Zpět na materiály, výrobky, technologie

Energetické štítky obálky budovy

25. září 2008
Ing. Renáta Jirková

Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., nabízí čtrnáct typových rodinných domů v montovaném systému Dům jedním tahem, na kterých byly zpracovány energetické štítky obálky budovy.


Energetický štítek budovy slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska kvality obalových konstrukcí a nároků na energii potřebnou pro vytápění, a tedy i nákladů na provoz. Mohou sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům domu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Energetický průkaz a energetický štítek se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.
Energetický štítek obálky budovy je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle revidované technické normy ČSN 73 0540-2:2007, platné od května 2007, nahrazuje původní Energetický štítek budovy. Oproti původní normě se hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem.
Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A-G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A-C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla) a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla), viz tabulka 1.

Klasifikační třída Slovní vyjádření klasifikace Klasifikační ukazatel CI
A Velmi úsporná ≤ 0,3
B Úsporná ≤ 0,6
C Vyhovující ≤ 1,0
D Nevyhovující ≤ 1,5
E Nehospodárná ≤ 2,0
F Velmi nehospodárná ≤ 2,5
G Mimořádně nehospodárná > 2,5

¤ Tab. 1. Klasifikace budov podle ČSN 73 0540-2:2007

Zatím poslední novela ČSN 73 0540-2:2007 nahradila hodnoticí kritérium energetické náročnosti budov STN takzvaným ?klasifikačním ukazatelem? CI, který pracuje rovněž s průměrným součinitelem prostupu tepla jako v předchozím případě, ale hodnoticí kritérium CI je počítáno v závislosti na tom, zda je vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla větší nebo menší než normový součinitel prostupu tepla, případně větší nebo menší než průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu.

Vstupní hodnoty výpočtu a vlastní výpočet
Jednotlivé rodinné domy v montovaném systému Dům jedním tahem byly při výpočtu součinitele prostupu tepla osazeny do terénu tak, aby plocha stěn s nejmenším počtem oken byla na sever a plocha stěn s velkým počtem oken byla na jih a byla tak využita sluneční energie. Za těchto podmínek byl vstup do domu ze severní strany. Lokalita byla vybrána Karlovy Vary s venkovní návrhovou teplotou v zimním období θe = -17 °C, což je extrémní hodnota pro Českou republiku. Pokud tedy budou splněny podmínky pro tuto hodnotu, budou splněny i pro oblasti s teplotou vyšší (zvýší se klasifikační třída). Rodinné domy byly uvažovány s počtem osob 4-5. Do výpočtu byla také zahrnuta potřeba tepla na ohřev TUV. Celý rodinný dům byl řešen jako jedna zóna. Údaje o intenzitě záření byly počítány z tab. H10 normy ČSN 73 0540-3. Minimální násobnost výměny vzduchu v zóně 0,3 1/h. Při technologii Dům jedním tahem je konstrukce stěny tvořena prefabrikovaným dílcem z lehkého LiaporBetonu s přidanou tepelnou izolací z fasádního polystyrenu tl. 120 mm, tudíž jsou minimalizovány tepelné mosty. Extrudovaným polystyrenem tl. 120 mm jsou izolovány také základy, a to tak, že fasádní polystyren přechází v extrudovaný polystyren, který kryje základové pasy až do hloubky 300 mm v zemi. Konstrukce podlahy nad terénem je také tepelně izolována podlahovým polystyrenem tl. 80 mm. Střešní konstrukce je tepelně izolována minerální izolací v celkové tl. 220 mm. Obálka budovy je tedy výborně izolována. V tabulce 2 jsou jednotlivé skladby konstrukcí, které tvoří danou obálku budovy. Tyto konstrukce ve všech typových domech jsou shodné. Pro všechny domy ze systému Dům jedním tahem byly spočítány hodnoty roční spotřeby tepla na vytápění (v tabulce 3 jsou uvedeny čtyři typové domy). Pokud roční měrná spotřeba tepla na vytápění je menší naž 50 kWh/m3, rok, jedná se o nízkoenergetické domy, což všechny typové domy systému Dům jedním tahem splnily.

Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu MPO FI-IM5/016 Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikátované dílce.

Tab. 2.
¤ Tab. 2. Konstrukce tvořící obálku budovy rodinných domů

Tab. 3
¤ Tab. 3. Výsledky protokolů k energetickým štítkům čtyř vybraných typových domů v systému Dům jedním tahem