Zpět na informační servis

Historie Inženýrské komory v českých zemích

19. září 2011
Text redakce

V době, kdy si připomínáme 20. výročí vzniku České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve svobodných poměrech po roce 1989, můžeme konstatovat, že Komora navazuje na úspěšnou činnost civilních inženýrů - první Inženýrská komora v Čechách vznikla v roce 1913 a její působení zrušila až komunistická totalitní moc v roce 1951.

Dům Inženýrské komory v Dittrichově ulici v PrazeDne 7. května 1992 přijala Česká národní rada zákon č. 360/1962 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizační zákon, jak zákon č. 360/1992 Sb. zkráceně označujeme, upravil postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob ve výstavbě, způsob a podmínky autorizace; vznik, pravomoc a působnost České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a České komory architektů. Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů, částka 73, ze dne 7. července 1992 a jeho účinnost byla stanovena ke dni vyhlášení. Souběžně s ním byla přijata novela zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), a to zákonem č. 262/1992 Sb., uveřejněným ve Sbírce zákonů, částka 56, z 10. června 1992. Zákonem č. 262/1992 Sb. byl do stavebního zákona vložen nový paragraf č. 46a, jehož první odstavec zněl: ?(1) Vybrané činnosti ve výstavbě, které mají rozhodující význam pro ochranu veřejných zájmů při přípravě, projektování nebo provádění staveb, mohou vykonávat pouze osoby, které k nim prokázaly odbornou způsobilost zkouškou a obdržely průkaz odborné způsobilosti (autorizaci).?
Přijetí autorizačního zákona předcházely replicas relojes rolex přípravné práce, které iniciovaly profesní a zájmové svazy, působící po roce 1989 ve výstavbě. V roce 1990 vytvořily 33členný přípravný výbor podílející se na přípravě autorizačního zákona. Autorizační zákon znamenal návrat k tradici, jejíž kořeny sahají do roku 1860, kdy byl v tehdejším Rakousku přijat první živnostenský zákon, rušící cechy a cechovní předpisy. Z působnosti živnostenského zákona byly však vyňaty profese advokátů, notářů, inženýrů, lékařů a některé další, u nichž - podle důvodové zprávy živnostenského zákona - zvláštní veřejný zájem, vysoká odborná náročnost a vysoká míra osobní odpovědnosti při výkonu profese vyžadují, aby výkon těchto povolání nebyl posuzován podle živnostenského řádu.
Zřízení ČKAIT zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, právem pokládáme za legitimní pokračování úspěšné činnosti Inženýrské komory civilních inženýrů, založené v roce 1913.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2011)