Zpět na materiály, výrobky, technologie

Dřevařský průmysl v České republice

27. února 2009
doc. Dr. Ing. Petr Horáček

Lesní hospodářství staví v České republice na dlouholeté tradici, stejně jako navazující dřevařský průmysl, který využívá jeho surovinovou základnu.


Dřevařský průmysl si díky jeho významu v oblasti produkce, zaměstnanosti a dalším souvisejícím efektům jistě zaslouží v rámci zpracovatelského odvětví pozornost. Firmy podnikající v dřevařském oboru nepůsobí izolovaně, ale operují v prostředí, které je externě ovlivňuje. Kromě účinků působících na většinu podnikatelských subjektů obdobně existuje řada dalších vazeb, možností a omezení, které jsou pro dřevařský obor od oborů ostatních odlišné. Jedním ze zásadních je fakt, že základní surovinou, se kterou je ve výrobním cyklu pracováno, je dřevo. Jeho unikátnost spočívá především v tom, že je proces jeho získávání (těžby) ve většině civilizovaného světa určitým způsobem regulován.

Podíly sektorů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2006 (%)
¤ Podíly sektorů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2006 (%)

Struktura výroby dřevařského průmyslu za rok 2007
¤ Struktura výroby dřevařského průmyslu za rok 2007

Pyramida tvorby přidané hodnoty výroby
¤ Pyramida tvorby přidané hodnoty výroby

Těžební možnosti ČR se odvíjejí od disponibilní zásoby dřevní hmoty v lesích. Nárůst celkových zásob je od roku 2005 doprovázen stabilním růstem realizovaných těžeb. Mezi roky 2006 a 2007 došlo k nárůstu těžby tuzemské dřevní suroviny o 4,7 %. Tento růst byl způsoben také těžbou dřeva v důsledku likvidace větrné kalamity. Konkrétní vývoj těžby a zásob dřeva je uveden v tabulkách 1 a 2.

Sortiment

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Jehličnatá

12,85

12,68

13,01

13,66

13,92

13,88

16,12

17,28

Listnatá

1,59

1,69

1,53

1,48

1,68

1,63

1,56

1,23

Celkem

14,44

14,37

14,54

15,14

15,60

15,51

17,68

18,51

Celkem

na 1 halesní půdy

1,41

1,41

1,43

1,48

1,53

1,52

1,72

1,79

na 1 obyvatele

5,48

5,45

5,50

5,73

5,90

5,86

6,67

6,98

¤ Tab. 1. Vývoj těžby dřeva v ČR (mil. m3, na 1 ha lesní půdy a 1 obyvatele - m3). Zdroj: vlastní zpracování podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2007 a ČSÚ.

Rok

1930

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2007

Celkové zásoby dřeva

307

322

348

445

536

564

630,5

672,9

¤ Tab. 2. Vývoj zásob dřeva v ČR (mil. m3). Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2007.

Zpracovatelské procesy a struktura výroby průmyslu v ČR
Zpracovatelské procesy používané v dřevařském průmyslu zahrnují široké spektrum rozličných aktivit. Základní struktura používaná v dřevařském průmyslu vychází z Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) platné do 31. 12. 2007. Ta byla shodná s doposud platnou mezinárodní klasifikací NACE Rev. 1 a zpracovatelský průmysl dělila na 14 subsekcí, 23 oddílů a dále podrobněji na 103 skupin. Základní přehled rozdělení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ je uveden v tab. 3. S účinností od 1. 1. 2008 byla zavedena nová Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), Rev. 2.
Stávající struktura výroby zahrnuje z téměř jedné třetiny pilařské zpracování a necelá polovina je zastoupena stavebně truhlářskou výrobou. Podle předběžných výsledků bylo mezi roky 2006 a 2007 dosaženo nárůstu pouze u pilařské produkce (o 2,1 %) a u výroby dýh, překližek a aglomerovaných dřevařských výrobků (o 0,7 %). Ostatní výroby zaznamenaly pokles.
Dosažená struktura výroby je z hlediska orientace na konkurenceschopné výrobky a výrobky s vyšší přidanou hodnotou dlouhodobě nevhodná. Vysoká míra exportu minimálně finalizované výroby pocházející z pilařského zpracování odvádí pozitivní synergetické efekty mimo ČR a regiony. Meziprodukty, které jsou dále zpracovávány v zahraničí, nás zbavují možnosti zhodnotit tuzemskou surovinu v jednotlivých regionech se setrváváním souvisejících ekonomických, sociálních i ekologických pozitivních efektů. Vyšší úroveň zpracování s sebou přináší potřebu vyšší profesní náročnosti, odrážející se v poptávce po kvalifikované pracovní síle. Nevhodnou strukturu vývozů, ve kterých převažuje minimálně upravená kulatina, lze vysledovat v tab. 4.

