prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.

Profesor na katedre betónových konštrukcií a mostov  Stavebnej  fakulty  STU v Bratislave. V rokoch 2011–2019 bol jej prodekanom. Od roku 1997 vedie prednášky na TU Wien. V rokoch 2003–2007 poradca BMVIT pre implementáciu európskych noriem v Rakúsku. Autorizovaný inžinier SKSI, od roku 2012 jej predseda, zástupca SKSI v ECCE a ECEC, vedie pracovnú skupinu ECEC WG BIM. Člen technických komisií  pre  tvorbu  noriem na Slovensku, v Rakúsku a európskych pracovných skupín pre tvorbu Eurokódov.


Nejnovější články autora