2007 arrows 06-7 arrows Zasedání exekutivy SPS a odborářů
text: ČKAIT, ČSSI, SPS
číslo: 06-7/07
Zasedání exekutivy SPS a odborářů
Květnové zasedání exekutivy SPS bylo věnováno společnému jednání s členy předsednictva Odborového svazu Stavba.
odeslat odeslat    tisk tisk

Prezident SPS Ing. Václav Matyáš informoval přítomné o aktuálním vývoji stavebnictví. Shrnul a komentoval výsledky roku 2006. Zabýval se i očekávaným vývojem v roce 2007 podle jednotlivých segmentů trhu. Upozornil na problémy a rizika, které mohou ohrozit současnou konjunkturu a konkurenceschopnost.
Zajímavou částí jeho vystoupení byla pasáž, v níž objasnil postavení českého stavebnictví v evropském kontextu. Uvedl nástin záměrů stavebnictví v souvislosti s postupem prací na zpracování „Strategie stavebnictví do roku 2015“. Informoval rovněž o chystané akci Den stavitelství a architektury a zdůraznil její význam pro zviditelnění stavebnictví před veřejností a pozdvihnutí jeho prestiže.
Předseda OS Stavba Stanislav Antoniv vyhodnotil plnění „Obecných zásad sociálního dialogu“, které byly přijaty v říjnu 2002. Konstatoval, že oba sociální partneři v maximální míře dosahují shody při jejich naplňování. Platí to beze zbytku na odvětvové úrovni, kde se podařilo dosáhnout shody při přijímání dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro rok 2007, probíhá vzájemná informovanost v oblasti odvětvové problematiky, uskutečňují se setkání na pracovní úrovni za účelem konzultace. Rovněž na podnikové úrovni jsou dodržovány zásady vzájemného dialogu. Velmi pozitivní je, že v hodnoceném období se nemusely vrcholové orgány zabývat žádnými stížnostmi nebo podněty ze základních organizací. Na úrovni tripartity spolupracují předseda OS Stavba s prezidentem SPS při přípravě podkladů pro jednání a konzultují navzájem stanoviska k projednávané problematice s cílem jejich maximálního sblížení. I když se v této oblasti názory ne vždy shodují (např. na převedení úrazového pojištění na Správu sociálního zabezpečení), oba představitelé se navzájem předem informují o svých stanoviscích.
V další části byly obsáhle diskutovány problémové oblasti. Jednou z nich je prudce narůstající cena energií a emisní limity, které omezují výrobu a tím i ekonomiku nejen podniků, ale státu jako celku. Problematika evropských fondů a možnost jejich čerpání je rovněž kritickým prvkem, který může mít velké dopady do financování stavebních projektů. V této souvislosti byl kritizován administrativní postup při vyřizování dotací jednotlivým projektům, který zejména malým a středním podnikatelům zabraňuje v účasti na čerpání dotací a pro nejrůznější poradenské a zprostředkovatelské firmy je zdrojem vysokých příjmů.
Nejobsáhlejší diskuse byla k řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly a k situaci v učňovském školství. Výuka učňů se musí stát záležitostí také podnikatelů, k tomu je však nutné připravit i zákony, které budou řešit odkud stát získá finance na podporu vzdělávání v odborných profesích, jaké bude daňové zvýhodnění podnikatele, který garantuje výuku učňovského dorostu, jak zajistit, aby učeň, který se vyučí za peníze stavební firmy, nemohl po absolvování učiliště firmu opustit. SPS informoval o činnosti pracovního týmu, který připravuje podklady pro vládu s návrhy na možná řešení, kde spolupracuje s MPO a MŠMT. OS Stavba vyjádřil přání zúčastnit se práce tohoto týmu.
Protože v letošním roce končí platnost Kolektivní smlouvy vyššího stupně, byly vytipovány oblasti, kde je nutno stanovit filozofii přístupu při tvorbě nové kolektivní smlouvy.
Prezident SPS i předseda OS Stavba vyjádřili spokojenost s jednáním a konstatovali, že bylo pro obě strany velmi užitečné a prospěšné. Byly dohodnuty závěry:

  • do 31. 5. 2007 bude vytvořen tým k problematice budoucího určování mzdových tarifů;
  • počátkem 4. čtvrtletí předloží OS Stavba návrh na novou Kolektivní smlouvu vyššího stupně;
  • pracovní tým pro přípravu podkladu pro vládu k otázce učňovského školství bude rozšířen o zástupce OS Stavba;
  • do 31. 5. 2007 prezident SPS a předseda OS Stavba projednají svá stanoviska k následujícímu jednání tripartity.


Ročník: 2007Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007