Zpět na informační servis

Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě pro děkanku Stavební fakulty ČVUT

7. ledna 2015
Text redakce

Děkanka Stavební fakulty ČVUT prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., byla vyznamenána Cenou Milady Paulové za celoživotní přínos vědě. Jedná se o nejvyšší ocenění, které může žena v České republice v oblasti stavebnictví získat.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem - ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR vyhlásilo 6. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cenu Milady Paulové slavnostně udělil prof. Ing. Aleně Kohoutkové, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA, v rámci 3. národní konference o genderu a vědě konané 22. října 2014.

Prostřednictvím Ceny Milady Paulové oceňuje MŠMT vědeckou práci významných českých badatelek a nabízí inspiraci začínajícím vědkyním nebo studujícím, které vědeckou dráhu zvažují. Milada Paulová byla první ženou, která získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou v tuzemsku (1939).

Prof. Alena Kohoutková pracuje velmi úspěšně v oboru stavebního inženýrství a architektury, v oblasti výzkumu, a to nejen základního, ale s vynikajícími výsledky též v oblasti výzkumu aplikovaného. Profesně působí převážně na území České republiky.

Přínosy výzkumu prof. Kohoutkové mají zásadní význam; kromě originálních výsledků v oblasti základního výzkumu (kompozitní materiály), reprezentovaných mnoha publikacemi v ČR i v zahraničí, nacházejí výsledky aplikovaného výzkumu bezprostřední uplatnění v projektování a realizaci řady typů stavebních konstrukcí a přispívají k pokroku ve vývoji progresivních technologií a zhospodárnění celoživotního cyklu konstrukcí.

Prof. Kohoutková za významné přínosy v oblasti aplikace svých výsledků výzkumu získala řadu ocenění. Lze jmenovat např. mezinárodní VINCI Innovation Award 2011 za mostní římsu vyrobenou z vláknobetonu s polypropylenovými vlákny, Cenu inovace pro rok 2011 za vláknobetonový předpjatý sloupek, Certifikát za účast ve finále soutěže Cena inovace pro rok 2009 za plovoucí plošinu z vláknobetonu; je též spoluautorkou patentu a získala Cenu inovace pro rok 2008. Vyvinuté tenkostěnné vláknobetonové desky byly např. použity pro obklad stěn tunelu Blanka.

Prof. Kohoutková prokazuje vynikající schopnost vedení výzkumných týmů a též organizační a řídicí schopnosti: je děkankou Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Současně zastává funkci vedoucí katedry betonových a zděných konstrukcí. Působila také ve funkci prorektorky ČVUT. Kromě vedení vědeckých pracovníků, doktorandů a studentů na fakultě úspěšně vedla výzkumné týmy zahrnující výzkum v průmyslových podnicích.

Prof. Kohoutková je členkou prezidia Českého svazu stavebních inženýrů, členkou výboru České betonářské společnosti ČSSI, spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, byla zvolena do Inženýrské akademie České republiky, je předsedkyní řídicího výboru centra kompetence CESTI (Univerzitní centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu), je členkou expertního panelu Rady vlády pro VaVaI pro přípravu národních priorit výzkumu.

Profesní kariéra prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc., se mohla plně rozvinout až po roce 1990, kdy dosáhla kariérního postupu do vysokých vědeckovýzkumných, organizačních a řídicích funkcí.

Prof. Kohoutková je velmi výkonná ve všech svých činnostech, plně oddaná své profesi, spolehlivá a komunikativní a má mimořádnou schopnost motivovat své spolupracovníky.

Pevně věříme, že k tomuto významnému ocenění můžeme paní profesorce gratulovat jménem všech čtenářů časopisu Stavebnictví, to znamená jménem téměř všech stavbařů.