Zpět na materiály, výrobky, technologie

Ekologické dřevostavby s použitím desek OSB SUPERFINISH ECO

26. února 2009
Ing. Jan Kníže

Při navrhování a realizaci staveb začátku 21. století je nutné, kromě architektonického a inženýrského přístupu, vytvářet rovnováhu mezi zvyšujícími se nároky na kvalitu životního prostředí, ekonomickým rozvojem a ekologickými kritérii s přihlédnutím k trvale udržitelnému rozvoji. Trvale udržitelným rozvojem máme na mysli dlouhodobé zachování přírodních statků a služeb pro příští generace. Cestou k tomuto cíli je, mimo jiné, úsilí o maximální využití obnovitelných zdrojů, mezi které právě dřevo bezpochyby patří.


Stavby s použitím dřeva a materiálů na jeho bázi se pro nové tisíciletí stávají v tomto smyslu ekologickými stavbami s velkou perspektivou. Pokud budeme dřevostavby chápat jako vyjádření životní filozofie, jejímž projevem je snaha o maximální užití obnovitelných, energeticky nenáročných a ohleduplných materiálů na bázi dřevní hmoty, je vhodným řešením použití desek OSB SUPERFINISH® ECO, které jsou z 95 % tvořeny z přírodního dřeva. Jejich užívání je z ekologického hlediska významným přínosem životnímu prostředí zejména z následujících důvodů:

  • jsou vyráběny z obnovitelných surovinových zdrojů dřeva pocházejícího převážně z certifikovaných lesů PEFC, respektujících zásady trvalého ekologického obhospodařování lesů;
  • dochází ke snížení škodlivých emisí zvláště CO2 uskladněním v biomase;
  • využití dřevní suroviny při výrobě je 100%. Vytříděný materiál nesplňující přísné kvalitativní požadavky výroby OSB desek je využíván při výrobě dřevotřískových desek, aniž by se ztratila energie vložená do vysušení třísek. Dřevní prach se využívá jako obnovitelné palivo stejně jako kůra;
  • desky OSB SUPERFINISH® ECO jsou 100% recyklovatelné;
  • díky železniční vlečce závodu je velký podíl dřeva přepravován nákladními vlaky;
  • dochází ke snížení ekologické zátěže během přepravy materiálů, snížení spotřeby energie na zhotovení budovy a energie na provoz budovy, kde konstrukce dřevěných budov umožňuje využívat přiměřenou tloušťku stěn při vysokých tepelně izolačních nárocích.

Desky OSB SUPERFINISH® ECO jsou 100% recyklovatelné;

Při porovnání s masivním dřevem je zřejmé, že desky OSB SUPERFINISH® ECO mají oproti rostlému dřevu řadu výhod, jako například: větší fyzikální i designovou homogenitu, nižší anizotropii a vyšší rozměrovou stabilitou v rovině desky. U rostlého dřeva může být pevnost ve směru vláken až čtyřicetkrát větší než pevnost ve směru kolmém na vlákna (poměr anizotropie tedy činí až 40:1). OSB desky mají v důsledku třívrstvé skladby velkoplošných třísek tento poměr jen 2:1 až 3:1. Díky velkoplošným třískám a jejich střídavé orientaci v jednotlivých vrstvách je únosnost OSB desek v ploše desky mnohem vyšší, a to jak ve srovnání s masivním dřevem, tak i s jinými deskovými materiály na bázi dřeva (dřevotřískové, cementotřískové nebo dřevovláknité), na bázi sádry apod.
Kombinací masivního dřeva jako liniového prvku (sloupy, trámy apod.) a desek OSB SUPERFINISH® ECO se dosahuje prostorově tuhé konstrukce, která je schopna přenášet veškerá zatížení působící na nosnou konstrukci dřevostaveb. OSB SUPERFINISH® ECO se tak stává základním plošným materiálem moderních dřevostaveb - tj. staveb s dřevěným rámem.
Pro výrobu velkoplošných OSB desek obecně je třeba příslušná dřevní surovina, lepidlo (pryskyřice) a hydrofobizační materiál (parafin) sloužící jako ochrana třísek proti vlhkosti. V Evropě je nejčastěji využíváno jehličnatého dřeva (zejména borovice a smrk) a jako lepidla jednotlivých třísek jsou v současné době používány pryskyřice fenol-formaldehydové (PF), močovino-formaldehydové (UF), melamin-močovino-formaldehydové (MUF) nebo polyuretanové (MDI).
Mezi základní suroviny pro výrobu desek OSB SUPERFINISH® ECO patří zejména smrkové dřevo ve formě kulatiny, parafinová emulze a pojiva na bázi polyuretanové pryskyřice (MDI). MDI pojivo neobsahuje formaldehyd (HCHO), proto je měřitelný obsah formaldehydu emitujícího z desek nutné přičítat přírodní formě formaldehydu, vyskytujícího se pouze v použité dřevní hmotě. Empiricky se při měření dosahuje hodnot nižších než hodnoty 0,02 ppm HCHO stanovené komorovou metodou podle EU norem. V porovnání s emisní třídou E1 se dosahuje méně než je pětina současného stanoveného maximálního limitu. Dosažení těchto hodnot je doloženo zkušebními protokoly nezávislých výzkumných institucí.