Sektor

Oddíl

Název oddílu

Průmysl

DA

15

Výroba potravin a nápojů Průmysl potravinářský a tabákový

16

Zpracování tabáku
DB

17

Textilní průmysl Textilní a oděvní průmysl

18

Oděvní průmysl
DC

19

Kožedělný průmysl
DD

20

Dřevozpracující průmysl
DE

21

Výroba vlákniny, papíru a lepenky Papírenský a polygrafický průmysl

22

Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek
DF

23

Koksování a rafinérské zpracování ropy
DG

24

Chemický a farmaceutický průmysl
DH

25

Gumárenský a plastikářský průmysl
DI

26

Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot
DJ

27

Výroba kovů včetně hutního zpracování Výroba kovů a kovodělných výrobků

28

Kovodělný průmysl
DK

29

Výroba strojů a zařízení
DL

30

Výroba kancelářských strojů a počítačů Výroba elektrických a optických přístrojů

31

Výroba elektrických strojů a přístrojů

32

Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení

33

Zdravotnická technika, měřicí přístroje, optika
DM

34

Výroba dvoustopých motorových vozidel Výroba dopravních prostředků

35

Výroba ostatních dopravních zařízení
DN

36

Nábytek a ostatní zpracovatelský průmysl Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený

37

Úprava druhotných surovin

¤ Tab. 3. Rozdělení zpracovatelského průmyslu podle OKEČ (platné do 31. 12. 2007). Zdroj: vlastní zpracování podle ČSÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 2006.

Produkt

Rok

Výroba

Dovoz

Vývoz

Spotřeba

Jehličnatá kulatina*

2002

7 580

372

1 566

6 386

2003

8 208

307

2 155

6 360

2004

8 061

425

1 933

6 553

2005

7 722

767

1 960

6 529

2006

9 355

865

1 794

8 426

Listnatá kulatina*

2002

493

82

13

562

2003

517

120

27

610

2004

627

125

26

726

2005

540

160

50

650

2006

486

180

60

606

Jehličnaté řezivo

2002

3 500

248

1 394

2 354

2003

3 502

256

1 413

2 345

2004

3 648

270

1 568

2 350

2005

3 730

380

1 710

2 400

2006

4 830

355

1 943

3 242

Listnaté řezivo

2002

300

130

54

376

2003

303

113

41

375

2004

292

136

48

380

2005

273

155

48

380

2006

250

152

57

345

¤ Tab. 4. Hodnoty dovozu a vývozu u vybraných komodit (tis. m3). Zdroj: vlastní zpracování podle údajů Ministerstva zemědělství ČR, ČSÚ, Eurostat. *Včetně tyčoviny a doloviny.

Ze strategických důvodů by cílem pro toto odvětví mělo být nalezení kvalitativně i kvantitativně nejlepšího využití veškerého vytěženého a zpracovávaného dříví ve prospěch krajiny původu přírodního zdroje. To zahrnuje také snahu o co nejvyšší úroveň zpracování (přidání hodnoty) dřevní komodity v tuzemských zpracovatelských kapacitách. Každá další aktivita přidávající hodnotu zpracovávanému meziproduktu, resp. konečnému výrobku, umožňuje získat vyšší užitek ze stejného vstupního zdroje (dřevní suroviny).

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, Ing. Jaroslav Pejzl
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně