Zpět na materiály, výrobky, technologie

Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

3. ledna 2008
doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.

Areál Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava (VŠB?TU Ostrava), která zahrnuje široké spektrum technických oborů pro potřeby nejen regionu severní Moravy a Slezska, se rozkládá v ostravském městském obvodu Poruba a představuje jeden z nejhezčích a nejkomplexnějších vysokoškolských areálů v České republice.


Fakulta stavební je jednou ze sedmi fakult VŠB?TU Ostrava

V areálu VŠB?TU Ostrava je soustředěn rektorát a vedení univerzity, katedry, laboratoře, přednáškové auly a učební místnosti čtyř fakult. Hlavní kampus univerzity však netvoří jen laboratoře a učebny ? v dosahu krátké pěší dostupnosti v něm jsou umístěny také koleje pro 3800 studentů, menza, venkovní i krytá sportoviště pro studenty i zaměstnance a Nová aula VŠB?TU Ostrava, která slouží pro slavnostní a kulturní akce nejen univerzity, ale i města Ostravy.

Rozvoj VŠB?TU Ostrava po roce 1989
Rozvoj VŠB?TU Ostrava je po roce 1989 charakterizován nárůstem počtu studentů, ale také ustavením tří nových fakult a akreditací nových studijních programů a oborů ve všech formách studia. Postupně vznikly Fakulta elektrotechniky a informatiky (odloučením od Fakulty strojní), Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství (odloučením od Hornicko-geologické fakulty). Tyto fakulty dnes tvoří spolu s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství a s Ekonomickou fakultou páteř VŠB?TU Ostrava.
Areál VŠB?TU Ostrava, který je postupně budován od 60. let minulého století, nestačil svou kapacitou rozvoji univerzity a vzniku nových fakult. Z toho důvodu jsou některé fakulty lokalizovány mimo hlavní areál VŠB?TU Ostrava. K nim patří i fakulta stavební, jejíž pracoviště se nachází rovněž v Porubě na ulici Ludvíka Podéště, cca 1800 m od vysokoškolského městečka VŠB?TU Ostrava. Prostory fakulty tvoří komplex několika vzájemně propojených budov. Dominantou fakulty bude Pavilon velkých poslucháren, ve kterém budou umístěny dosud chybějící posluchárny pro 200 posluchačů, ateliéry pro výuku architektonických předmětů studijního oboru Architektura a stavitelství a prostory pro katedry a odborná pracoviště fakulty.

Fakulta stavební VŠB?TU Ostrava

Fakulta stavební (FAST) VŠB?TU Ostrava se ve společnosti dalších stavebních fakult ČR etablovala jako vysokoškolské pracoviště, které ve všech formách studia vychová stavební odborníky v akreditovaných studijníchh programech a oborech, se zdůrazněním problematiky specifické pro severomoravský region a obecně pro průmyslové regiony ČR.
Ve studijní oblasti je na FAST ve všech stupních a formách studia uplatňován kreditní systém, který je odvozen od Evropského kreditního přenosového systému (ECTS); pro studium je ve strukturovaném systému přijat model, jehož koncepce umožňuje studentům přizpůsobit studium svým osobním představám a schopnostem:

  • bakalářský stupeň ? standardní doba studia je 4 roky (8 semestrů);
  • navazující magisterský stupeň ? standardní doba studia pro studijní program Stavební inženýrství je 1,5 roku (3 semestry);
  • doktorský stupeň ? standardní doba studia je 3 roky pro studenty v prezenční formě studia a 5 let pro studenty v kombinované formě studia.

Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství

Bakalářský studijní program se studujíciím oborem stejného názvu je zaměřen tak, aby splňoval požadavky EU na výkon profese architekta. Program je orientován na zvládnutí teoretických a odborných disciplín, umožňujících tvůrčí architektonické a inženýrské přístupy k projektování všech druhů pozemních staveb, jakými jsou budovy obytné, administrativní a výrobní, stavby zemědělské, sportovní a kulturní, výrobní haly, skladiště, obchodní domy apod. Z hlediska věcného student absolvuje předměty studijního plánu, které zajistí jeho odbornou způsobilost pro výkon profese architekta v oblasti navrhování a realizace pozemních staveb. Jedná se zejména o schopnost vytvářet architektonické projekty, splňující estetické i technické požadavky staveb, odpovídající znalost historie a teorie architektury, znalost výtvarného umění, příslušné znalosti týkající se urbanizmu a územního plánování, schopnost porozumět vztahu mezi lidmi, architektonickými díly a jejich prostředím, odpovídající znalost fyzikálních problémů, technologií a funkce staveb a nezbytné dovednosti pro projektování tak, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby.

Bakalářské a magisterské studijní obory programu Stavební inženýrství

Studijní obor Městské stavitelství a inženýrství: studijní obor je zaměřen na problematiku městských staveb pro bydlení a občanskou vybavenost, včetně staveb pro administrativu, zdravotnictví, kulturu a sport. Studijní obor současně poskytne svým absolventům ucelený soubor znalostí teorie stavby města a venkovských sídel, urbanizmu a územního plánování. Program je doplněn o poznatky v oblasti technické infrastruktury města, dopravního a průmyslového stavitelství. Současně zahrnuje ekonomické a právní disciplíny a nezbytné humanitní zázemí (například investiční proces, urbanistickou sociologii a organizaci a funkce státní správy a samosprávy). Studium je založeno na multidisciplinárním přístupu tak, jak to složitost organizmu města vyžaduje.
Studijní obor Stavební hmoty a diagnostika staveb: základ studia v tomto oboru je tvořen teoretickými vědami (matematika, fyzika, chemie, deskriptivní geometrie) a základními stavebními disciplínami. Technologické disciplíny zahrnují předměty z oblasti vývoje, výroby a zkoušení stavebních hmot (malta, beton, keramika, izolační materiály), přičemž výuka je vedena i v praktické oblasti, s využitím rozsáhlého vybavení fakulty. Vyhodnocení výsledků zkoušení je prováděno moderními statistickými metodami. Obor je zaměřen na navrhování a technologii výroby klasických i nových stavebních materiálů a kontrolu jejich jakosti. Dále na diagnostiku stavebních prvků a konstrukcí, zejména na posuzování kvality použitých stavebních materiálů, které mohou být v průběhu času poškozeny, ale také posuzování dalších užitných vlastností staveb, jako jsou tepelně technické vlastnosti, akustika vnitřních a vnějších prostor, posuzování světelně technických otázek apod.
Studijní obor Geotechnika: obor navazuje na poznatky získané při studiu geotechnických disciplín a studiu předmětů širšího stavebního základu a poskytuje vzdělání v rozšiřujícím se komplexu oblasti geotechniky, se značnou variabilitou možností výběru disciplín a profesního uplatnění. Studenti tohoto oboru mohou získat znalosti z oblastí: podzemního stavitelství, hornické geotechniky, geotechniky v dopravním a vodním stavitelství, rozpojování hornin a speciálních činností využívajících energii výbuchu, geotechnického průzkumu a geomateriálového inženýrství, zakládání staveb, geotechnické hydrologie, environmentální geotechniky.
Studijní obor Dopravní stavby: studijní obor je založen na všeobecném inženýrském a stavebně technickém základu. Výrazná specifika nekolejové a kolejové dopravy paralelně člení zaměření studia na dva základní směry ? silniční a železniční stavitelství.
Studijní obor Konstrukce staveb: studijní obor je připraven jako navazující magisterský program. Je zaměřen na projektování a realizaci náročných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Prohloubena je výuka teoretických disciplín i metod navrhování a provádění železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí.
Studijní obor Prostředí staveb: absolvent bude mít po ukončení studia znalosti o požadavcích na vnitřní prostředí staveb, a to z hlediska vytvoření tepelné pohody, úniků tepla, klimatu prostředí, požadavků na osvětlení a hlučnosti uvnitř budov. Získá znalosti o způsobech a možnostech rozvodů pitné a teplé vody, konstrukcí kanalizačních systémů, rozvodů topných plynů v budovách, jejich přípojek a o vlastnostech jednotlivých plynů. Zvládne základy vytápěcí techniky, druhy vytápěcích systémů, jejich dimenzování, možnosti regulací a zpracování kompletní projektové dokumentace.
Studijní obor Příprava a realizace staveb: obor je modulově koncipován tak, aby si student bakalářského studijního programu Stavební inženýrství mohl vytvořit studijní plán bakalářského studia s ohledem na svůj další odborný profil. V prvních dvou letech studia student získá potřebné znalosti teoretického základu a z předmětů společenskovědních, ekonomických a všeobecného stavebního základu. Od třetího ročníku je studium v rámci oboru zaměřeno na zvládnutí odborných disciplín, umožňujících tvůrčí přístupy při přípravě a realizaci staveb. Součástí výuky je využívání výpočetní techniky a softwarové podpory.
Studijní obor Dopravní inženýrství: studijní obor se zabývá studiem, průzkumem, rozborem a prognózou jevů a zákonitostí v dopravě. Vytváří podklady pro silniční plánování, projektování a dopravní řešení.
Studijní obor je zajišťován ve spoliupráci s brněnským Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a Strojní fakultou naší univerzity.
Absolvent se uplatní při návrhu opatření k zajištění plynulého, ekonomického a ekologického přesunu osob a zboží je prvořadé hledisko bezpečnosti v dopravě.

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost fakulty je rozvíjena v širokém spektru oblastí, které převážně vycházejí z odborného zaměření kateder. Fakulta je úspěšná jak v získávání prostředků národních poskytovatelů (projekty Grantové agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR), tak v zapojování do projektů mezinárodních (Leonardo da Vinci, CEEPUS, KONTAKT, Maria Curie Action).

Katedry a ostatní odborná a administrativní pracoviště fakulty

Ve skladbě kateder FAST se projevuje jistá odlišnost od ostatních stavebních fakult ČR. Výuku některých předmětů, zejména technických, zajišťují katedry a instituty jiných fakult a celoškolská pracoviště VŠB?TU Ostrava, což je dáno historickým vývojem celé univerzity. Celoškolskými katedrami jsou: katedra matematiky a deskriptivní geometrie, katedra jazyků, katedra společenských věd, katedra tělesné výchovy a sportu.

Laboratoř stavebních hmot

Laboratoř stavebních hmot byla založena v roce 1992 na Institutu stavitelství a geotechniky, její zaměření bylo směrováno na výuku studentů stavebního oboru. Se vznikem stavební fakulty v roce 1997 se stala laboratoř samostatnou složkou v rámci fakulty, která slouží všem katedrám FAST. Svým zaměřením je orientovaná na výuku studentů oboru Stavební hmoty a diagnostika staveb, pro výuku předmětů zaměřených na zkušebnictví a pro potřeby jiných kateder a fakult VŠB?TU Ostrava. Současně laboratoř využívají diplomanti oboru stavebních hmot a studenti v rámci studentských aktivit SVOČ všech oborů.
V oblasti výzkumu a vývoje stavebních materiálů laboratoř zabezpečuje úkoly vyplývající z programů GA ČR, interních grantů a institucionálního výzkumu a dalších výzkumných projektů.
Moderní přístrojové vybavení umožňuje provádění destruktivních i nedestruktivních zkoušek různých stavebních materiálů. Zkušební metody slouží pro hodnocení stavebních objektů v celé řadě fyzikálně mechanických vlastností stavebních materiálů ? pevnost v tlaku, pevnost v tahu a smyku, stanovení modulů pružnosti, nasákavosti materiálů, odolnosti proti chemickým a rozmrazovacím látkám. Laboratoř dále vyvíjí činnost pro cizí subjekty formou doplňkové činnosti. V této oblasti jsou její pracovníci zaměřeni na posuzování zpevněných základkových směsí, na jejich vývoj a zkoušení. Používané základkové směsi pro likvidaci dolů byly vyvinuty v laboratoři stavebních hmot FAST VŠB?TU Ostrava.
Z dalších činností provádí laboratoř destruktivní a nedestruktivní zkoušky betonů a ostatních stavebních materiálů. Vybavenost laboratoře umožňuje provádění zkoušek stavebních materiálů a diagnostikování stavebních objektů. Laboratoř je prověřena ČBÚ v Praze pro provádění průkazních a kontrolních zkoušek základkových materiálů ukládaných do dolů.

Laboratoř výpočetní techniky

Útvar vznikl jako technická podpora výuky odborných předmětů a zároveň garantuje předměty Počítačové praktikum, Systémy podpory projektování a Počítačová podpora projektování I a II. V těchto předmětech studenti získávají základní dovednosti při práci s výpočetní technikou, protože v současnosti je počítačová gramotnost a znalost počítačové grafiky pro stavebního inženýra naprostou nezbytností. Tři počítačové učebny poskytují možnost výuky grafických editorů ve 2D i 3D a vykreslování stavebních výkresů plotrem nebo laserovou tiskárnou. Moderní počítačové vybavení umožňuje také vizualizovat objekty a zasazovat je do fotografií reálného prostředí. Softwarové aplikace pomáhají studentům se složitými statickými výpočty, s orientací v geografických informačních systémech, s řešením dopravních situací atd. a znalost těchto softwarů usnadní práci v reálném životě.

Znalecký ústav fast

FAST VŠB?TU Ostrava byla v roce 2002 zapsána do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru projektování a stavebnictví. Jako znalecký ústav je fakulta stavební oprávněna k činnosti v těchto oborech: stavebnictví, průmyslové a městské stavebnictví, stavební inženýrství, geotechnické a dopravní stavitelství, výstavba dolů a geotechnika, stavební hmoty a diagnostika staveb.
V rámci Znaleckého ústavu působí přední specialisté odborných kateder fakulty, kteří uplatňují své dlouholeté zkušenosti při zpracovávání znaleckých posudků. Posudky jsou zpracovávány pro potřeby příslušných státních orgánů i pro potřeby soukromých subjektů a zaměřují se jak na zjištění příčin poruch stavebních konstrukcí, tak na vlivy a důsledky důlní činnosti a jejích pozůstatků na stavby.

CIDEAS ? Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí

Společné výzkumné centrum stavebních fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně a VŠB?TU Ostrava bylo založeno v roce 2005 s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, s cílem vytvořit efektivní výzkumnou základnu pro základní a aplikovaný výzkum nových progresivních konstrukcí z hlediska širokého spektra požadavků a kritérií udržitelného rozvoje. Výchozí koncepční myšlenkou je umožnit spolupráci mladých výzkumných týmů vedených špičkovými výzkumnými pracovníky na třech největších stavebních fakultách v České republice, ve spojení s výzkumnými odborníky ve velkých stavebních společnostech. Tím je umožněn rychlejší přenos teoretických řešení do konkrétních aplikovaných výstupů, využitelných ve stavební praxi v širokém měřítku.
Hlavní tematické oblasti výzkumu centra CIDEAS jsou: Integrovaný návrh konstrukcí a systémů pro výstavbu, uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí, integrovaný návrh při mimořádných situacích.

replica omega