Ing. Igor Fryč

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně. Pracoval ve státním podniku Ingstav Brno. Profesní kariéru zasvětil podzemním stavbám a bezvýkopovým technologiím, nyní se věnuje této činnosti pod značkou firmy PORR a.s. Člen ČKAIT, autorizován v oboru geotechnika a vodohospodářské stavby, držitel Osvědčení způsobilosti k výkonu funkce báňský projektant a závodní. Člen předsednictva České společnosti pro bezvýkopové technologie.