Zpět na materiály, výrobky, technologie

Fakulta stavební ČVUT v Praze

8. ledna 2008
Ing. Marie Kovandová

Fakulta stavební ČVUT v Praze je jednou z nejstarších technických vysokých škol v Evropě. Oslavy 300 let ČVUT v tomto roce připomínají jak třísetletou existenci vysoké školy založené z iniciativy Josefa Christianna Willenberga jako první veřejné inženýrské školy střední Evropy (pod názvem Stavovská ingenieurská škola v Praze), tak i Fakulty stavební, protože převážná část výuky byla věnována stavitelství a geodézii a sám profesor Willenberg učil své studenty opevňovacímu a vodnímu stavitelství.


I v současné době představuje fakulta významné výukové a vědeckovýzkumné středisko nejenom regionálního, ale i evropského významu. Důkazem jsou mezinárodní projekty a studijní programy, které spojují českou a mezinárodní odbornou společnost a akademickou obci v oblasti stavebnictví.

Slovo děkana
Fakulta vychovává odborníky v duchu potřeb dnešní doby, se solidním teoretickým základem, který jim v profesním životě umožní vysokou flexibilitu. Praha v oblasti stavebnictví nabízí velké příležitosti zaměstnání studentům již během studia. Některé velké stavební firmy (jako Metrostav a.s., nebo Skanska CZ a.s.) zavedly systém péče o tyto studenty, a studium tak získává novou dimenzi. Studenti mají také řadu příležitostí strávit část svého studia v zahraničí.
Fakulta dbá soustavně o svůj rozvoj. Reakreditace studijního programu Architektura a stavitelství je velmi významná okolnost, neboť tento program přináší fakultě v průměru nejnadanější studenty. Absolventi programu budou získávat titul Ing. arch. Věřím, že díky tomu dále vzroste počet kvalitních studentů. Finanční zdroje z výzkumu jsou dnes již na stejné úrovni jako zdroje za výuku. Podstatnou součástí výzkumu jsou studenti doktorských programů.
V posledních letech výrazně vzrostl počet absolventů doktorského studia. Získali jsme nový, již šestý výzkumný záměr. Skvěle funguje centrum CIDEAS, které fakulta spoluzaložila společně se sesterskými fakultami v Brně a Ostravě a se společnostmi Skanska CZ a.s., Metrostav a.s. a SSŽ, a.s. Fakulta stavební ČVUT centrum CIDEAS vede. Ve spolupráci se společností Metrostav a.s., byla dokončena první etapa výstavby, která přinese novou kvalitu ve vzdělávání i příležitost pro špičkový výzkum. Máme nové mladé docenty i profesory, což je záruka dalšího dynamického růstu fakulty. Chceme také zvýšit počet společných výzkumných projektů s průmyslem. Formou doplňkové činnosti pomáháme průmyslu i veřejné správě řešit aktuální problémy.

Výuka na fakultě stavební

Oblasti studia na Fakultě stavební ČVUT umožňují perspektivní vzdělání se širokým uplatněním. Studenti si vybírají celkem ze 17 studijních oborů (bakalářských a magisterských) a v rámci každého z nich se mohou dále profilovat v oblasti, která je nejvíce zaujala. Konkrétní výčet profesních zaměření a uplatnění je obsáhlý; jako souhrnný příklad lze uvést uplatnění v profesi projektanta a architekta, projektového manažera, stavbyvedoucího, statika, geodeta, geoinformatika, specialisty pro informační systémy, a to jako osoby na vedoucích pozicích v pracovních týmech, až po manažerské posty. Uplatnění absolventů ve stavební praxi rozšiřují obory s mezioborovým zaměřením na ekonomii, managament, informatiku či životní prostředí. Nabídka studijních oborů je rozšiřována s ohledem na aktuální situaci a potřeby na trhu práce. Příkladem je otevření nového bakalářského studijního programu v akademickém roce 2008/2009 Bezpečnostní a rizikové inženýrství, který nabízí dva bakalářské studijní obory - Rizika ve výstavbě a Požární bezpečnost staveb.
Kvalita vzdělávání je podpořena aktivní spoluprací akademických pracovníků s praxí a propojením pedagogické činnosti s výzkumem. Odborné praxe studentů jsou součástí studijních plánů. Studenti absolvují povinnou praxi v minimální délce tří týdnů, kterou si zajišťují sami. Vedle toho fakulta spolupracuje s podniky, které nabízejí systém péče o studenty, kteří tak dostávají příležitost získat kvalitní dlouhodobější praxi již v průběhu studia. Jednou z priorit rozvoje fakulty je spolupráce s více než stem zahraničních univerzit a s vybranými prestižními pracovišti z celého světa. Tato spolupráce je realizována převážně formou zahraničních studijních pobytů studentů a akademických pracovníků. Fakulta je zapojena do konsorcia čtyř evropských vysokých škol (ČR, Itálie, Španělsko, Portugalsko), které zajišťují výuku magisterského studijního programu Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions v rámci projetu Erasmus Mundus. Pozornost fakulty se zaměřuje na podporu tvorby nadstavbových studijních programů, vedoucích k získání dvou, případně více diplomů z domácí a zahraniční univerzity (double degree, multiple degree), například na University of Cranfield (UK) nebo ENPC Paris (Francie). Více na www.fsv.cvut.cz.

