráci všech členů SIA ČR - Rady výstavby. Kriticky však hodnotil postoj příslušných ministerstev, z jejichž strany nebyla projevena významnější pozornost prezentovaným problémům, které je nutno ve stavebnictví řešit. ?Jistě, stavebnictví prožívá konjunkturu, proč mu tedy věnovat pozornost,? konstatoval Ing. Pavel Křeček.
Následně zmínil některé naléhavé problémy s tím, že nejbližším úkolem SIA ČR - Rady výstavby je identifikovat ty nejdůležitější, stanovit jejich hierarchii a navrhnout jednotné postupy řešení jako podklad pro předložení vládě. V tomto smyslu oslovil i přítomné odborníky. Na závěr Ing. Pavel Křeček popřál příštímu Dni stavitelství a architektury výraznější zájem nejen z pohledu laické i odborné veřejnosti, ale i státní a politické správy.

Ing. Pavel Kameník, mluvčí společnosti SMP CZ, a. s., hovořil o personálních potřebách stavebních firem a jejich požadavcích na odborné znalosti absolventů.
?Stavební firmy se věnují dalšímu rozvoji absolventů a vynakládají na to nemalé finanční prostředky. V naší společnosti se například pohybujeme na úrovni cca 2,5 % z obratu. Je ale potřeba, aby firmy nesuplovaly školství a neinvestovaly čas a prostředky do něčeho, co by už mladí lidé měli znát, jako je orientace v aktuální platné legislativě, znalost moderních technologií, ekonomické řízení a pochopitelně filozofie projektového řízení. Vyžadujeme, aby absolventi měli větší sebevědomí, které je podloženo znalostmi a profesionálním přístupem. A to očekáváme od našeho školství.?

Ing. Pavel Štěpán, ředitel architektonického a projektového ateliéru Deltaplan, spol. s r.o., a viceprezident ČSSI, ve svém příspěvku na téma ?Požadavky projektové kanceláře na absolventy odborných škol? hodnotil kvality a možnosti uplatnění absolventů různých typů technických škol v projektové sféře. Z hlediska praxe se pokoušel najít možnosti podpory jejich odborného růstu. Za trvalé a obecně platné problémy absolventů odborných škol označil zejména neschopnost komunikace, prezentace výsledků své práce, jazykové neznalosti a malé, nebo téměř žádné, odborné praktické zkušenosti. Jednou ze základních povinností firem a škol ve stavebnictví by tedy mělo být umožnit studentům odbornou praxi, nejlépe spojenou se zahraniční praxí, například v rámci programu IAESTE.
Ve svém vystoupení Ing. Štěpán upoutal pozornost návrhem na změnu titulů absolventů vysokoškolského strukturovaného studia s tím, že absolventi bakalářského studia by dostávali titul inženýr, který by byl jasným potvrzením, že jde o plnohodnotné vysokoškolské vzdělání, magistři by získali titul magistr inženýr a absolventi doktorského studia titul doktor inženýr.
Konstatováním, že nedostatek absolventů středních škol vede k tomu, že vysokoškolsky vzdělaní lidé zastávají v praxi méně kvalifikované pozice a vlivem finančního podhodnocování odcházejí do jiných, lépe placených oborů, Ing. Pavel Štěpán vyzval k polemice o celém systému našeho odborného školství, včetně obsahu a rozsahu výuky a její struktury.

Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT v Praze, zareagoval ?z druhé strany řeky? v příspěvku o přizpůsobování výuky vysokých škol požadavkům stavební praxe. Pro stavební fakultu je v tomto směru prioritní, aby současné studijní programy odpovídaly potřebám projektové i realizační sféry a absolventi byli schopni se bez problémů zapojit do praxe. V této souvislosti Jiří Máca upozornil na model čtyřletého bakalářského studia a na novinky v zaměření některých studijních oborů. Současná výuka je přeorganizována tak, aby se některé praktičtější předměty posunuly do nižších ročníků a teoretičtější předměty, jako matematika a stavební mechanika, jsou rozděleny na dvě části - základní, pro bakaláře a pokročilé v magisterském studiu. Do výuky jsou zařazeny předměty orientované na ekonomiku a stavební právo, novinkou je také předmět zaměřený na komunikační dovednost. V závěru prof. Jiří Máca kladně reagoval na návrh na změnu akademických titulů v předchozím příspěvku.
?Jsem velmi mile překvapen úrovní znalostí studentů a rozmanitostí bakalářských prací. Také od externích členů zkušebních komisí jsem vyslechl názor, že absolventi bakaláři jsou dobře připraveni a mohli by okamžitě nastoupit do praxe. V současné době však téměř všichni pokračují dále ve studiu magisterském, právě s cílem získat titul inženýr.?

