Zpět na materiály, výrobky, technologie

Celoživotní vzdělávání - NSC

3. ledna 2008
Rudolf Böhm

Nové poznatky o výrobcích, materiálech a technologiích ve stavebnictví zvyšují i nároky na procesy vzdělávání všech skupin odborníků v procesu výstavby. V mnoha zemích se časem stabilizovala zásada, že iniciátorem, organizátorem a garantem vzdělávání jsou profesní organizace, svazy a sdružení.

Autor:Tyto organizace tak plní základní povinnost vůči svým vlastním členům, ale přispívají i ke kultivaci vzdělávacího prostředí a dbají na kvalitu předávaných informací. Příkladem u nás může být fungující systém celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT, k němuž se další spolky, svazy, cechy a sdružení přidávají teprve v posledních letech.
Spolehlivým nositelem vzdělávacích činností pro odborníky ve stavebnictví jsou v mnoha zemích stavební informační centra. Mají různou vlastnickou strukturu, od ryze soukromých přes státní nebo ta, jež jsou provozována odbornými sdruženími. Některá z nich jsou zároveň určena pro výchovu učňů a jejich infrastruktura se využívá i pro další zdokonalovací či rekvalifikační kurzy dospělých. To zajišťuje především efektivní využití prostor i kapacity vyučujících, významný je i faktor důvěry, kterou absolventi (maturanti, vyučenci) chovají vůči své škole, do níž se rádi vracejí za získáváním dalších vědomostí. Taková zařízení jsou v úzkém kontaktu se stavebními firmami. V době učení tam tráví posluchači praktickou část výuky, jako zaměstnancům se jim pak nabízí možnost vzdělávání, které může vyústit i v osamostatnění a založení vlastní podnikatelské činnosti. Typickým příkladem takové organizace je například zařízení bavorského Svazu stavebního průmyslu ve Stockdorfu u Mnichova. Některá zahraniční stavební informační centra jsou sdružena v UICB, Světové unii stavebních center. Členství umožňuje výměnu informací a zkušeností, což má význam zejména v evropském prostoru, jenž směřuje ke vzájemné spolupráci. Naši zahraniční kolegové (především stavební centra ve Skandinávii) mohou sloužit za příklad pro vytváření vzdělávacích systémů propojujících výrobce, střední a vysoké školy jako poskytovatele informací a všechny skupiny odborníků ve stavebnictví jako jejich příjemce. Svá vzdělávací centra mají i některé partnerské stavební svazy, sdružené v Evropské federaci stavebního průmyslu FIEC.
Co z toho všeho plyne? Stará zkušenost praví, že je zbytečné vymýšlet něco, co je odjinud vyzkoušeno a funguje. Touto cestou se dal například Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR při tvorbě návrhu koncepce učňovského školství, kde byly s přizpůsobením na české podmínky využity poznatky ze vzdělávacích systémů německých, francouzských a rakouských. Inspiraci od kolegů z UICB čerpají i dva čeští členové, Národní stavební centrum v Brně a pražská ABF ? Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Národní stavební centrum od počátku roku 2006 pořádá vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost. Výběr témat pramení z konzultací s partnerskými organizacemi, především s odborníky ze Stavební fakulty VUT v Brně. Za rok 2007 absolvovalo tyto semináře téměř 1900 účastníků, za rok 2007 se tento počet blíží k 2200 zájemcům. Jako dceřiná společnost SPS v ČR poskytuje NSC členům svazu desetiprocentní slevu z vložného, většina seminářů je navíc zařazena do systému vzdělávání ČKAIT. O spolupráci projevují zájem i drobnější oborová uskupení (Svaz zakládání zeleně, Cech čalouníků a dekoratérů, Asociace bazénů a saun a další).
Obdobným způsobem postupuje ve svém tradičním sídle na Václavském náměstí v Praze i ABF ? Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, po rekonstrukci objektu přejmenovaná na ?A-klub?. Jde o adresu, kam jsou stavbaři, architekti i příslušníci dalších profesí zvyklí přicházet pro potřebné informace, místo, které má perspektivu stát se centrem vzdělávání pro všechny cílové skupiny. Důkazem zájmu o tuto lokalitu je i kancelář Institutu vzdělávání SPS v ČR, která zde nově sídlí.
Zkušenosti ze vzdělávacích seminářů, členství v UICB i oblast působnosti pro Čechy a Moravu byly na počátku iniciativy prezidenta ČSSI Ing. Svatopluka Zídka k vytvoření tzv. České stavební akademie jako servisního vzdělávacího programu, zaměřeného na ty skupiny odborníků ve stavebnictví, které dosud nejsou systémově dotčeny dalším vzděláváním. Akademie si klade za cíl postupně navázat nejprve volné, později i smluvně stvrzené vztahy s profesními organizacemi a stát se poskytovatelem vzdělávacích kurzů a seminářů, založených především na vysoké odbornosti a nezávislosti na komerčních firemních prezentacích. Cesta k tomuto cíli bude velmi složitá. Česká stavební akademie nemá být konkurencí stávajícím vzdělávacím systémům. Ráda by s nimi spolupracovala a zaměřila se zejména na ty zákazníky, které uvedené systémy neoslovují. Na půdě akademie bude nutné objasnit roli stavebních fakult i fakult architektury jako přirozených ?dodavatelů? renomovaných odborníků, stanovit pravidla pro spolupráci s oborovými sdruženími, svazy, cechy apod. a především řešit otázku financování. Rovněž proces získávání důvěry nepodceňujme, obzvláště má-li jít o peníze.
Národní stavební centrum v Brně čeká v nejbližší době jak rozvoj a zkvalitňování stávající série domácích vzdělávacích seminářů, tak hledání společné řeči s Institutem vzdělávání SPS v ČR. Členské firmy SPS v ČR a regionální manažeři začínají projevovat zájem o převzetí některých programů připravených Institutem a jeví se jako logické, aby se využilo regionálního principu dvou rovnocenných vzdělávacích center v Praze a v Brně. Rovněž se rýsuje možnost spolupráce se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm stavebním v Brně?Bosonohách, které je partnerem NSC na společném vzdělávacím projektu.

replique iwc