Zpět na předpisy

Evropské normy pro asfaltové směsi

Vstup České republiky do Evropské unie a přechod na nové evropské normy v oblasti silničního stavitelství s sebou přináší řadu změn v zaběhnuté technické praxi. Nově zaváděné evropské normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka vycházejí z jednotného provádění zkoušek, ale umožňují pružné nastavení požadavků zkušenostem každého jednotlivého státu a místním klimatickým podmínkám. Aby mohly být nové normy plně zavedeny k 1. 3. 2008, je nezbytné v roce 2007 dokončit několikaletý transformační proces.

Autor:Evropské normy (EN) pro stavbu vozovek jsou přejímány v Technické komisi č. 227 (TC227) Silniční materiály, která pracuje pod Evropským výborem pro normalizaci (CEN).
Celý projekt přejímání EN v ČR započal jako návazný projekt na transformaci norem pro silniční stavitelství, který byl ukončen v roce 1993 (tato transformace představovala sjednocení technologických norem pro stavbu vozovek do souboru norem řady ČSN 73 6121-31). Od roku 1997 se pak ČR stala řádným členem CEN s vyplývajícími právy a povinnostmi. Tím byla ukončena I. fáze projektu.
II. fázi projektu přejímání EN lze datovat od roku 1998, kdy bylo zahájeno pravidelné vydávání nových přeložených ČSN EN pro provádění zkoušek nejdříve z CEN/TC 226 Silniční zařízení od roku 2001 pak z CEN/TC 227 Silniční materiály.
III. fáze projektu pak byla zahájena vydáním souboru výrobkových norem v anglickém znění v květnu roku 2006. Od tohoto termínu běží po 21 měsíců přechodné období, kdy je prvních 9 měsíců určeno na přeložení norem z angličtiny se současným vypracováním tzv. národních příloh.
V navazujících 12 měsících je pak souběžně v platnosti jak stávající, tak i nová normová soustava, tak, aby byl přechod na používání nových norem plynulý. Plné zavedení evropských norem se současným zrušením konfliktních národních předpisů nastane od 1. 3. 2008.

Přehled zpracovávaných norem

Zkušební normy řady 12697
Zkušební normy řady 12697 jsou souborem norem, ve kterých jsou uvedeny veškeré zkušební postupy pro stanovení jednotlivých parametrů a charakteristik za horka zpracovávaných asfaltových směsí. Mezní hodnoty těchto parametrů jsou pak nastaveny ve výrobkových normách řady 13108.
Zkušební normy této řady lze rozdělit v porovnání k stávajícím normám ČSN do tří základních podskupin:

  • normy, u kterých se provádění zkoušek principiálně shoduje s postupy uvedenými v ČSN 73 6160 (ČSN 73 6160 "Zkoušení silničních živičných směsí" je hlavní v současnosti platná česká norma, obsahující většinu zkušebních postupů pro zkoušení za horka zpracovávaných asfaltových směsí), popř. v dalších normách a předpisech (např. Technické podmínky), odchylky jsou pouze např. v délce temperace zkušebních vzorků, způsobu vyhodnocování výsledků apod.;
  • normy, podle kterých se zjišťuje parametr vyhodnocovaný taktéž v soustavě ČSN, avšak principiálně odlišným způsobem (např. odolnost proti tvorbě trvalých deformací je možné zjišťovat kromě zkoušky vyjížděčem i zkouškou v triaxiální zkušební komoře);
  • nové normy, postihující parametry, které nebyly doposud v soustavě ČSN vyhodnocovány (např. náchylnost asfaltových směsí k segregaci, odolnost asfaltových směsí vůči účinku rozmrazovacích látek a pohonných hmot atd.).

Úplný seznam zkušebních norem řady 12697 naleznete zde.

Porovnávací zkoušky

Pro úspěšné zavedení a používání nových zkušebních norem řady 12697 bylo s ohledem na odlišnosti v těchto normách nezbytné provedení tzv. porovnávacích zkoušek.
Cílem porovnávacích zkoušek bylo zjistit rozdíly u vybraných parametrů na základě odlišného provádění zkoušek podle zkušebních postupů ČSN a EN.
Porovnávací zkoušky byly zahájeny v roce 2003 pro vybrané parametry normy EN 13108-1 Asfaltový beton a pokračovaly v následujících letech i pro další výrobkové normy této řady.

Výrobkové normy řady 13108

Výrobkové normy obsahují pro každý druh asfaltové směsi samostatnou normu, na rozdíl od stávající soustavy, kdy byly požadavky na asfaltové směsi soustředěny do dvou základních norem ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy a ČSN 73 6122 Litý asfalt. Dalším zásadním rozdílem je, že se tyto normy omezují pouze na požadavky na asfaltové směsi a nezabývají se jejich pokládkou a hutněním.

Celkem bylo vydáno 8 norem: EN 13108-1 Asfaltový beton, EN 13108-2 Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy, EN 13108-3 Měkký asfalt, EN 13108-4 Asfalt válcovaný za horka (Hot rolled asphalt), EN 13108-5 Asfaltový koberec mastixový, EN 13108-6 Litý asfalt, EN 13108-7 Asfaltový koberec drenážní, EN 13108-8 R-materiál.

