Zpět na materiály, výrobky, technologie

Akustické vlastnosti zděných konstrukcí z betonových tvarovek LIAPOR

17. dubna 2008
Ing. Michala Hubertová, Ph.D.

Hluk je zvuk, který vyvolává nepříjemný, rušivý vjem nebo škodlivý účinek. Nadměrný hluk působí negativně na většinu živých organizmů. Z biologického hlediska způsobuje hluk vypětí nervové soustavy, vyvolává únavu, podrážděnost, nespavost či vegetativní poruchy.

Autor:


Absolventka Fakulty stavební VUT v Brně, obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství. Specializuje se na technologii výroby a aplikace lehkého kameniva i lehkého betonu.

Zvláštním problémem je trvalé porušení sluchového ústrojí vlivem dlouhotrvajícího pobytu v hlučném prostředí. Ochranu před negativním účinkem hluku a vibrací stanovuje legislativně nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V tomto nařízení jsou stanoveny nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a dále způsob jejich měření a vyhodnocení.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A uvnitř staveb se stanoví pro hluk pronikající z venkovního prostředí do stavební konstrukce součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a k denní době. Pokud hluk obsahuje výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter (lidská řeč), přičítá se další korekce - 5 dB.
Nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A se stanovuje pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a k denní době. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter (lidská řeč, hudba), přičítá se další korekce - 5 dB.
Dále podle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, musí podle § 25 stavba odolávat působení vlivu hluku a vibrací, přičemž musí být splněny všechny limitní hodnoty výše uvedeného nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Dále podle § 31 a § 32 musí stěny, příčky a stropy splňovat požadavky stavební akustiky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost danou normovými hodnotami (viz níže).

Neprůzvučnost stavebních konstrukcí

Neprůzvučností stavební konstrukce se rozumí schopnost konstrukce přenášet zvukovou energii v zeslabené míře. Pro snížení míry šíření hluku z venkovního prostředí do vnitřních prostorů stavebních konstrukcí (i naopak) a dále pro omezení šíření hluku mezi vnitřními chráněnými prostorami je nutné, aby tyto konstrukce splňovaly základní zvukoizolační požadavky. Tyto požadavky jsou stanoveny v ČSN 73 0532 ?Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky?, a to s ohledem na funkci místností a hlučnost sousedního prostředí. V případě svislých zděných konstrukcí se jedná o požadavek minimální hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti R´w (nebo váženého normalizovaného rozdílu hladin DnT,w). Vážená stavební neprůzvučnost R´w se dále stanoví jako rozdíl laboratorní neprůzvučnosti Rw (ta je stanovena laboratorně na fragmentu zdiva) a korekce C (faktor přizpůsobení spektru), která je většinou rovna u jednovrstvých homogenních konstrukcí 2 dB. U složených konstrukcí se přesněji stanovuje výpočtem. Vybrané limitní hodnoty a výrobky společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., které dané požadavky splňují, jsou uvedeny v tab. č. 2, která koresponduje s tabulkou v normě ČSN 73 0532. Plná verze tabulky je uvedena na www.liapor.cz.

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v R´w [dB] nebo DnT,w [dB]

Doba

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 2 m před fasádou LAeq,2m [dB]

22.00-6.00 hod.

≤ 40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

6.00-22.00 hod.

≤ 50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

1. Lůžkové pokoje, speciální vyšetřovny a operační sály ve zdravotnických zařízeních

30

30

33

38

43

48

-

2. Obytné místnosti bytů, pokoje hostů v ubytovacích zařízeních, pobytové místnosti dětských zařízení, přednáškové síně, výukové prostory, čítárny, lékařské ordinace

30

30

30

33

38

43

48

3. Společenské a jednací místnosti, kanceláře a pracovny

-

-

30

30

33

38

43

¤ Tab. 2. Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách (chráněný prostor přijímací) ČSN 73 0532

U obvodových plášťů budov musí vzduchová neprůzvučnost vyhovovat minimálním požadavkům, které jsou podle ČSN 73 0532 stanoveny váženou neprůzvučností vnější obvodové konstrukce R´w a pro hodnocení ochrany místnosti před venkovním hlukem váženým rozdílem hladin DnT,w v závislosti na venkovním hluku, vyjádřeném ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,2m.
Ve většině případů se poněkud zjednodušeně předpokládá, že při splnění požadavků podle ČSN 73 0532 budou splněny i požadavky podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Zdicí betonové tvárnice Liapor a Liatherm pro obvodové zdivo vykazují hodnoty stavební neprůzvučnosti vyšší, než je 48 dB. Proto lze předpokládat, že požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště podle tab. 2 budou ve všech případech splněny.

Autoři:
Ing. Michala Hubertová, Ph.D., Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
E-mail: hubertova@liapor.cz
Ing. Jiří Zach, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
E-mail: zach.j@fce.vutbr.cz

Č.

Hlučný prostor vysílací

Stěny

ČSN 73 0532

Liapor

w, DnT,w [dB]

Rw [dB]

w [dB]

Zdicí systém Liapor

A. Bytové domy (kromě rodinných domů) - jedna obytná místnost vícepokojového bytu

1

Všechny ostatní místnosti téhož bytu, pokud nejsou funkční součástí chráněného prostoru

42

48

46

Liapor M115

54

52

Liapor M175

50

48

Liapor R195

B. Bytové domy - byt

2

Všechny místnosti druhých bytů

52

54

52

Liapor M175

55

53

Liapor M240 (12 MPa)

56

54

Liapor M300 (12 MPa)

60

57

Liapor M115 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M115

3

Veřejně používané prostory domu (schodiště, chodby, terasy…)

52

54

52

Liapor M175

55

53

Liapor M240 (12 MPa)

56

54

Liapor M300 (12 MPa)

60

57

Liapor M115 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M115

4

Veřejně nepoužívané prostory domu (půdy, sklep…)

47

54

52

Liapor M175

55

53

Liapor M240 (12 MPa)

50

48

Liapor R195

7

Provozovny s hlukem LA,max ≤ 85 dB s provozem nejvýše do 22.00 h

57

60

57

Liapor M115 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M115

63

60

Liapor M115 - 60 mm vzduchová dutina - Liapor M115

64

61

Liapor M115 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M175

67

63

Liapor M175 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M175

8

Provozovny s hlukem LA,max ≤ 85 dB s provozem i po 22.00 h

62

67

63

Liapor M175 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M175

65

63

Liapor M115 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M240 (12 MPa)

69

65

Liapor M175 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M240 (12 MPa)

70

66

Liapor M240 (12 MPa) - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M240 (12 MPa)

C. Řadové domy a dvojdomy - byt

10

Místnosti v sousedním domě

57

60

57

Liapor M115 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M115

63

60

Liapor M115 - 60 mm vzduchová dutina - Liapor M115

64

61

Liapor M115 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M175

67

63

Liapor M175 - 40 mm vzduchová dutina - Liapor M175