RNDr. Jiří Homolka, ředitel VOŠ a SPŠ Volyně - jedné ze škol, která má velký respekt a jejíž absolventi mají velmi dobré výsledky i v oblastí získávání autorizací ČKAIT, upozornil v příspěvku na téma Středoškolský student - příprava na praxi nebo další studium, na nutnost některých změn v systému středoškolského vzdělávání ve vazbě na další uplatnění absolventů ve stavebních profesích v praxi, nebo v dalším terciárním vzdělávání.
Úloha středního odborného školství je v současné době potlačována vlivem preferování všeobecného vzdělávání a snahami odložit získání odbornosti až do terciárního stupně vzdělávání. Absolventi gymnázií však při volbě dalšího vzdělávání upřednostňují před technickými vysokými školami převážně humanitní a ekonomické obory. V rozporu s touto skutečností jsou současné požadavky zaměstnavatelů. Soudobá praxe trpí nedostatkem techniků a nižších řídicích článků. Na druhé straně střední odborné školy vytvářejí alternativu pro technicky zaměřené žáky, kteří nemají zájem o další hluboké vzdělávání v humanitních předmětech. Uvedený rozpor mezi vzdělávací soustavou a trhem práce se také projevuje katastrofální nouzí v počtu vyučených řemeslníků, a to nejen ve stavebním resortu.

V následujícím vstupu seznámil předseda správní rady ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., přítomné s činností a plány České stavební akademie. Projekt této organizace zaměřené na rozvoj celoživotního vzdělávání vznikl před třemi lety a na jeho formování se podílejí organizace ČSSI a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. V současné době jsou v provozu dvě centra České stavební akademie - v Nadaci ABF v Praze na Václavském náměstí a v Národním stavebním centru v Brně.

Ing. Michael Trnka, CSc., přednosta Oblastní kanceláře ČKAIT Praha, se ve svém diskuzním příspěvku mimo jiné věnoval problematice vysokého školství. Zdůraznil nutnost znalosti matematiky obecně u techniků, neboť matematika není o sčítání a odčítání, ale o způsobu myšlení. ?Setkáváme se s případy, kdy absolvent není schopen překontrolovat výstupy z počítače ručně, použitím základních statických metod,? konstatoval Ing. Michael Trnka.
V rámci problematiky strukturovaného studia pak navrhuje na Fakultě stavební vytvoření speciálního oboru určeného pro vybrané, mimořádně nadané studenty, který by byl od počátku čistě magisterským studijním programem, nezatíženým předchozí bakalářskou etapou. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze již takováto forma studia s pozitivními výsledky probíhá.

Ing. Václav Mach, předseda ČKAIT, se v závěrečném projevu setkání krátce vrátil k letošnímu Dni stavebnictví a architektury a připomněl důvody vzniku této tradice. V rámci tématu Inženýrského dne se nejprve zaměřil na bakaláře a upozornil na problematickou kombinaci tohoto studia s všeobecným, tedy odborně nezaměřeným studiem středoškolským. Následně definoval, především z pohledu inženýra projektanta, požadavky na budoucí absolventy vstupující do stavební praxe. Konstatoval, že celková úroveň absolventů je v České republice, i v porovnání s ostatními zeměmi, velice slušná. Každá katedra si však vychovává svého specialistu, který pak není schopný navrhovat stavbu jako celek, a v tomto směru je třeba vést studenty komplexněji. V rámci studia na ČVUT naopak ocenil v současnosti pro všechny fakulty společnou výuku matematiky. U Stavební fakulty doporučil podobné propojení u více předmětů v nižších ročnících a specializované předměty zařadit až později. V praxi je zejména potřeba, aby absolvent dovedl zacházet s informací. Za velice důležité považuje Ing. Václav Mach také to, aby školy vedly studenty k týmové práci. Další problematikou, na kterou upozornil, byla oblast stavebních předpisů, které, i když jsou mnohdy technickou záležitostí, tvoří právníci, ne stavbaři. Tímto směrem by se stavební fakulty měly ve svých odborných programech zaměřit. Závěrem Ing. Václav Mach zhodnotil stavebnictví jako významný obor, ve kterém sice jsou určité dílčí problémy, ale v jeho komplexnosti je na místě k němu přistupovat s úctou a pozitivně.

¤ Fotogalerie z průběhu Inženýrského dne 2007, který se konal v nově zrekonstuovaných prostorách budovy Českého muzea hudby na Malé Straně v Praze.