Výrobkové normy mají odlišnou strukturu od stávajících platných norem ČSN 73 6121 a ČSN 73 6122. Požadavky na jednotlivé parametry jsou formulovány tabelárně ve formě kategorií, představujících odstupňované mezní hodnoty sledovaného parametru. Kategorie vznikly sjednocením mezních hodnot daného parametru, používaných v jednotlivých evropských státech. Vlastní výrobkové normy jsou tedy ?slepé? a nelze je použít bez zpracování tzv. národní přílohy. Národní příloha je nezbytnou součástí každé výrobkové normy, je individuální pro každou zemi a představuje souhrn výběru mezních hodnot vybraných parametrů, vyhovujících klimatickým podmínkám a dosavadním zkušenostem v dané zemi.

Normy pro kvalitu řady 13108

Pro kontrolu kvality jsou připravovány dvě normy, které patří do stejné řady 13108 jako normy výrobkové:

  • EN 13108-20 Zkoušky typu;
  • EN 13108-21 Kontrola výroby u výrobce.

Norma EN 13108-20 Zkoušky typu je zpracována jako součást systému posuzování shody u asfaltových směsí. Norma je navržena tak, aby se používala společně s výrobkovými normami řady 13108 části 1 až 7 a tyto normy se na ni odkazují. Funkce zkoušek typu spočívá v kontrole splnění každého z parametrů uvedeného v národní příloze výrobkové normy přesně podle postupů zkušebních norem řady 12697 při zahájení výroby dané směsi. Zpráva a výsledky typových zkoušek jsou součástí prohlášení o shodě, které je nezbytné pro používání označení CE.
Někdy jsou "Zkoušky typu" nesprávně označovány jako průkazní zkoušky. Průkazní zkoušky, jejichž cílem je stanovení optimálního množství asfaltového pojiva pro navrhovanou asfaltovou směs, však nejsou popsány v žádné evropské normě a jsou výhradně záležitostí národních předpisů jednotlivých zemí. Jedinou paralelu s průkazními zkouškami lze vidět v deklaraci vlastností směsi při optimálním obsahu u průkazních zkoušek a ověřením těchto parametrů v rámci "Zkoušek typu". Toto ověření nemusí být pouze ověřením laboratorním, ale je možné je provádět rozborem vyrobené směsi na obalovně při daném nastavení výrobního předpisu (dávkování jednotlivých frakcí a množství asfaltu), popř. je možné provést ověření parametrů směsi z hotové úpravy. Jedná se tedy pouze o ověření parametrů směsi s ohledem na dodržení mezních hodnot, uvedených v národní příloze.
Norma EN 13108-21 Kontrola výroby u výrobce je zpracována jako součást systému jakosti a posuzování shody asfaltových směsí. Systém jakosti je označován jako systém 2+ (viz Směrnice 89/106EHS (CPD)). Tento systém je založen na vnější kontrole výrobny (obalovny) tzv. notifikovanou osobou a vnitřní kontrole prováděnou výrobcem. Notifikovaná osoba provádí certifikaci řízení výroby založenou na počáteční inspekci a průběžném dohledu nad obalovnou, kontrola výrobcem se skládá z provedení počátečních zkoušek typu a průběžného provádění kontrolních zkoušek na hotovém výrobku (asfaltové směsi). Kontrolní zkoušky se omezují na sledování dodržení čáry zrnitosti na vybraných sítech a obsahu asfaltového pojiva v předepsaných tolerancích.

Současný stav norem

Téměř všechny zkušební normy řady 12697 jsou již vydány, některé z nich jsou po pětileté platnosti v procesu revize. Výrobkové normy a normy pro kvalitu řady 13108 byly vydány v květnu 2006, jsou přeloženy a ke všem normám již existují národní přílohy. Pro tyto výrobkové normy byly vyhlášeny v únoru 2007 Českým normalizačním institutem (ČNI) Normalizační úkoly, v rámci kterých mají být překlady norem, včetně národních příloh, předloženy k závěrečnému připomínkování. U některých parametrů národních příloh stále existují zásadní názorové rozdíly. Jedná se zejména o zkoušení kvality jemných částic kameniva a nastavení koeficientu odladitelnosti kameniva, které se používá do obrusných vrstev vozovek.
Celý proces dopracování norem a jejich vydání, včetně národních příloh, je potřeba co nejdříve dokončit tak, aby mohly výrobní firmy v dostatečném předstihu provést laboratorní návrhy směsí s ověřením parametrů uvedených v národních přílohách v rámci Zkoušek typu a splnit tak požadované podmínky pro vydání označení CE, které je nezbytné pro uvedení výrobků na trh.

Závěr

Přechod na nové evropské normy pro asfaltové směsi bude znamenat řadu změn v dosavadní zaběhnuté praxi. Laboratoře se budou muset dovybavit pro provádění nových zkoušek a bude zapotřebí provést Zkoušky typu pro všechny vyráběné směsi. Navíc bude nutné se přizpůsobit novým požadavkům na četnosti a tolerance při kontrolních zkouškách výroby, které jsou přísnější než v současně platném zkušebním systému. Plynulý přechod na nové evropské normy, osvojení a používání těchto norem v praxi se samozřejmě neobejde bez školení a organizace odborných seminářů. Pouze společným úsilím všech zúčastněných subjektů v této přechodné fázi lze udržet krok s procesem evropské transformace a zajistit tím i v budoucnu kvalitu prováděných prací v silničním stavitelství.

Použitá literatura
[1] EN řady 12697 - Zkušební normy pro asfaltové směsi zpracovávané za horka
[2] EN řady 13108 - Výrobkové normy a normy pro kvalitu pro asfaltové směsi zpracovávané za horka