Strukturované studium

Studium na ČVUT probíhá od akademického roku 2003/2004 tzv. strukturovanou formou, kdy teprve úspěšné ukončení předchozího stupně umožňuje pokračování ve studiu stupně následujícího. Významným impulzem ke změnám byla tzv. Boloňská deklarace, kterou v roce 1999 podepsala většina ministrů školství evropských zemí. Deklaruje potřebu vytvoření ?evropského vzdělávacího prostoru?, charakterizovaného snadnou mobilitou studentů i pedagogů, průhledným systémem kvalifikačních stupňů a jasně strukturovaným vysokoškolským studiem.
Délka trvání studia v jednotlivých stupních vysokoškolského vzdělávání na Fakultě stavební ČVUT:

Program Délka trvání Titul
bakalářský 4 roky ukončen získáním titulu Bc.
magisterský 1,5-2 roky ukončen získáním titulu Ing., Ing. arch.
doktorský 4 roky ukončen získáním titulu Ph.D.

Bakalářské studijní programy a obory

 • Architektura a stavitelství: Architektura a stavitelství.
 • Stavební inženýrství: Konstrukce pozemních staveb; Konstrukce a dopravní stavby; Vodní hospodářství a vodní stavby; Inženýrství životního prostředí; Management a ekonomika ve stavebnictví; Informační systémy ve stavebnictví; Materiálové inženýrství.
 • Bezpečnostní a rizikové inženýrství: Rizika ve výstavbě; Požární bezpečnost staveb.
 • Geodézie a kartografie: Geodézie a kartografie; Geoinformatika.
 • Civil Engineering: Building Structures.

Magisterské studijní programy a obory

 • Architektura a stavitelství (2 roky): Architektura a stavitelství.
 • Stavební inženýrství (1,5 roku): Konstrukce pozemních staveb; Konstrukce a dopravní stavby; Vodní hospodářství a vodní stavby; Inženýrství životního prostředí; Management a ekonomika ve stavebnictví; Projektový management a inženýring; Informační systémy ve stavebnictví; Materiálové inženýrství.
 • Geodézie a kartografie (1,5 roku): Geodézie a kartografie; Geoinformatika.
 • Budovy a prostředí (1,5 roku): Budovy a prostředí.
 • Civil Engineering (1,5 roku): Building Structures; Computational Engineering in Advanced Design.
 • Buildings and Environment (1,5 roku): Buildings and Environment.
 • Studijní program Bezpečnostní a rizikové inženýrství je připraven k akreditaci s obory: Integrální bezpečnost staveb; Ovládání rizika.

Doktorské studijní programy a obory

 • Stavební inženýrství: Ekonomika a řízení ve stavebnictví; Fyzikální a materiálové inženýrství; Inženýrství životního prostředí; Konstrukce a dopravní stavby; Matematika ve stavebním inženýrství; Pozemní stavby; Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě; Vodní hospodářství a vodní stavby.
 • Geodézie a kartografie: Geodézie a kartografie.

