Ing. Michal Sodomka

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor stavebně-materiálové inženýrství. Od roku 2003 až dosud zaměstnám u firmy OHLA ŽS, a.s. (dříve ŽS Brno, a.s., a OHL ŽS, a.s.). Věnuje se stavbám prováděným bezvýkopovými technologiemi. Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické. Držitel osvědčení způsobilosti k výkonu funkce závodní a místopředseda České společnosti pro bezvýkopové technologie (CzSTT).


Nejnovější články autora