Zpět na materiály, výrobky, technologie

Den koordinátorů Dortmund 2007

8. srpna 2007
ČKAIT

Dne 11. května 2007 se konal v areálu vzdělávacího centra Hansemann Řemeslnické komory Dortmund pod motem ?z praxe - pro praxi? Den koordinátorů 2007.

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

Na Dni koordinátorů pod patronátem firmy HNC-Datentechnik GmbH vystoupili přední experti a znalci problematiky koordinace bezpečné práce na staveništích ve Spolkové republice Německo. Seminář byl součástí vzdělávacího programu Komory architektů a Inženýrské komory Severního Porýní - Vestfálska. Na pozvání pořadatele se akce v rámci řešení projektu Evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví, podporovaného ESF, zúčastnil předseda České společnosti stavebních koordinátorů Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc.
Výstupy a výsledky prezentované na Dni koordinátorů je v krátkém článku prakticky nemožné zevšeobecnit; ČSSK připravuje obsáhlejší rozborový materiál, využitelný pro českou stavební a bezpečnostní praxi. Přesto několik nejdůležitějších poznatků a postřehů:

  • koordinátoři jsou v SRN zajišťováni především jako externí pracovníci;
  • zlepšila se akceptace koordinátorů ve stavební praxi a dbání jejich pokynů;
  • stále u některých zhotovitelů přetrvává nepochopení koordinační praxe BOZP;
  • v řadě případů chybí plánovací integrace účastníků výstavby a Plánu BOZP;
  • výkony koordinátora se mnohdy řídí honorářem, nikoliv skutečnými potřebami;
  • nesmírně důležitá je odborná kvalifikace koordinátora;
  • neochota poddodavatelů spolupracovat je nepřípustná;
  • je metodicky připravován ISK - Integrační bezpečnostní koncept optimalizace opatření koordinace bezpečné práce na staveništi;
  • zdůraznění odpovědnosti investora.

Areál vzdělávacího centra Hansemann
¤ Areál vzdělávacího centra Hansemann

Součástí Dne koordinátorů v Dortmundu byla i prezentace softwaru pro efektivní zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (SiGe Planu) tak, jak jej má připraven firma HNC-Datentechnik GmbH. Lze dokumentovat, že nabízený software je přehledný, lehce ovladatelný a poskytující dostatek koordinačních vazeb a souvislostí tak, aby jím zpracovávaný Plán BOZP byl pro praktické využití koordinátory vítanou a ulehčující pomůckou. Demonstrační verzi firma ráda zašle a např. pro dceřiné společnosti německých stavebních organizací v ČR - projekčních i realizačních - je okamžitě využitelný, pokud bude stačit zpracování Plánu BOZP v němčině s následným překladem.
Účast na Dni koordinátorů byla využita i pro získání řady informačních a instruktážních materiálů a hlavně osobních kontaktů s přednášejícími a funkcionáři stavovských organizací, kteří byli m.j. pozváni k možnosti uskutečnit odborný seminář v Praze tak, jak to ČSSK již třikrát praktikovala v rámci řešení grantového projektu.