Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 01-02/2023

V čísle 01-02/2023 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Vícepodlažní dřevostavby z křížem vrstveného dřeva
CLT je materiálem budoucnosti. Poskytuje velice dobré vlastnosti v poměru únosnosti a tuhosti k dalším sledovaným vlastnostem, jako je akustika, tepelná technika či požární odolnost. Díky dobré požární odolnosti a únosnosti již při malých tloušťkách lze panely z křížem vrstveného dřeva používat i pro vícepodlažní budovy. Pokud vytvoříme dostatečné podmínky pro jeho správné navrhování, můžeme tento materiál používat téměř kdekoliv a za jakýchkoliv podmínek. Technologii pro výrobu CLT používají i firmy v ČR.
(foto: archiv doc. Ing. Petra Kuklíka, CSc., a kol.)

Rekonstrukce stropu stanice metra Florenc z pohledu zhotovitele
Betonová stropní deska ve stanici metra Florenc v centru Prahy pochází ze sedmdesátých let 20. století a vlivem rozsáhlé koroze i porušené hydroizolace se přiblížila hranici své životnosti. Stanice byla navíc při povodních v roce 2002 zatopena. Z toho důvodu probíhá za plného provozu rekonstrukce této stropní desky. Její celkové půdorysné rozměry jsou 220 × 25 m (šířka × délka) a rozloha včetně kompletní hydroizolace je 5 450 m2. Nachází se přímo pod zpevněným povrchem a zatím největší výzvou zhotovitelského týmu je postupná výměna prefabrikovaných předpjatých nosníků.
(foto: Metrostav a.s.)

Nová generace zásad navrhování konstrukcí podle Eurokódů
V současnosti se dokončuje v technické komisi CEN/TC 250 a jejích subkomisích SC1 až SC11 druhá generace Eurokódů, jejímž záměrem je zpřesnit a doplnit některé postupy navrhování konstrukcí, dosáhnout větší srozumitelnosti a zjednodušit jejich používání zejména pro běžné typy staveb. Je důležité seznámit se se základními informacemi o obsahu revidovaného Eurokódu prEN 1990 pro zásady navrhování konstrukcí a rovněž o některých změnách v porovnání se současně platným Eurokódem EN 1990.

Čekání na jadernou fúzi
Tři technicky využitelné získávání energie z hmoty jsou: energie uvolněné při doplňování neúplných drah elektronů při chemických reakcích atomů s kyslíkem (exotermní spalovací reakce); jaderné reakce štěpením jader těžkých kovů v jaderných reaktorech nebo slučováním lehkých jader izotopů vodíku na helium ve fúzních reaktorech. Při posuzování schopností české energetiky je třeba vidět celkový obraz a tázat se, jaké je pokrytí celkové roční spotřeby energie a jaké jsou předpoklady vývoje této spotřeby. V reálných energetických konceptech je třeba prosazovat ty zdroje, pro které máme dostupné a ověřené technologie využívání.
(foto: Ústav fyziky plazmatu AV ČR)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 7. března 2023.