Zpět na materiály, výrobky, technologie

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

11. ledna 2010
Ing. Jaroslav Dufek

Publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů je zpracována odborníky z vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti a je určena projektantům a pracovníkům státní správy na úseku požární bezpečnosti staveb. Uvádí tabelární hodnoty požární odolnosti betonových, ocelových, ocelobetonových spřažených, dřevěných a zděných konstrukcí stanovených na základě výpočetních postupů příslušných Eurokódů.


Příručka umožňuje místo složitých a pracných výpočtů přímé stanovení požární odolnosti. Nahrazuje zrušenou konfliktní ČSN 73 0821. Tím, že hodnoty jsou založeny na stanovení podle Eurokódů, jsou splněny podmínky zákona a vyhlášek o požární ochraně a ČSN 73 0810:2009 a hodnoty z příručky jsou plně akceptovatelné v projektové dokumentaci pro stavební řízení.
Při řešení požární bezpečnosti staveb je nutné znát hodnoty požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí a navrhovat takové konstrukce, které požadované hodnoty požární odolnosti splní. Je třeba si uvědomit, že při realizaci staveb se rozlišují dvě kategorie prvků:

  • stavební výrobky;
  • stavební konstrukce.

U stavebního výrobku se jedná o věc movitou a určenou k uvedení na trh se základní identifikací výroby a s určením pro trvalé zabudování do staveb.
Stavební konstrukcí se rozumí část stavebního díla, navržená a vypočtená v rámci projektu individuálně pro jednotlivou konkrétní stavbu a zhotovená na základě stavebních prací přímo na stavbě v rámci realizace konkrétního stavebního díla.
ČSN 73 0821 z 28. února 1973, která uvádí hodnoty požárních odolností některých stavebních výrobků a konstrukcí, je rušena jako konfliktní s přijatými ČSN EN k 1. březnu 2010. Konfliktnost spočívá v těchto aspektech:
1) Na většinu stavebních výrobků (podhledy, příčky, nosné stěny apod.) jsou zpracovány nebo se připravují evropské harmonizované normy, tj. normy, které stanoví podmínky a vlastnosti pro uvádění těchto výrobků na trh včetně zkušebních postupů pro jejich ověřování. Podmínkou klasifikace jsou zkoušky podle příslušných evropských zkušebních norem pro konkrétní konstrukce, včetně materiálového provedení a konkrétního výrobce.
U harmonizovaných stavebních výrobků nelze normou vyčerpávajícím způsobem popsat varianty odzkoušených výrobků, včetně případných přímých a rozšířených aplikací. K tomu slouží proces posuzování shody, podle nařízení vlády, které se na daný výrobek vztahují. Na základě úspěšně ukončeného procesu posouzení shody výrobci vydávají svoje katalogy, vyrábějí produkty, které jsou umisťovány na trh a následně zabudovávány do staveb. V žádném případě nemohou být hodnoty požárních odolností stavebních výrobků předmětem hodnotové normy.
2) V případě stavebních konstrukcí není možné, aby jednotlivá členská země měla duplicitní normu k evropským normám, tj. v tomto případě k Eurokódům (ČSN EN 199x-1-2), což je další důvod k rušení ČSN 73 0821:1973 k datu ukončení přechodného období.

Pracovní příručka
Pro potřeby projektové praxe je vhodné mít k dispozici jednoduše získatelné hodnoty, a proto za této situace se jevilo jako nekonfliktní řešení vypracovat pracovní příručku, která by na základě Eurokódů tyto hodnoty tabelárně a přehledně uváděla.
Z výše uvedených důvodů a na základě opakovaných požadavků zástupců projektové praxe se Centrum technické normalizace pro požární ochranu PAVUS, a.s., rozhodlo zpracovat a vydat tuto příručku. Závěr oponentního jednání, konaného 7. 10. 2009, doporučuje vydání příručky jako pomůcku pro projektanty a státní správu na úseku požární ochrany s vazbou na právní předpisy (§ 99 Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) a české technické normy (čl. 4.3 ČSN 73 0810:2009). Dále konstatuje, že hodnoty požární odolnosti, uvedené v příručce, jsou stanoveny podle Eurokódů, a je tedy možné je považovat za průkazné a splňující podmínku jejich použití ve stavebním řízení.
Předpokladem použití hodnot požární odolnosti jednotlivých konstrukcí podle této příručky je skutečnost, že posuzovaná konstrukce je navržena na účinky zatížení při běžné teplotě okolí podle příslušného Eurokódu pro pozemní stavby.
Je třeba konstatovat, že hodnoty v tabulkách jsou konzervativní, tj. na straně bezpečnosti, a že pro přesnější výsledky je možné stanovovat hodnoty požární odolnosti přímo výpočtem podle Eurokódů nebo zkouškou podle příslušných ČSN EN. V tabulkách nelze interpolovat, ale je možné použít dimenzi stanovenou pro vyšší požární odolnost.
V příručce (s ohledem na to, že je určena k přímému vyhledávání hodnot) nejsou uváděny zásady a postupy výpočtů podle Eurokódu a pro konkrétní informace se odkazuje na publikaci F. Wald a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí.
K normě ČSN 73 0821:1973 byla v květnu 2007 vydána norma ČSN 73 0821 ed. 2, kterou není třeba rušit, poněvadž konstrukce, které jsou jejím předmětem (hrázděné stěny, vložkové stropy, dřevěné stropy apod.) nejsou konfliktní s EN. Mimoto ČSN 73 0821 ed. 2 obsahuje příklady a detaily spojování a napojování stěn, stropů a podhledů, příklady řešení spár, drážek a zárubní a příklady zajištění prostupů. Tyto příklady a detaily jsou obecně použitelné při provádění a zajištění požární odolnosti stavebních konstrukcí.
Snadnou dostupnost požárních klasifikací stavebních výrobků není třeba touto příručkou řešit, poněvadž jednotliví výrobci uvádějí certifikované výrobky ve svých katalozích. Mimo to PAVUS, a.s., jako akreditovaná požární laboratoř, vede databázi vydaných klasifikací, v níž se lze jednoduše orientovat, a to jak podle druhu výrobků, průkazných hodnot požárních vlastností, době platnosti, tak i údajích o příslušném výrobci.

Předmětem pracovní příručky jsou dále tabulky.

Autoři publikace: Ing. Roman Zoufal, CSc., Ing. Milan Bauma, CSc., Ing. Jan Karpaš, CSc., doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Oponenti: Marie Báčová, Ing. Petr Boháč, Plk. Ing. Rudolf Kaiser, Ing. Vladimír Reichel, DrSc., Ing. Bohumil Rusek, prof. Ing. František Wald, CSc. ISBN 978-80-904481-0-0. Vydalo PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, Praha 2009.
Příručku prodávají: Informační centrum ČKAIT a oblastní kanceláře ČKAIT, Národní stavební centrum Brno, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, Prodejna technické literatury ČVUT Praha, PAVUS, a.s., prostřednictvím objednávek na http://www.pavus.cz/

Tabulka 1

Tabulka 2