Ing. Milan Talich, Ph.D.

Absolvoval inženýrské a doktorské studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie (1984, 2002). Od roku 1984 pracuje ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, v.v.i. (VÚGTK), v letech 1987 až 1995 i v Mezinárodním centru pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM). Dále od roku 2012 též i v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA). Věnuje se problémům geodynamiky, geoinformatiky, geotechnologiím a využití pozemního InSAR pro určování deformací.