Novinky

• Podzemní výukové středisko Josef
Pohled do páteřní štoly nového pracoviště podzemního a výukového střediska Josef ¤ Pohled do páteřní štoly nového pracoviště podzemního a výukového střediska Josef Fakulty stavební ČVUT.
V červnu 2007 bylo slavnostně otevřeno Podzemní výukové středisko Josef. Jedná se o nové pracoviště fakulty, které bylo vybudováno v prostorách Štoly Josef, původního průzkumného důlního díla k ověřování ložisek zlata, jež se nachází v blízkosti Slapské přehrady u obce Smilovice. Pracoviště přispívá svou unikátností k inovaci výuky v oblastech aplikované geotechniky, speciální geodézie a důlního měřictví, geologie a inženýrské geologie, materiálového inženýrství, ekologie podzemních staveb a bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a technologií. Současnými partnery pracoviště jsou vysoké školy, výzkumné organizace a technické univerzity u nás i v zahraničí.
Vedle výuky má pracoviště velký potenciál v oblasti výzkumu, kdy nabízí rozsáhlé podzemí v pestrém geologickém prostředí, což umožní kvalitní výzkum například interakcí geologického prostředí a konstrukčních materiálů, vývoj technologií výstavby podzemních staveb, testy dlouhodobé stability materiálů a konstrukcí v reálném prostředí i měřítku. Potenciálními partnery pracoviště jsou stavební a průmyslové společnosti z oboru podzemních staveb a konstrukčních materiálů, výzkumné instituce z ČR i zahraničí. Podzemí je otevřeno veřejnosti každou druhou sobotu v měsíci (více na www.uef-josef.eu).

• Nové architektonické ateliéry
Fakulta stavební zahájila před několika lety výuku v novém, pro budoucnost fakulty významném studijním programu - Architektura a stavitelství. V září 2007 absolvovali první bakaláři (čtyřleté studium) a v říjnu vstoupili do navazujícího dvouletého magisterského studia, které zakončí udělením titulu Ing. arch. Na akademický rok 2008/2009 je plánována výuka do nových architektonických ateliérů, které vzniknou zastřešením dvora v západní části budovy D fakulty. Kontaktní výuka v ateliérech architektonické tvorby je významnou součástí výchovy absolventů. Její kvalita, ale i poměr hodin ve vztahu k ostatním předmětům jsou jedny z rozhodujících hledisek při uznávání vzdělání architektů akreditační komisí jak v ČR, tak i v EU. Výuka v ateliérech je specifická různými činnostmi, které při výuce probíhají - od běžných konzultací, přes konzultace nad vznikajícími modely, až po konzultace digitálně rozpracovaných prací pomocí dataprojektoru.

Návrh nových výukových prostor na Fakultě stavební ČVUT
¤ Návrh nových výukových prostor na Fakultě stavební ČVUT

Šest učeben - ateliérů
Vznikne šest učeben - ateliérů (každá pro cca 20 studentů) s možností postupného propojení ateliérů do větších celků (podle počtu studentů ve skupině), nebo odstraněním mobilních příček vytvoření velkého prostoru pro výstavu studentských projektů, letní workshopy v rámci mezinárodní výměny studentů nebo jiné akce, probíhající mimo výuku jak na fakultě, tak i na ČVUT. Pro tyto účely navazuje na prostor haly sklad pro ukládání výstavních panelů a mobiliáře.

Modelárna
Rekonstrukcí přilehlých prostorů vznikne modelárna jako prostor pro stavbu architektonických modelů s příslušným vybavením a s navazujícím prostorem pro pedagogy modelárnu obsluhující.

Respirium - studovna
Respirium - studovna bude vytvořeno jako polootevřený prostor spojený s halou ateliérů, určený pro samostudium (časopisy, internet).

• Bakalářský studijní program
Bezpečnostní a rizikové inženýrství Tento program vzniká jako reakce na rostoucí požadavky ze strany stavební praxe, která si žádá specialisty na řízení jakosti a spolehlivosti ve výstavbě, specialisty pro omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti na životní prostředí, a to zejména u malých a středních podniků a na nižších úrovních ve státní správě, a specialisty pro navrhování a realizaci požární ochrany budov. Programu bude zahájen v akademickém roce 2008/2009.

• Studijní obor Geoinformatika v rámci programu
Geodézie a kartografie Obor Geoinformatika je zaměřen na moderní informační technologie pro hromadný sběr a zpracování geografických dat. Obor byl otevřen v loňském akademickém roce. Absolventi se uplatní v oblastech aplikované informatiky, kde je potřeba odborníků v oboru realizace a správy geografických informačních systémů.