arrows Informační servis arrows Dopravní stavby arrowsVodní koridor Dunaj-Odra-Labe: mimořádný projekt je stále aktuální
foto: Plavba a vodní cesty o.p.s.
text: Hana Dušková
číslo: 02/09
Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe: mimořádný projekt je stále aktuální

· Mapa trasy vodního koridoru Dunaj?Odra?Labe s etapami a variantami
Krize dodávky plynu do Evropy na počátku roku 2009 – ale nejen ona – znovu připomněla, jak je důležité, aby Evropa a zejména Česká republika měla k dispozici dostatečně diverzifikované dopravní cesty a tím i zdroje surovin a odbytiště výrobků. V takových situacích je zvláště patrný český handicap, kterým je nedostupnost moře, resp. špatné spojení s nejvýznamnějšími evropskými přístavy, které jiným vnitrokontinentálním oblastem poskytují kvalitní vodní cesty.
odeslat odeslat    tisk tisk

Výhodnost vybudování a využívání moderního propojení Dunaj–Odra–Labe se ukazuje nejen v oblasti zajištění dostupnosti levné a výkonné dopravy pro export a import plynu, ropy, ale i a dalších surovin. Tímto způsobem by mohl být zabezpečen promyšlený a kontinuální rozvoj sítě vodních cest EU, a to při plném respektování požadavků na zlepšení životního prostředí v dotčené oblasti – viz obr. 2.

Náhradní zdroj zemního plynu pro ČR
Dálková přeprava zemního plynu se může uskutečňovat nejen plynovody, ale také vodní dopravou, a to jak po moři, tak po vnitrozemských vodních cestách. Plyn se přepravuje zásadně v kapalném stavu při teplotě –164 oC. Tím se jeho objem zmenší šestsetkrát. Výhodou plavidel je, ve srovnání s pozemními dopravními prostředky, možnost vestavění mimořádně velkých izolovaných nádrží (příznivější poměr mezi objemem a povrchem přispívá k udržení nízké teploty). K témuž účelu se připouští určitý „odparek”, který je energeticky využit k pohonu lodi. Specifická hmotnost zkapalněného plynu je nízká (0,45 t/m3), takže ponor specializovaných plavidel není příliš vysoký. V současné době jsou v provozu tisíce plavidel tohoto druhu. Velké námořní „Gas Carriers” naloží zpravidla okolo 150 000 m3 zkapalněného plynu (množství ekvivalentní téměř 100 mil. m3 plynu). Běžné říční nebo říčně-námořní lodě používané na Rýně či v USA naloží asi 4000 m3, tj. asi 2,5 mil. m3 paliva v plynném stavu.
Výhodou přepravy plynu po moři a vodních cestách ve srovnání s plynovody je velká flexibilita, umožňující širokou diverzifikaci zdrojů a operativní předcházení krizovým situacím. Pro Českou republiku to znamená napojení na dunajskou vodní cestu prostřednictvím první etapy D–O–L, která je navržena v bezprostřední vzdálenosti od kapacitních podzemních zásobníků plynu na Slovensku (Záhorie-Láb) a v oblasti Hodonína (Kostice, Tvrdonice). V této oblasti by tedy mohl být plyn výhodně skladován nebo převáděn do distribuční sítě. Přísun je možný přes rumunský přístav Konstanca (např. z Alžírska, Austrálie, ze zdrojů v arabských státech) nebo přes nizozemský Rotterdam. Představitelný je překlad z námořních lodí v uvedených námořních přístavech do lodí říčních, stejně tak jako využití říčně-námořních lodí, které by se mohly uplatnit hlavně na Dunaji při přepravě z bližších zdrojů (Alžírsko, Perský záliv) a mohly by být konstruovány tak, aby naložily až téměř 20 000 m3 zkapalněného plynu.

Obr. 1. Mapa trasy vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe s etapami a variantami
¤ Obr. 1. Mapa trasy vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe s etapami a variantami

Voda se stává strategickou surovinou
Pro funkci vodohospodářskou je vodní koridor D–O–L velmi významný ve třech oblastech:

  • protipovodňová ochrana přilehlých území a rozsáhlých průmyslových a městských oblastí;
  • udržení vody v krajině. Pozitivní vodohospodářská bilance vodního koridoru D–O–L se nejvýrazněji projeví v oblastech jižní a střední Moravy. Obecně se však dá říci, že vodní koridor D–O–L zajistí, aby „ani kapka“ vody neodtekla z české části povodí Moravy, Odry a Labe nad ústím Vltavy;
  • přečerpávání vody. Vodní koridor D–O–L pomocí reverzibilních čerpacích stanic na jednotlivých plavebních stupních umožní přečerpávat vodu z jediného vodního zdroje ve střední Evropě, tj. z řeky Dunaje. Tato praxe je ověřena na průplavu Dunaj–Mohan, kde se přečerpává 21 m3/s. V budoucnu lze očekávat obchodování s vodou z Dunaje jako obchodování s emisemi nebo přidělování rozhlasových frekvencí či televizních kanálů. Jako varování může v současné plynové krizi sloužit vyprodaná produkce norského plynu na dvacet let dopředu.

