Zpět na materiály, výrobky, technologie

Evropský a český environmentální právní rámec pro silikátové stavební materiály

15. prosince 2009
Ing. Jan Gemrich

Současná výroba základních stavebních hmot a materiálů, jakými jsou cement, vápno, sádra, maltové směsi, popř. cihly, pórobeton aj. vyžaduje nejen dodržování národních a evropských výrobkových norem, ale v rámci udržitelného rozvoje i naplňování podnikových ekologických programů a následné environmentální a zdravotní bezpečnosti uživatelů.


Tento proces není rozhodně nejlacinější a jeho dodržování přijde výrobce na nemalé investice i provozní prostředky.

 • Již při zahajování výroby, pomineme-li veškeré nezbytné postupy podle stavebního zákona, je zapotřebí naplnit požadavky kladené na ochranu přírody, zejména zák. č. 114/1992 Sb., ve znění zák. č. 460/2004 Sb., o ochraně krajiny a přírody, zavedeným a doplňovaným systémem NATURA 2000, dále zák. č. 100/2001 Sb., ve znění zák. č. 93/2004 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (proces EIA) a někdy i zák. č. 254/2001 Sb., tzv. vodního zákona a souvisejícího nař. vl. č. 61/2003 Sb., o vypouštění odpadních vod.
 • Vlastní těžba surovin, ať je to již pískovec, vápenec, křemen, či jíly nebo různé druhotné suroviny nově k veškeré horní a geologické legislativě zatíží i zák. č. 157/2009 Sb., podle Směrnice EP a Rady 2006/21/ES o nakládání s těžebním odpadem, doprovázený dvěma právě schvalovanými prováděcími vyhláškami ČBÚ o neaktivních nerostech a o hodnocení úložných prostor.
 • Jakákoliv průmyslová výroba má své odpady, byť minimalizované na nejnižší možnou míru. Nezbytné je tedy sledovat připravovanou novelu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění zák. č. 383/2008 Sb., o odpadech. Tento zákon bude novelizován podle v EK již projednané nové Směrnice WFD (Waste Frame Directive), a to nejpozději do prosince 2010. V té souvislosti je třeba upozornit na úpravy ve vyhl. č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 341/2008 Sb., o ukládání odpadů na skládky a využívání na povrchu terénu, a to ve změně hodnocení absolutních obsahů a vychovatelnosti. Nově lze podle WFD očekávat pozitivně snižování recyklovatelného odpadu ukládaného na skládky, negativně však i budování spaloven komunálního odpadu.
 • Řada výrob stavebních hmot má v sobě začleněny i vysokoteplotní procesy spojené se spalováním základních i odpadních paliv. Svou nezbytnou roli tedy hraje i ochrana ovzduší v dodržování zák. č. 86/2002 Sb., ve znění zák. č. 483/2008 Sb., o ochraně ovzduší. Souběžně je v Evropě otevřena novelizace podle aktualizované WID/IED (Waste Incineration Directive/Industrial Emission Directive). Novelu zákona lze v ČR očekávat v polovině roku 2010, připravující sice např. zjednodušení systému zpoplatněných škodlivin, ale výrazné zdražení poplatků v rozmezí 15 let až desetinásobně. Sám zákon má řadu prováděcích vyhlášek a nařízení, nejdůležitější pro obor je nař. vl. č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování a o ostatních stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší.
 • Velké surovinové a tepelné procesy jako je výroba vápna nebo výpal cementového slínku podléhají povinnosti získání tzv. integrovaného povolení, nadstavbového dokumentu zahrnujícího, někdy rozporuplně, administrativně složková povolení k výrobě samotné. V rámci integrované prevence a omezení znečištění (IPPC) zahrnující zák. č. 76/2002 Sb., ve znění zák. č. 435/2006 Sb., musí být rovněž dodržovány i tzv. referenční dokumenty BREF k BAT (Best Available Techniques). Evropská Směrnice IPPC je v EU nyní novelizována na Směrnice IED - Industrial Emisson Directive. Nezbytné je rovněž i sledování novel nař. vl. č. 145/2008 Sb., určující seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru IRZ.
 • I v sebebezpečnějším výrobním provozu může nastat havárie. Tento stav se řídí zák. č. 353/1999 Sb., ve znění zák. č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií povinností zařadit objekt do kategorií podle seznamu nebezpečných látek a podle nebezpečných vlastností. Dále je nezbytné sledovat vyhl. č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, popř. i zák. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, kde zatím chybí prováděcí vyhlášky o zajištění, které snad bude možné nahradit EMASem.
 • V procesech, kde je zpracováván písek (krystalický oxid křemičitý) a další prašné látky je nezbytné dbát na pracovní bezpečnost. V Evropě unikátní Dobrovolná dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správného zacházení a použití krystalického oxidu křemičitého a výrobků, ve kterých je obsažen, stanoví Průvodce správnými postupy k ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují.
 • Řada výrobků podléhá i obalové legislativě. Tu řeší zák. č. 477/2001 Sb., ve znění zák. č. 257/2004 Sb., o obalech. Lze konstatovat, že obecně panuje spokojenost se systémem např. ve společnosti EKOKOM. Problémem jsou ale časté změny značení na obalu, např. forma stručného návodu, odkaz na ČSN/EN/PN popř. CE, datum trvanlivosti a expedice, nakládání s obalem a výrobkem na odpadem, či značení REACH a GHS.
 • Naprosto nezbytná je uživatelská bezpečnost výrobku. Nově podle Nařízení REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) - Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky probíhá nyní tzv. registrační fáze do 30. 11. 2010. Souběžně však existuje GHS (Global Harmonizing System) podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 ze 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, které doplňuje a mění označování výstražnými symboly od 01. 12. 2009.
 • Samostatným environmentálním i ekonomickým problémem jsou emise skleníkových plynů, které v ČR podléhají zák. č. 695/2004 Sb., ve znění zák. č. 315/2008 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a prováděcí vyhl. č. 695/2004 Sb., ve znění vyhl. č. 215/2008 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a o žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů. Nový systém, který by měl platit od roku 2012 definují Směrnice EP a Rady z dubna 2009:
  - 2009/29/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU;
  - 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů;
  - 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého.
 • Rozhodnutí EP a Rady z dubna 2009:
  - 406/2009/ES o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky EU v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020;
  - princip ?carbon leakage? - omezení dovozu uhlíku;
  - jednotný evropský benchmarking a alocation po roce 2012.

Autor: Ing. Jan Gemrich, výkonný tajemník Svazu výrobců cementu ČR