Zpět na materiály, výrobky, technologie

Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT

3. ledna 2008
Marie Báčová

Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konané 31. března 2001 schválilo pilotní projekt celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Autor:


Je absolventkou střední ekonomické a střední knihovnické školy. Od roku 1977 pracuje v oblasti stavebních informací, v  současné době je poradkyní v Kanceláři ČKAIT. Zabývá se tvorbou informačních systémů ve výstavbě, organizací informačního servisu  pro  členy  ČKAIT a další stavební veřejnost,  vydáváním odborné literatury a publikační činností.


Předlohou projektu se stal systém celoživotního vzdělávání (CŽV) uplatňovaný ve Velké Británii v rámci ICE (Institut stavebních inženýrů Velké Británie, obdoba naší Komory). Povinnost se celoživotně vzdělávat je zakotvena v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, který v § 12 ukládá mj. autorizovaným osobám dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro výkon své činnosti. Rovněž podle autorizačního zákona má Komora podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (publikována v Úředním věstníku Evropské unie, v části L 255 z 30. září 2005 ? směrnice stanoví pravidla přístupu k regulovaným povoláním na území jednotlivých členských států na základě získání určité odborné kvalifikace; vybrané činnosti ve výstavbě, pro jejichž výkon je předepsána autorizace, patří v evropském právu mezi tzv. regulovaná povolání) konstatuje v preambuli v odstavci 39: S ohledem na rychlost technologických změn a vědeckého pokroku má u velkého počtu povolání zvláštní význam celoživotní učení. V návaznosti na toto konstatování ukládá článek 22 Směrnice 2005/36/ES členským státům povinnost zajistit další vzdělávání a odbornou přípravu osob vykonávajících regulované profese.
Úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie bylo deklarováno vyhlášením tzv. lisabonské strategie. Zasedání Evropské rady v portugalském Lisabonu v březnu 2000 stanovilo strategické cíle Unie na období 2000?2010. Podle této strategie se Evropská unie má stát ?nejdynamičtější vědomostní ekonomikou světa, která zaručí udržitelný hospodářský růst, vznik nových a lepších pracovních míst a větší sociální soudržnost. Úspěšný přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech musí doprovázet posun k celoživotnímu učení?. Tyto dokumenty představují strategický a právní rámec systému CŽV členů ČKAIT.
Informační centrum ČKAIT připravuje a komise pro celoživotní vzdělávání členů ČKAIT, jmenovaná představenstvem Komory, provádí pravidelně každých 6 měsíců akreditaci vzdělávacích programů, které jsou na základě kladného průběhu akreditace zařazeny do projektu CŽV. Na základě provedené akreditace Informační centrum ČKAIT:

  • vydává tištěný pravidelný přehled akreditovaných vzdělávacích programů na následujících 6 měsíců rozdělených na okruh A (pořadatelem je třetí strana), okruh B (pořadatelem jsou oblastní kanceláře ČKAIT, případně ČSSI) a okruh C (doplňující vzdělávací akce, exkurze, odborné stavební veletrhy a výstavy);
  • na svých internetových stránkách provozuje a pravidelně aktualizuje databázi akreditovaných vzdělávacích programů s možností hledání a výběru podle data a podle místa konání, podle pořadatele nebo podle tematického zaměření (pomocí tzv. klíčových slov, jejichž seznam je rovněž na internetových stránkách www.ice-ckait.cz k dispozici).

Povinností člena Komory je získat za každý běh projektu CŽV stanovený počet akreditačních bodů. Kromě účasti na vzdělávacích programech se akreditačními body hodnotí odběr odborných časopisů, odborné literatury i účast na odborných veletrzích a výstavách.
Již třetí běh projektu na léta 2007?2009 byl schválen na shromáždění delegátů 24. března 2007. Po ukončení běhu CŽV, na základě čestného prohlášení, obdrží člen ČKAIT osvědčení o absolvování příslušného běhu CŽV. U členů ČKAIT, kteří se zúčastní třetího běhu celoživotního vzdělávání a splní stanovené požadavky, uplatní Komora snížení spoluúčasti na pojištění autorizovaných osob při pojistné události.

Individuální forma vzdělávání

Vedle účasti v kreditním programu celoživotního vzdělávání mohou členové ČKAIT volit tzv. individuální formu vzdělávání. Příkladem individuální formy je např. studium na vysokých a dalších odborných školách, studium v zahraničí, studium jazyků, vlastní publikační a přednášková činnost, účast ve vzdělávacím programu organizovaném zaměstnavatelem nebo odbornými profesními a zájmovými sdruženími apod.
Přehled akreditovaných vzdělávacích programů na období 1. ledna až 30. června 2008, vydaný v prosinci 2007 (rozeslán jako příloha Zpráv a informací ČKAIT č. 4/2007), obsahuje více než 800 položek ? jednotlivých akreditovaných programů. Je to v celé historii projektu CŽV největší počet akreditovaných akcí na jedno pololetí. Jedná se o vzdělávací akce právního, finančního a daňového a zejména technického obsahu. Patří mezi ně také firemní prezentace, v jejichž rámci představují výrobci stavebních materiálů a výrobků své nové produkty, seznamují s jejich správnými aplikacemi při zabudování do staveb. Nabídka vzdělávacích akcí reaguje na aktuální praktické potřeby projektování a stavební praxe. V roce 2007 proběhl po celé ČR velký počet seminářů věnovaných novému stavebnímu zákonu, správnímu řádu, smluvním vztahům ve výstavbě. Nyní patří k preferovaným tématům energetické předpisy (zákon o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláška o energetické náročnosti budov), bezpečnost práce a role koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

replica rolex