Energetická funkce vodního koridoru
Energetická funkce vodního koridoru D–O–L je přínosem obnovitelné elektrické energie v průtočných i přečerpávacích elektrárnách a svou pohotovostí například může okamžitě krýt pravidelný výpadek větrných a solárních elektráren.

Obr. 2. Propojená soustava transevropských vodních cest a stávajících i plánovaných plynovodů
¤Obr. 2. Propojena soustava transevropskych vodnich cest a stavajicich i planovanych plynovodů. Schematicka mapa hlavnich transevropskych vodnich cest a plynovodů včetně budovaneho průplavu Seina-sever a planovaneho vodniho koridoru Dunaj–Odra–Labe. Planovany plynovod Nabucco ze středni Asie do Vidně přesně kopiruje existujici řičně namořni trasu přes Turecko, Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko.

Existence koridoru a zaměstnanost v Evropské unii
Jeden z účinných prostředků k obnovení hospodářské stability ve všech zemích světa a ve všech historických epochách byla výstavba veřejných staveb. Mezi nimi vždy dominovaly infrastrukturní stavby, tj. silnice, železnice a vodní cesty. Příznivý vliv výstavby i provozu vodního koridoru D–O–L na zaměstnanost v Evropské unii vynikne zvláště v současném období začínající hospodářské recese (moderní „hladová zeď“). Podle zvoleného scénáře výstavby lze počítat s 39 600 pracovními místy po dobu 27 let, nebo se 79 200 pracovními místy po dobu 14 let.

Obr. 3. Menší říčně-námořní loď na přepravu 2 500 m3 kapalného plynu, tj. 1 500 000 m3 plynu.
¤ Obr. 3. Menší říčně-námořní loď na přepravu 2 500 m3 kapalného plynu, tj. 1 500 000 m3 plynu.

Vodní koridor v kontextu Evropské unie 

  • Česká republika je jedinou zemí z 27 států EU, která není přímo nebo nepřímo spojena kvalitní vodní cestou s mořem.
  • Na území České republiky leží nejnižší místo mezi rozvodím Dunaje a Odry – Moravská brána.
  • Jde o jeden z nejvýznamnějších evropských projektů, který chybí k dokončení propojené sítě evropských vodních cest.
  • Po roce 2013 bude mít Česká republika možnost čerpat z fondu Evropské unie pouze na velké nadnárodní projekty. Pro projekt vodního koridoru je vhodný Fond soudržnosti EU, který může poskytnout až 85 % z investičních nákladů (pro vodní koridor D–O–L se tyto náklady odhadují na 8,9 miliard eur). Hypoteticky to znamená možnost čerpání až 266 miliard Kč, přičemž náklady prvních etap Dunaj–Hodonín–Přerov nepřesáhnou 1,66 miliardy eur/rok po dobu deseti let, tj. 0,16 miliardy eur/rok – a z toho pouze 15 % ze státního rozpočtu, tj. 24 milionů eur/rok.
  • V současné době Česká republika předsedá Evropské unii, a je tedy nejvhodnější doba tento mimořádně významný evropský projekt začít v rámci návrhu Usnesení vlády ČR o Politice územního rozvoje České republiky s EU projednávat.

Zpracováno na základě podkladů společnosti Plavba a vodní cesty o.p.s.

Licence Creative Commons

www.casopisstavebnictvi.cz podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora | Neužívejte dílo komerčně | Nezasahujte do díla 3.0 Unported
.

RSS
Líbí se nám: Vše o stavbách a architektůře najdete na 4stav.cz. Použité stroje jako brusky, lisy a jiné naleznete na AKKstroje.cz. Studijní materiály nejen o stavebnictví, ale i strojírenství a zeměpis najdete na Škola, studium, wiki. Pomozte klikem, udělejte dobrou věc a přečtěte si v magazínu nejen o životním stylu.
© 2007