Zpět na stavby

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - SO 204

17. března 2009
Ing. Marcel Mimra

Přeložka silnice I/7 Chomutov-Křimov je jakousi stálou výstavou současných technologií mostních konstrukcí. Členitý terén, komplikované zakládací podmínky a délka stavby vyburcovaly projektanty k unikátním návrhům.


Další dvě významné stavby Přeložky silnice I/7 Chomutov-Křimov: Estakáda v km 1,348-2,008 a Most přes údolí Hačky projektoval ateliér PONTEX Praha s.r.o.
Trasa horské komunikace zdolává v oblasti estakády stoupání 6 %, v půdorysu přechází z přímého úseku do směrového oblouku o poloměru 375 m. Pro každý jízdní směr je navržena samostatná nosná konstrukce předpjatého komorového průřezu. Celková délka mostu je 657,8 m, niveleta komunikace nad terénem 27,50 m. Konstrukce má 13 polí, rozpětí nejdelšího pole dosahuje 55,50 m. V blízkosti mostu leží podkrušnohorský geologický zlom, který znamenal zvýšená rizika pro založení, proto jsou podpěry 1-6 založeny hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Průřez pilířů je tvaru H, výšky dříků pilířů se pohybují od 7,80 m do 24,60 m. Hlavice je uzpůsobena pro umístění veškerého technologického zařízení pro montáž a rektifikaci nosné konstrukce. K předpětí nosné konstrukce byl použit systém DYWIDAG.
Nosná konstrukce je uložena na elastomerová ložiska. Výrazného zlepšení chování spodní stavby bylo dosaženo tím, že na dvojici středních pilířů (7 a 8) byla osazena pevná ložiska, na další dva přilehlé pilíře z každé strany byla navržena elastomerová ložiska bez omezení pohybu. Výsledný vektor dilatačního pohybu na opěře 14 má výraznou složku kolmou k podélné ose mostu. To vedlo k požadavku, aby dilatace kromě podélného pohybu přenesla rovněž značný příčný pohyb. Z tohoto důvodu byl navržen dilatační závěr MAURER 400D.
Rovněž bylo nutné vyřešit dilatační přechod svodidla a zábradlí na opěře 14 tak, aby umožnily příčný dilatační pohyb. Byl proto navržen speciální kloubový mechanizmus jak v zábradlí, tak ve svodidle. Na vnějších stranách mostu je ocelové svodidlo se stupněm zadržení II, na vnitřní straně mezi mosty se zrcadlem šířky pouze 100 mm pak svodidlo se stupněm zadržení I.
Odvodnění mostu je trubní, na celou délku mostu jsou použity odvodňovače typu Vlček, podélný trubní svod je ze sklolaminátových trub HOBAS. Podélný svod prochází závěrnou zídkou opěry 1 do zemního tělesa přilehlé komunikace, kde je zaústěn do šachty silniční kanalizace. Mostovka je opatřena izolací z natavovaných izolačních pásů na pečetící vrstvě. Římsy byly betonovány do montovaných lícních prefabrikátů. Pilíře pak byly pracovními spárami po výšce rozděleny na jednotlivé betonážní úseky. Spodní část dříku pilíře volili autoři tak, aby rastr pracovních spár od hlavice byl u všech pilířů stejný. Následující betonážní úseky délky 5,0 m se bednily pomocí překládaného bednění. Hlavní nosná výztuž byla stykována lisovanými spojkami Eberspächer na plnou únosnost. Pohledové plochy opěr a pilířů jsou vytvářeny bedněním z hoblovaných prken.
Most byl budován systémem mostních segmentů SMP, (na základě zdokonaleného systému Freyssinet International).
Velká pozornost byla věnována deviátorům kabelů volného předpětí. Aby se odstranilo nebezpečí vzniku trhlin v betonu po napnutí kabelů, byl optimalizován jejich tvar a výztuž. Vznik trhlin v oblasti průchodek vodorovných kabelů se odstranil použitím speciálních cementovláknitých vystýlek tvořících ztracené bednění těchto průchodek. Geometrie volných kabelů byla řešena trojdimenzionálně a kónická vyústění průchodek zvedaných kabelů se nastavovala do přesného směru pomocí laserových zaměřovačů. Současně byla provedena optimalizace vedení kabelů, podkotevní výztuže a zajištění geometrie kanálků vnitřního předpětí při betonáži.
Nosná konstrukce se montovala vahadlovým způsobem letmo pomocí výsuvného zavážecího jeřábu určeného pro montáž segmentů, tzv. montážního souboru. Přísun segmentů k montážnímu souboru probíhal po dokončené části nosné konstrukce.

Autor: Ing. Marcel Mimra, PONTEX Praha, s.r.o.

Situace stavby Přeložky I/7 v úseku Chomutov-Křimov
¤ Situace stavby Přeložky I/7 v úseku Chomutov-Křimov