Zpět na informační servis

ČKAIT pomáhá na jižní Moravě

24. srpna 2021
Text redakce

Ve čtvrtek 24. června 2021 se v podvečer přehnalo několika obcemi mezi Hodonínem a Břeclaví ničivé tornádo. Poškodilo řadu staveb, technickou infrastrukturu i porosty.

V pátek 25. června se Kancelář České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komory) obrátila prostřednictvím e-mailo­vých adres a webu Komory na autorizované statiky s naléhavou žádostí o pomoc městům a obcím postiženým tornádem.

Okamžitá účast autorizovaných statiků byla nutná pro posouzení technického stavu poškozených stavebních konstrukcí včetně rozhodnutí, které budovy bude možné opravit a které musí být demolovány. Na výzvu reagovalo 107 autorizovaných inženýrů-statiků, kteří nabídli své služby a byli ochotni se ihned přesunout na jižní Moravu.

Aktuální seznam statiků Kancelář Komory průběžně předávala Integrovanému záchrannému systému (IZS), Hasičskému záchrannému sboru (HZS), krizovému štábu Jihomoravského kraje, všem obcím a městům. Koordinace prací v prvních okamžicích po živelní pohromě je záležitostí IZS, který měl vyzvat podle potřeby statiky z předaného seznamu. Statici, kteří na místě byli, popisují postupy často jako živelné. Ukázalo se, že k účasti na místě pohromy je vyzývali např. různé dobrovolnické organizace. Povolaní statici upozorňovali na rizika prováděných zásahů bez náležitého statického posouzení poškozených budov.

„Oblast se otevřela dobrovolníkům, kteří se s dobrými úmysly vrhají do oprav a odklízení trosek. To je zcela jiná praxe než po povodních, kdy se oblast hermeticky uzavře a lidé jsou do ní vpouštěni až po pečlivé kontrole statiky staveb. Ze zkušenosti víme, a nynější výsledky to již potvrzují, že k řadě zbytečných úrazů dochází právě ve fázi sanace následků neštěstí,“ konstatoval Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT, který je sám odborníkem na statiku staveb.

Poškozených staveb na jižní Moravě je cca 1 200, z toho asi ve 200 případech byl vydán demoliční výměr. S cílem přispět k rychlému odstraňování následků ničivého tornáda přijala vláda 28. června 2021 nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou 24. června 2021. Návazně na toto nařízení vlády vyhlásil Státní fond podpory investic (SFPI) dotačně-úvěrový program Živel na obnovu obydlí v postižené oblasti. Nenávratnou dotaci lze poskytnout do výše 2 mil. Kč na opravu obydlí nebo pořízení nového obydlí výstavbou či koupí. Úvěr lze poskytnout do výše 3 mil. Kč na opravu obydlí nebo na nové obydlí. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru a činí 1 % p.a., splatnost úvěru je až 25 let.

Žadatelé o dotaci musí ke své žádosti doložit odhad celkových nákladů na obnovu bydlení; v případě opravy částečně poškozené stavby předpokládaný rozpočet nákladů opravy; v případě pořízení nové stavby projektovou dokumentaci a položkový rozpočet. ČKAIT spolu s RTS Brno vydaly pro tento účel metodiku odhadu nákladů na obnovu bydlení.

Dne 2. července 2021 následovala druhá výzva ČKAIT, kterou se obracela na autorizované inženýry a techniky v oboru pozemní stavby, kteří mohou uvolnit své kapacity a nabídnout je vlastníkům poškozených staveb pro bydlení pro zpracování podkladů k žádosti o dotaci v programu Živel. Na tuto výzvu reagovalo téměř 200 autorizovaných osob, členů ČKAIT. Pokud vlastník poškozeného obydlí chce opravit stavbu nebo chce postavit nový dům náhradou za odstraněný ve shodě s původním stavem, může využít ustanovení § 177 platného stavebního zákona Mimořádné postupy: (3) Jestliže se stavby nebo terénní úpravy zničené nebo poškozené živelní pohromou nebo závažnou havárií mohou v souladu se zvláštními právními předpisy obnovit ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebního úřadu, postačí, že takové opatření bylo předem stavebnímu úřadu ohlášeno. Pro tento postup platí ustanovení § 106 odst. 1 obdobně s tím, že lhůta pro písemné sdělení stavebního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, činí 7 dnů. V ohlášení se uvedou údaje o stavbě nebo terénních úpravách, které mají být obnoveny, jednoduchý technický popis prací a osoba, která bude činnost provádět.

V pondělí 12. července 2021 se uskutečnila schůzka prvního místopředsedy ČKAIT prof. Ing. Aloise Materny a Ing. Dominiky Hejdukové, vedoucí operativního týmu ČKAIT pro pomoc jižní Moravě, s hejtmanem Jihomoravského kraje Mgr. Janem Grolichem věnovaná praktickým otázkám a možnostem spolupráce ČKAIT s Jihomoravským krajem.

Někteří z postižených uvažují při náhradě zničené stavby pro bydlení s pořízením stavby s lepšími, úspornými energetickými vlastnostmi. Pro tyto případy se ukazovala jako zajímavá možnost využít dotačního programu Nová zelená úsporám. Aby měli vlastníci poškozených domů jistotu možnosti souběhu obou podpor, tj. jak z programu Živel, tak z programu Nová zelená úsporám, obrátil se ředitel Kanceláře ČKAIT Praha Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., na ředitele Státního fondu pro životní prostředí Ing. Petra Valdmana, který možnost souběhu podpor potvrdil. Z jeho dopisu vyjímáme tyto pasáže.

Dnes (tj. 26. července 2021) byly vyhlášeny podmínky pokračování stávajícího programu Nová zelená úsporám, který bude spuštěn v říjnu letošního roku. Program je finančně kryt z prostředků Národního plánu obnovy, konečným příjemcům budou finance poskytovány přes rozpočet SFZP ČR. Mohu s jistotou prohlásit, že žádné bariéry ve smyslu zakázaného souběhu podpor neplánujeme, ba právě naopak. Do materiálu zpracovávaného MMR týkající se státní pomoci, který má být v nejbližších dnech předložen vládě ČR, jsme uvedli mj. následující.

Jsme zároveň připraveni podílet se i na obnově poničených domů sloužících k bydlení (včetně bytových domů), kdy ke státní dotaci zprostředkované MMR můžeme připojit i dotaci z programu Nová zelená úsporám (dotace na novostavby s velmi nízkou energetickou náročností, zateplení poškozených domů, nové zdroje vytápění, solární elektrárny, zelené střechy apod.), pokud budou splněny podmínky tohoto programu. Nejednalo by se v tomto případě o speciální výzvu ani o vyčleněnou alokaci, ale žadatelům z postižených obcí bychom nabídli 100% servis se zajištěním administrace žádostí, odborným poradenstvím atd. Dotace je nároková po splnění podmínek programu a můžeme uspokojit všechny postižené vlastníky rodinných a bytových domů. Příjem žádostí do tohoto programu bude spuštěn na přelomu září/října letošního roku a zdrojem finančních prostředků jsou prostředky z Národního plánu obnovy.

Samozřejmě platí, že nemůže docházet ke dvojímu financování jednoho výdaje, ale souběh podpor z veřejných zdrojů až do 100 % celkových výdajů nám rozhodně žádná naše pravidla nezakazují.

Text: Marie Báčová, foto: Ing. Dominika Hejduková