Zpět na materiály, výrobky, technologie

Fakulta stavební VUT v Brně

3. ledna 2008
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

V současné době zájem o studium na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (FAST VUT) trvá. I přes pokles počtu potenciálních studentů na vysokých školách, který je způsoben snížením porodnosti v ČR, se objevuje vyšší zájem absolventů středních škol o studium.


Rok

Přijímací řízení

Absolventi

Počet přihlášek

Počet zapsaných

Absolventi studia

2002/03

2 450

1 154

331

2003/04

3 719

1 587

489

2004/05

3 450

1 511

497

2005/06

3 364

1 763

548

2006/07

3 314

1 940

579

Zájem o studium je ovlivňován celou řadou faktorů. Jde zejména o společenskou prestiž oboru, obtížnost studovaného oboru, možnost uplatnění a v neposlední řadě i o ekonomické ohodnocení zaměstnanců daného oboru. Z hlediska prestiže se projektanti nacházejí až na šestém místě. Pokud porovnáme průměrný plat v profesi (podle statistik z konce roku 2003), je mzda stavebního inženýra nižší než u pracovníků ve finančnictví (až o 50 %), právníků (o 25 %), pracovníků v informačních technologiích a elektroinženýrů (o 20 %) a lékařů (o 10 %). Přitom z hlediska možnosti uplatnění mají absolventi technických oborů výrazně vyšší možnost nalezení zaměstnání v oboru, než například absolventi některých humanitních fakult.
Dalším reálným nebezpečím, se kterým musí vysoké školy technického směru a zejména stavebnictví počítat, je vývoj počtu potenciálních zájemců o studium, související s vývojem počtu narozených dětí v ČR. Zatímco před deseti lety přicházely do prvního ročníku na vysoké školy ročníky 1978 (kdy se v ČR narodilo zhruba 179 000 dětí), v letošním roce lze z mladé generace ve věku potenciálních vysokoškoláků vybírat již jen z 132 700 lidí, a za deset let to bude pouze 90 500 lidí ve věku 19 let.
Studium na technických univerzitách klade nároky především na znalosti z přírodovědných předmětů, které jsou u absolventů středních škol, ucházejících se o studium na naší fakultě, na různé úrovni. Požadavky na znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, chemie a fyziky, nezbytné pro další studium odborných předmětů, mají významný vliv na celkovou úspěšnost studia. Nezvládnutí potřebných znalostí z těchto předmětů na počátku studia na Stavební fakultě vede nezbytně k úbytku studentů v dalších ročnících.
Pokud vezmeme v úvahu všechny uvedené skutečnosti, tak hrozí reálné nebezpečí, že se nám v dalších letech nebude dostávat kvalitních stavebních inženýrů a absolventů bakalářského studia, kteří se budou schopni zapojit do praxe. Z tohoto důvodu by bylo dobré, aby i centrální orgány začaly konečně podporovat zájem mladé generace o technické obory a přírodní vědy nejen verbálně a deklaratorně, ale hlavně skutky.

Studijní programy na FAST VUT v Brně

Na všech stavebních fakultách v ČR (v Brně, Ostravě a v Praze) jsou v rámci strukturovaného studia akreditovány a vyučovány studijní programy bakalářské (délka 8 semestrů), navazující magisterské (3 semestry) a doktorské, a kromě toho ještě dobíhají tzv. dlouhé inženýrské programy. Text tohoto příspěvku je dále zaměřen jen na zvláštnosti některých studijních programů, které jsou akreditovány na FAST VUT v Brně.
Bakalářské studijní programy: z bakalářských studijních programů jsou to tříletý studijní program Stavitelství (takovýto studijní program není akreditován na žádné jiné stavební fakultě v ČR), čtyřletý studijní program Stavební inženýrství, tříletý studijní program Geodézie a kartografie a čtyřletý studijní program Architektura pozemních staveb (který je alternativou k obdobným ?uměnovědním? studijním programům vyučovaným na fakultách architektury v ČR). Všechny tyto bakalářské studijní programy jsou vyučovány v prezenční formě studia; studijní programy Stavební inženýrství a Geodézie a kartografie jsou navíc - na rozdíl od ostatních stavebních fakult v ČR - vyučovány i v kombinované formě studia. Program Stavební inženýrství je rovněž vyučován v anglickém jazyce. Právě tříletý studijní bakalářský program Stavitelství by mohl být cestou, jak pro stavební firmy získat vysokoškolsky vzdělané, prakticky zaměřené specialisty, kteří si - v případě jejich zájmu - po určité době v praxi budou moci doplnit magisterské vzdělání.
Magisterské studijní programy: z navazujících magisterských studijních programů jsou na fakultě akreditovány programy Stavební inženýrství (tři semestry) a dvouletý program Geodézie a kartografie. Oba dva jsou vyučovány v prezenční formě studia a studijní program Stavební inženýrství je - opět na rozdíl od ostatních stavebních fakult - akreditován a bude vyučován i v kombinované formě studia. Tento program lze rovněž studovat i v anglickém jazyce.
Doktorské studijní programy: novinkou, která vstoupila v platnost v letošním roce, je akreditace doktorského studijního programu Stavební inženýrství v oborech Pozemní stavby, Konstrukce a doprava, Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby a Management stavebnictví, se standardní délkou studia čtyři roky. Změnou je i významné posílení úlohy vlastní tvůrčí a badatelské činnosti studenta a rozvíjení jeho schopnosti a dovednosti řešit pod vedením školitele problematiku výzkumných projektů a aktivně participovat na řešení odborné problematiky, která vyplývá z požadavků praxe.
Fakulta si od přechodu ze tříletého na čtyřleté studium slibuje i zvýšení úspěšnosti studia, resp. zkrácení doby od zahájení studia po obhajobu doktorské disertační práce. Kromě tohoto studijního programu lze na fakultě studovat ještě tradiční tříleté programy Soudní inženýrství a Geodézie a kartografie. Jednou z metod působení na studenty prezenční formy doktorských studijních programů je i skutečnost, že Ph.D. studenti naší fakulty každoročně sami organizují úspěšnou vědeckou konferenci studentů doktorských studijních programů ?JUNIORSTAV? s mezinárodní účastí.
Fakulta v současné době připravuje k akreditaci navazující magisterský studijní program Architektura pozemních staveb (4 semestry), do kterého bude přijímat studenty od akademického roku 2009/2010. V rámci VUT v Brně se dále podílíme na přípravě celoškolského navazujícího magisterského studijního programu Rizikové inženýrství, které by mělo sloužit jako nástroj pro výchovu odborníků v oblasti identifikace, eliminace a prevence rizik v oblasti návrhu a provozování stavebních konstrukcí a systémů.

Detašovaná pracoviště

Fakulta stavební připravuje, ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí, od akademického roku 2008/2009 otevření své pobočky v tomto městě. Bude zde nabízet bakalářské studijní programy Stavitelství a Stavební inženýrství v prezenční formě studia. Další jednání o zřízení detašovaného pracoviště vede fakulta s městem Havlíčkův Brod, s termínem zahájení od akademického roku 2009/2010.

Změny na fakultě a v pedagogice

Množství a předmětové zaměření ústavů na naší fakultě je konsolidované a odpovídá zvyklostem na zahraničních univerzitách. Proto se žádné zásadní změny z hlediska studentům nabízených předmětů nepřipravují. Snad jednou změnou, která by stála za zmínku, je zavádění humanitních předmětů na celém VUT a rozšíření fakultní nabídky předmětů z oblasti ?soft skills? jak v rámci celoživotního vzdělávání, tak i v rámci předmětů volitelných.
Fakulta stavební také poprvé v letošním akademickém roce připravuje změny týkající se přijímacích zkoušek do bakalářského studia ve studijních programech Stavitelství, Stavební inženýrství a Geodézie a kartografie. Přijímací zkouška bude mít formu společného elektronického testu z matematiky a fyziky a bude celkově trvat 60 minut. Zadání ke zkoušce bude tajné až do okamžiku zpřístupnění konkrétního testu uchazeči. Při vypracování a hodnocení testu bude významně posíleno dodržení zásady anonymity.
Dále počítáme s tím, že bude pro kvalitní uchazeče ze středních škol zajištěna rozsáhlejší možnost přijetí bez přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů Stavitelství, Stavební inženýrství a Geodézie a kartografie. Přijímací zkoušku nebudou muset například konat:

  • uchazeči, kteří za celé středoškolské studium studovali s průměrným prospěchem do 2,2 (bez známek z chování) a získali za tuto (do podání přihlášky) nejméně tři známky z matematiky a tři známky z fyziky (v obou případech včetně známek z pololetí);
  • uchazeči, kteří dosáhli hodnoty percentilu 70 a vyššího v Národních srovnávacích zkouškách, testu obecných studijních předpokladů společnosti Scio.

Obecné problémy, které se bezprostředně dotýkají fakulty
Přechod od dlouhého inženýrského studia ke studiu strukturovanému (bakalář, magistr = inženýr) v rámci střední Evropy a našich zvyklostí nebyl, podle mého názoru, moc šťastný. Nezbývá, než najít ve firmách odpovídající místa nejen pro inženýry, ale i pro bakaláře, kteří nebudou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Zde bude nutno najít účinnou pomoc a spolupráci i ve firmách a organizacích, které absolventy zaměstnávají. Jde zejména o definování profilu absolventa bakalářského programu tak, aby se mohl účelně a efektivně zapojit do pracovní činnosti.
S tímto problémem také souvisí financování studentů v navazujících magisterských programech. V Německu i Rakousku se vedou diskuze, které jsou iniciovány centrálními orgány a zemskými ministerstvy, o procentech studentů, kteří by měli v navazujícím magisterském studiu pokračovat. Hovoří se o 40-60 % absolventů bakalářského studia. Z toho vyplývá, že by se měla opravdu vážně začít řešit otázka pracovní náplně a odpovědnosti bakalářů v praxi. Na druhé straně právě ?kamenné? stavební fakulty, které mají dostatečné zázemí nejen materiální, ale i intelektuální, by neměly mít omezován počet studentů v magisterském studiu; vždyť právě tyto výzkumné kapacity a schopnost řešení konkrétních úkolů pro praxi umožní zapojit studenty magisterského a doktorského studia do výzkumu.
Malou tragédií pro technické vysoké školy, a zejména pro stavební fakulty, se může stát hodnocení efektivity vědy a výzkumu v ČR. Tyto trendy jsou zcela oprávněné, vždyť stát, který do této činnosti vkládá nemalé finance, by je měl cíleně dávat těm nejlepším. Ale snaha, aby se významně zvýšil význam hodnocení publikací v impaktovaných časopisech, může být pro některé stavební obory ve srovnání s obory humanitními téměř likvidační.

Výuka na zakázku

FAST VUT úzce spolupracuje nejen s firmami, které naše absolventy zaměstnávají. Tyto firmy, podle zaměření své hlavní činnosti v oboru, postrádají u absolventů některé specifické schopnosti, znalosti a dovednosti. Na základě průzkumu požadavků firem z praxe v realizační oblasti jsme jako první v ČR zavedli před čtyřmi roky tzv. ?výuku na zakázku?, ve které se studenti mohou nad rámec akreditovaného studijního programu zdokonalovat v oblasti jazykové, ekonomické i v ?soft skills?, jako je například vedení týmu, prezentační schopnosti nebo psychologie práce. Výhodou této výuky je, že se daří vyvolat soutěživost mezi studenty, odpadá anonymita, studenti se během předepsaných prázdninových stáží seznamují i s provozem v konkrétní firmě, což jim umožní lépe zapadnout do pracovního týmu, a v případě těch úspěšných, i rychlejší kariérní postup. Vzniká tak kvalitní zpětná vazba mezi firmou a fakultou, která v mnoha případech vyústila v další odbornou spolupráci. Tato výuka na zakázku poběží ještě jeden rok, potom bude nahrazena speciálním studijním programem ?Realizace staveb?, na jehož přípravě se podílejí také nejvýznamnější firmy českého stavebnictví (Metrostav a.s., Skanska CZ a.s., OHL ŽS, a.s. a SSŽ, a. s.).
Pokud vznikne mezi oběma partnery - fakultou a konkrétní firmou - důvěra, je přirozené, že se firmy obrací na fakultu i s žádostí o spolupráci při řešení jejich konkrétních problémů. Přitom se nejedná jen o zadávání zakázek fakultě v rámci ?doplňkové činnosti?, daří se nám i do našich vědecko-výzkumných projektů zapojovat firmy, které mají na vyřešení projektu zájem, neboť jim umožní získat lepší technologie, nové materiály, a tím zvýšit i jejich postavení v rámci soutěže o zakázku. V poslední době se na nás firmy obracejí i se žádostmi o spolupráci na celoživotním vzdělávání jejich pracovníků, pořádáme ?na zakázku? jak jednorázové, krátkodobé, tak i dlouhodobější (vícesemestrální) kurzy. Příkladem mohou být kurzy související s problematikou zavádění nových technologií, norem (Eurokódů) a z oblasti vodního hospodářství. I příjmy z těchto činností jsou pro fakultu významné; oproti roku 2002 jsme v roce 2006 zvýšili finanční objem spolupráce s praxí o více než 50 %, v rámci celoživotního vzdělávání se objem zvýšil 2,8krát a v rámci vědeckovýzkumné činnosti 2,85krát.