Ing. Igor Fryč

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně. Pracoval ve státním podniku Ingstav Brno. Profesní kariéru zasvětil podzemním stavbám a bezvýkopovým technologiím, nyní se věnuje této činnosti pod značkou firmy PORR a.s. Člen ČKAIT, autorizován v oboru geotechnika a vodohospodářské stavby, držitel Osvědčení způsobilosti k výkonu funkce báňský projektant a závodní. Člen předsednictva České společnosti pro bezvýkopové technologie.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 22:22
Tracy is unable to log error.