Zpět na materiály, výrobky, technologie

Aplikace fenolické pěny jako tepelné izolace v ETICS

Kontaktní zateplovací systémy ETICS jsou v České republice již více než třicet let převládající technologií pro zateplování obvodových stěn budov. Během této doby se použité materiály v ETICS výrazně změnily, aby vyhověly nárokům norem i investorů.


Narůstající normové požadavky na tepelný odpor (součinitel prostupu tepla W/(m.K) obvodových konstrukcí staveb v souladu s požadavky na požární bezpečnost staveb vytvořily tlak na inovace – zejména v oblasti tepelněizolačních materiálů.

Fenolická pěna

Jedním z inovativních materiálů je tvrzená fenolická pěna, která vykazuje velmi zajímavou kombinaci vlastností právě pro použití v kontaktních zateplovacích systémech ETICS.

Součinitel prostupu tepla
Fenolická pěna s deklarovaným součinitelem prostupu tepla 0,020 W/(m.K) v běžně používaných tloušťkách poskytuje téměř dvojnásobnou tepelnou izolaci oproti běžným materiálům. V technické praxi to znamená možnost použití výrazně nižších tlouštěk, což odstraňuje některé technické problémy a zvyšuje užitný prostor pro uživatele včetně subtilního vzhledu struktury fasády.

Reakce na oheň
Fenolická pěna jako organický materiál nemůže být zcela nehořlavá, ale s klasifikací C-s2,d0 je o dvě třídy výše než ostatní používané pěnoplastové materiály (EPS). Z požárních zkoušek vyplývá, že výrazně brání šíření požáru. Tepelněizolační desku Kooltherm K5 je možné dle testování a následné klasifikace ze strany PAVUS, a.s., použít jako tepelně­izolační materiál ucelené sestavy vnějšího zateplení (ETICS) pro objekty s požární výškou h ≤ 22,5 m, vyjma specifických částí stavebních objektů s požární výškou 12,0 m < h ≤ 22,5 m
uvedených v článku 3.1.3.5. normy ČSN 73 0810. To je zajímavé zejména v kontextu tepelné vodivosti – zcela nehořlavé izolanty na minerální bázi zde mají své limity, které mohou porážet pouze extrémními tloušťkami.

Pevnostní charakteristiky (CS(Y)100, TR80)
Pevnostními charakteristikami (CS(Y)100, TR80) se fenolická pěna podobá polystyrenu, takže je to také lehký (35 kg/m3) a zároveň pevný materiál, se kterým se dobře pracuje.

Fenolická pěna součástí certifikovaných systémů

V souladu se stavebními předpisy a relevantními normami je na ETICS nutné nahlížet jako na sestavu (ekvivalent výrobku). Posouzení samotného tepelně­izolačního materiálu nestačí pro jeho korektní realizaci, je vždy součástí uceleného systému. Z toho důvodu je pro každý inovativní produkt zásadní podpora systémových výrobců – ti musí produkt sami otestovat, zařadit do svého systému a ten nechat otestovat a certifikovat. Vzhledem k náročnosti tohoto procesu je doba od uvedení nového materiálu k jeho bezproblémové aplikaci poměrně dlouhá. Tento fakt činil po určitou dobu potíže při širším nasazení fenolické pěny v praxi. K dnešnímu dni však lze říci, že systémů certifikovaných pro Českou republiku, které se skládají ze vzájemně sladěných součástí, je dostatek. Pro tyto systémy jsou vlastnosti fenolické pěny deklarovány v Prohlášení o vlastnostech, čímž je splněn požadavek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a k dispozici jsou tak všechny potřebné informace pro návrh bezvadného ETICS.

Systémová skladba a postup montáže

Mělo by být samozřejmostí, že při provádění musí být dodrženy systémové skladby a postup montáže, jak je předepsán výrobcem systému. U fenolické pěny není nutno postup montáže ETICS zásadně měnit oproti konvenčním systémům. Je třeba mít na paměti, že, stejně jako u minerální vlny, nelze tepelně­izolační desky brousit, takže je nutno dbát na rovinnost podkladu při jejich lepení.

Růst počtu realizací s fenolickou pěnou

Realizací ETICS s fenolickou pěnou v České republice přibývá a tím i zkušeností se zateplováním fasád tak, aby splnily požadavky a doporučení dle aktuálního znění ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky na požární bezpečnost dle ČSN 73 0810. Aplikace tvrzené fenolické pěny jakožto tepelněizolačního komponentu do ETICS jsou v rámci zemí EU dlouhodobě testovány v nezávislých státních zkušebnách dle příslušných zkušebních norem. Protokoly o průběhu zkoušek jsou pak podkladem pro jejich vyhodnocení, kdy jsou posuzovány jako v zásadě vhodné a z hlediska PO zcela bezpečné alternativy k aplikacím z jiných tepelněizolačních materiálů.

Souvrství ETICS s fenolickou pěnou jako tepelnou izolací je v principu shodné s ETICS na bázi konvenčních izolantů
Souvrství ETICS s fenolickou pěnou jako tepelnou izolací je v principu shodné s ETICS na bázi konvenčních izolantů