Stanovení emisních limitů tzv. VOC látek (Volatile Organic Compounds)

Formaldehyd je klasifikován jako VVOC látka (velmi těkavá organická sloučenina).

V současné době jsou kladeny vysoké nároky na úsporu energií pro vytápění a provoz staveb. S úsporou energií jsou úzce spojeny termíny zateplování a vzduchotěsnost. Výzkumné instituce uvádějí, že současný Evropan tráví ve vnitřním uzavřeném prostoru až 90 % svého času. Při kombinaci těchto pojmů je zřejmé, že požadavky na vnitřní prostředí budov a na kvalitu ovzduší se zvyšují a budou zvyšovat i nadále. Jedním z možných hodnocení vnitřního prostředí je stanovení emisních limitů tzv. VOC látek (Volatile Organic Compounds - těkavých organických sloučenin) emitujících z použitých materiálů do uzavřeného prostoru. Evropská nařízení se o VOC látkách zmiňují, jejich hodnocení a limity však v rámci EU ještě nejsou jednotné. Nicméně v některých státech EU již existují doporučující směrnice, upravující limity těchto látek i způsob jejich hodnocení. Jedním z nich je i německý výbor AgBB, hodnotící podle tzv. AgBB schématu. U desek OSB SUPERFINISH® ECO je snížení emisí formaldehydu1 velmi znatelné.

Zlepšení emisních parametrů zejména u desek OSB SUPERFINISH® BAU ECO (OSB/4)
Tyto OSB desky, vyráběné pouze ze smrkového dřeva, podrobila Vývojová a zkušební laboratoř dřevařské technologie (EPH) Drážďany stavebně-dozorčí zkoušce podle schématu AgBB, která obsahuje zdravotní hodnocení emisí VOC látek. Výsledky ukázaly, že použitím 100% smrkového dřeva k výrobě OSB SUPERFINISH® BAU ECO je již po sedmi dnech dosahováno následujících výhod oproti deskám vyráběným převážně ze dřeva borového:

  • cca o 60 % nižší emise všech těkavých organických sloučenin (TVOC);
  • cca o 50 % nižší emise terpenů;
  • cca o 50 % nižší emise pachově intenzivních aldehydů.

Cílená volba smrkového dřeva, která se vyznačuje nízkými emisemi VOC látek, jako terpenů, organických kyselin a aldehydů, a tím splnění přísných kritérií AgBB, je dalším krokem ve splnění vysokých požadavků kladených na stavební výrobky pro ekologické stavby a k podstatnému zlepšení kvality ovzduší interiérů a tím i k ochraně zdraví všech uživatelů. Zjištěné údaje byly prezentovány s velkým ohlasem široké veřejnosti, stavebních firem i výzkumných institucí zabývajících se ekologickými materiály na veletrhu BAU 2009 v lednu v Mnichově.
Desky OSB SUPERFINISH® ECO splňují náročné ekologické požadavky po celý svůj životní cyklus (výroba, užití, likvidace), čímž splňují i ty nejpřísnější současné nároky na kvalitu bydlení a ochranu životního prostředí. Tyto desky se tak stávají plnohodnotným materiálem, vhodným i pro veškeré aplikace v interiérech a nábytkářském průmyslu. Šíří sortimentu nabízeného v kvalitě OSB SUPERFINISH® ECO je tak významně přispíváno k propagaci ekologicky ohleduplných staveb.

Použití desek OSB SUPERFINISH® ECO v konstrukcích s dřevěným rámem
Moderní dřevostavby musí svým konstrukčním řešením obstát stejným požadavkům, jako musí splňovat masivní silikátové stavby. Správným konstrukčním řešením a pečlivým provedením lze zajistit stejné i vyšší hodnoty, které jsou kladeny na statiku, tepelnou ochranu, akustiku, ochranu proti požáru, zdravotní nezávadnost a ekologickou ohleduplnost.
Pro snadnou a rychlou orientaci architektů, projektantů a stavebních firem při možných aplikacích OSB desek byl vydán Technický katalog OSB SUPERFINISH® ECO, který zahrnuje stručný stavební lexikon nabízející jednoduchou orientaci ve stavební fyzice dřevěných domů a zejména doporučené skladby stavebních konstrukcí z těchto desek. V uvedených 34 detailech je nabízeno 112 variant různých typů skladeb obvodového pláště, jakož i vnitřních a dělicích skladeb konstrukcí stěn a stropů.
U každé konstrukce jsou uvedeny jak její komponenty v konkrétních tloušťkách, tak stavebně technické parametry (tepelný odpor, vzduchová, popř. kročejová neprůvzdušnost a požární odolnost) pro získání základní představy o tom, která varianta je vhodná pro zamýšlené použití a její vliv na parametry konstrukce. Údaje jsou podloženy hodnotami získanými vlastním měřením ve zkušebních laboratořích i již známými dříve měřenými údaji těchto konstrukcí v zemích EU.
Během 1. čtvrtletí letošního roku bude dále uveřejněna nová verze katalogu, rozšířená o detaily ověřených konstrukčních styků jednotlivých skladeb konstrukcí (stěna - strop, stěna - střecha, apod.).

V případě zájmu lze získat další informace na www.kronospan.cz nebo tištěné katalogy zasláním e-mailu na prodej@kronospan.cz.

Ing. Jan Kníže
KRONOSPAN CR, spol. s r. o.